28. 5 – 30. 5. 2018 v Grand hoteli Permon****, Vysoké Tatry

Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2018
------------------------------------------------
KONFERENCIA

VSTUPENKA

Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2018

Aj v roku 2018 sa musia daňovníci a účtovníci pripraviť na celý rad zmien a nových povinností. Už koncom mája vás radi privítame na 3-dňovej konferencii, kde vás daňoví poradcovia Ing. Vladimír Ozimý a Ing. Soňa Ugróczy prevedú zákutiami a najhorúcejšími témami daní a účtovníctva v roku 2018. Nenechajte si ujsť bohatý odborný program, súčasťou ktorého je aj množstvo príkladov a reálnych situácií z praxe.

Vzhľadom na to, že od 25. 5. 2018 nadobudne platnosť nové európske nariadenie GDPR, ktoré výrazne ovplyvní ochranu osobných údajov aj v oblasti daní a účtovníctva, bude posledný deň konferencie venovaný novej právnej úprave s JUDr. Marcelou Macovou, PhD. Príďte si vychutnať okrem praktických prednášok aj spoločenský program a príjemné wellness procedúry. Tešíme sa na vás vo Vysokých Tatrách v priestoroch Grand hotela Permon****

3 lektori

špičkoví lektori a zároveň
špecialisti vo svojom odbore

Prehľad legislatívy

prehľad zmien v oblasti daní,
účtovníctva a ochrany osobných údajov

Diskusia

možnosť konzultácie
s lektormi konferencie

Videoreportáž

z konferencie – Dane a účtovníctvo
pod lupou v roku 2014

Lektori

Konferenciu povedie lektorský tím v zložení

Program konferencie

je rozdelený do troch dní plných prednášok a diskusií s odborníkmi v danej oblasti

9:00 hod. – 9:30 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

Lektori:

program

Ing. Vladimír Ozimý

program

Ing. Soňa Ugróczy

9:30 hod. – 12:00 hod.

I. BLOK: Aplikačné problémy zákona o DPH po 1. 1. 2018

 • aplikácia prenesenia daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH po zrušení limitu 5 000 eur vo faktúre pre dodanie poľnohospodárskych plodín a kovov – tzv. tuzemské samozdanenie (nákup ryže, byl. čajov pre hotely, reštaurácie a uplatnenie práva na odpočítanie DPH, nákup/predaj tovaru cez ERP, nákup v maloobchodnej predajni, overovanie odberateľa, účtovanie DPH a iné);
 • zavedenie oznamovacej povinnosti pri predaji nehnuteľností – § 38  – riziká nesprávneho režimu DPH;
 • zmena podmienok uplatňovania trojstranného obchodu pre prvého odberateľa;
 • úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku, pri zmene účelu jeho použitia v ochrannej dobe 20 rokov –  rozširuje sa na všetky stavby (nielen budovy);
 • zmena v uplatňovaní osobitnej úpravy DPH pre cestovné agentúry a cestovné kancelárie;
 • § 47 ods. 6 ZDPH – zmena výkladu oslobodzovania prepravných služieb pri vývoze/dovoze.
12:00 hod. – 12:30 hod.

Obed

12:30 hod. – 14:30 hod.

II. BLOK: Vybrané témy novely zákona o dani z príjmov po 1. 1. 2018 a povinnosti pri vyplácaní dividend

 • aplikačné problémy uplatňovania zrážkovej dane pre tzv. digitálne platformy po 1. 1. 2018 (napr. booking, expedia, uber a mnohé iné);
 • zmeny po 1. 1. 2018 v uplatňovaní daňových výdavkov zamestnávateľa na dopravu zamestnancov – § 19 ods. 2 písm. s) ZDP a oslobodenie nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancom;
 • príležitostná činnosť fyzických osôb ako príjem oslobodený od dane po novom od 1. 1. 2018;
 • závislé osoby a ich vymedzenie od 1. 1. 2018;
 • zdaňovanie podielov vyplácaných prostredníctvom v. o. s. a k. s. pre komplementárov k. s. a členov v. o. s., ak sú spoločnosti spoločníkmi  a. s. alebo s. r. o.;
 • dividendy fyzických osôb (posúdenia režimu zdanenia dividend vo väzbe na výnimky v zákone o dani z príjmov, sadzby dane, výška zdravotných odvodov).
14:30 hod. – 14:45 hod.

Prestávka

14:45 hod. – 16:00 hod.

III. BLOK: Novela Obchodného zákonníka č. 264/2017 Z. z. s dosahom na daňové výdavky

 • „problematika kapitálových fondov účet 413“  (tvorba, použitie, účtovanie a zdanenie prostriedkov z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov) z pohľadu obchodného práva, daňového práva a účtovného práva.

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

8:30 hod. – 9:00 hod.

Registrácia účastníkov

Lektori:

program

Ing. Vladimír Ozimý

program

Ing. Soňa Ugróczy

9:00 hod. – 10:30 hod.

I. BLOK: Dlhodobý majetok u daňovníka, výdavky spojené s majetkom, špecifické situácie pri obstaraní, používaní a vyradení majetku

 • majetok obstaraný z dotácií;
 • nájomné vzťahy a uplatňovanie výdavkov spojených s používaním  majetku u nájomcu [majetok odpisovaný nájomcom ako technické zhodnotenie, vymedzenie technického zhodnotenia a pojmov súvisiacich s technickým zhodnotením (oprava verzus technické zhodnotenie), odpisy majetku poskytnutého na prenájom, odkúpenie majetku po skončení operatívneho lízingu];
 • právo a povinnosť prerušenia daňových odpisov;
 • výpožička a daňový dosah u poskytovateľa a užívateľa;
 • predaj, likvidácia a škoda na majetku (postúpenie predmetu lízingu, odobratie predmetu lízingu, vyradenie majetku z dôvodu škody, bezplatne odovzdaný majetok na verejnoprospešné účely, predaj pozemkov).

II. BLOK: Vybrané okruhy pre uplatňovanie pravidiel zákona o DPH

 • správna identifikácia plnení, ktoré nie sú predmetom DPH, resp. sú oslobodené od DPH a ich účtovanie;
 • pravidlá refakturácie z pohľadu zákona o DPH;
 • určenie miesta dodania služieb podľa zákona o DPH (§ 15 a § 16) – vybrané prípady,
 • oprava základu dane a dane pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku aj do/zo zahraničia;
 • vznik daňovej povinnosti priznať a odviesť daň (plnenia v revers charge, preddavky, nadobudnutie tovaru z EÚ, krádež a iné);
 • vznik práva na odpočítanie DPH (splnenie podmienok pre odpočítanie dane, zdaňovacie obdobie, v ktorom je možné uplatniť odpočítanie dane, odpočet DPH pri oneskorenej registrácii za platiteľa DPH);
 • preukazovanie oslobodenia od dane pri intrakomunitárnych dodávkach do EÚ – § 43 ZDPH – skúsenosti z daňovej obhajoby.
10:30 hod. – 10:40 hod.

Prestávka s občerstvením

10:40 hod. – 12:00 hod.

III. BLOK: Daňové a nedaňové výdavky

 • špecifické daňové výdavky (vymedzenie pojmu daňového výdavku, majetok osobnej potreby, likvidácia tovaru, pokuty a penále v zmluvných vzťahoch, DPH sa odvádza platiteľom DPH pri bezodplatnom dodaní a daňový výdavok, podpora predaja a reklamné predmety, obchodné vzorky, zmluvne hradené výdavky za tretiu stranu),
 • účtovný a daňový dosah rezerv, ich tvorba, použitie a čerpanie,
 • daňové a účtovné posúdenie práce s pohľadávkami (tvorba, použitie a zrušenie opravných položiek, odpis pohľadávok daňový/nedaňový; príklady z praxe);
 • upozornenie na časté chyby pri testovaní položiek podmienených zaplatením (napr. nájomné a služby spojené s nájmom, provízie a náklady na sprostredkovanie, náklady na poradenské a právne služby, aplikácia podmienky zaplatenia na  výdavky na certifikáty, kontrolný audit, recertifikáciu a iné).
12:00 hod. – 13:00 hod.

Obed

13:00 hod. – 15:00 hod.

IV. BLOK: Transferové oceňovanie

 • povinnosť úpravy základu dane pri obchodných transakciách závislých osôb;
 • zhrnutie povinnosti vedenia transferovej dokumentácie medzi závislými osobami, lehoty na predloženie transferovej dokumentácie;     
 • vybrané prípady transferového oceňovania – napr. uplatňovanie transferového oceňovania na pôžičky konateľom (spoločníkom), služby, dary, prenájom nehnuteľností od fyzickej osoby a iné.

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

8:30 hod. – 9:00 hod.

Registrácia účastníkov

Lektorka:

program

JUDr. Marcela Macová, PhD.

9:00 hod. – 10:30 hod.

Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

 • pramene práva – nariadenie, smernica, zákon, vykonávacie predpisy;
 • pojmy – osobný údaj, online identifikátory, rodné číslo po 25. 5. 2018, údaj o zdraví, profilovanie, pseudonymizácia a ďalšie;
 • subjekty spracúvania osobných údajov – tretia strana, príjemca, subdodávateľ;
 • sprostredkovateľ – jeho nové povinnosti a nové náležitosti zmluvy;
 • právne základy spracúvania osobných údajov; 
 • zmeny v monitorovaní priestorov kamerovým systémom;
 • nová povinnosť informovania dotknutej osoby;
 • práva dotknutej osoby – právo na opravu, na vymazanie (zabudnutie), obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, namietať, namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania;
 • bezpečnostné opatrenia – ako bude vyzerať bezpečnostná dokumentácia po 25. 5. 2018;
 • štandardné opatrenia (vrátane poučení osôb spracúvajúcich osobné údaje);
 • špecifické opatrenia (bezpečnostné incidenty, oznamovacia povinnosť pri porušení ochrany osobných údajov voči Úradu na ochranu osobných údajov a voči dotknutej osobe, lehoty na oznámenie);
 • záznamy o spracovateľských činnostiach – kto je povinní ich vypracovať;
 • posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a povinná konzultácia s úradom na ochranu osobných údajov – ktoré subjekty sú povinné vypracovať posúdenie vplyvu, obsah posúdenia vplyvu, konzultáciu a zákonné lehoty;
 • zodpovedná osoba, jej postavenie a povinnosti – kto je povinný mať zodpovednú osobu a kto ňou môže byť;
 • cezhraničný prenos osobných údajov;
 • postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu;
 • kódex správania, certifikát a akreditácia;
 • spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.
10:30 hod. – 10:40 hod.

Prestávka s občerstvením

10:40 hod. – 12:00 hod.

Pokračovanie prednášky: Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

12:00 hod. – 13:00 hod.

Obed

13:00 hod. – 15:00 hod.

Pokračovanie prednášky: Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

15:00 hod.

Ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete zakúpiť pohodlne a rýchlo priamo
z vášho počítača alebo objednať telefonicky
na čísle 041/70 53 414.

Varianty vstupeniek Cena s DPH
28. – 30. 5. 2018 s ubytovaním, pri obsadení izby 2 osobami 510,00 €
28. – 30. 5. 2018 s ubytovaním, pri obsadení izby 1 osobou 560,00 €
28. – 30. 5. 2018 bez ubytovania 336,00 €
28. 5. 2018 – bez ubytovania 144,00 €
29. 5. 2018 – bez ubytovania 144,00 €
30. 5. 2018 – bez ubytovania 144,00 €

Vstupenku si môžete zakúpiť v našom e-shope www.zakon.sk

Kontakt

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Úsek Profivzdelávanie
Martina Rázusa 23A,
010 01 Žilina


Objednávanie a predaj
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk
  +421 41 70 53 414, +420 918 451 113

Volať môžete v pracovné dni
od 8:00 hod do 15:30 hod.

Organizátor konferencie

konferenciu pripravuje

sponsors
 

Spoluorganizátor konferencie

konferenciu pripravujeme v spolupráci s nasledujúcim partnerom

sponsors
 

Mediálny partner

konferenciu pripravujeme s podporou mediálneho partnera

sponsors
sponsors

Miesto konania konferencie

Grand hotel Permon****
Podbanské
059 85 Vysoké Tatry
Slovenská republika


Súradnice: latitude=49.147065                     longitude=19.908011