10. – 12. 12. 2018 ǀ Štrbské Pleso – Vysoké Tatry Hotel PATRIA****

 Daňový a odvodový kolotoč a legislatívne zmeny pre rok 2019 

konferencia

Daňový a odvodový kolotoč a legislatívne zmeny pre rok 2019

 

Už v decembri sa uskutoční jedna z našich najnavštevovanejších konferencií určená pre
mzdárov, personalistov, účtovníkov, autorov SW, ekonómov alebo majiteľov firiem.

Príďte si aj tento rok vypočuť tri dni plné praktického programu, ktorý vás zaručene pripraví na ukončenie roka 2018. Podujatím vás prevedie trojica vašich obľúbených lektorov Vladimír Ozimý, Jozef Mihál a Soňa Ugróczy, ktorá vás zároveň informuje o schválených legislatívnych zmenách v účtovných a daňových predpisoch pre rok 2019.

Rezervujte si svoju účasť a vychutnajte si tak okrem troch dní nabitých vedomosťami aj spoločenský program alebo príjemné wellness procedúry. Zvoliť si môžete účasť na jednom, dvoch alebo všetkých troch dňoch konferencie (bez ubytovania alebo s ubytovaním).

• • •

Ak vám nevyhovuje termín alebo miesto konania, organizujeme o niekoľko dní skôr
(28. až 30. 11. 2018 v Sliači v hoteli Kaskady) ďalšiu konferenciu s rovnakými lektormi a programom.

Čo vám ponúka tento ročník konferencie?

 •  
  Praktické tipy na ukončenie účtovného obdobia za rok 2018
  Pripravte sa na ukončenie roka z pohľadu miezd, odvodov a daní.
 •  
  Prehľad legislatívnych zmien pre rok 2019
  Vypočujte si aktuálne účtovné a daňové novinky.
 •  
  Možnosť konzultácie vlastných problémov
  Nájdite to správne riešenie spolu s odborníkmi v rámci diskusie.
 •  
  Množstvo praktických príkladov
  Aplikujte cenné rady priamo do svojej praxe.
 •  
  Bonusové materiály
  Využívajte vaše bonusy neobmedzene, kdekoľvek a kedykoľvek.
 •  
  Daňové a mzdové poradenstvo na 30 dní
  Riešte vlastné problémy s odborníkmi aj po skončení konferencie.

  Lektori

  Konferenciu povedie lektorský tím v zložení

  Program konferencie

  je rozdelený do troch dní plných prednášok a diskusií s odborníkmi v danej oblasti

  10:30 hod. – 16:00 hod.

  Medzinárodné zdaňovanie – zabezpečenie a zrážanie dane

  Vladimír Ozimý

  • Zdroj príjmu v SR a zdanenie nerezidentov (vplyv na daňového rezidenta pri úhrade)
  • Prenájom hnuteľných vecí (kedy zraziť a kedy nezraziť daň), objednanie softvéru cez internet
  • Vyplácanie úrokového príjmu do zahraničia
  • Sprostredkovanie ubytovania a prepravy cez aplikácie (stála prevádzkareň)
  • Vyplácanie podielov na zisku do zahraničia a zrazenie dane (vyplatenie pre FO, PO a pre k. s. a v. o. s.)
  • Odplaty za poskytnutie služieb obchodného, technického alebo iného poradenstva, za spracovanie dát, za marketingové služby, z riadiacej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti vo výške, v akej je táto odplata súčasne uznaná za daňový výdavok podľa § 19 – fyzicky nevykonávané na území SR [§ 16 ods. 1 písm. c) verzus § 16 ods. 1 písm. e) bod 10]
  • Zodpovednosť za zrážkovú daň a zabezpečenie dane (všeobecne platné aj pre tuzemsko)
  • Úhrada zrážkovej (zabezpečenej) dane, oznámenie (lehota, tlačivo) – (všeobecne platné aj pre tuzemsko)

  Vybrané aplikačné problémy pre posúdenie majetku a odpisov z daňového hľadiska

  Soňa Ugróczy

  • Daňové odpisy, právo na odpisovanie majetku, správnosť ich uplatnenia do daňových výdavkov
  • Posudzovanie technického zhodnotenia hmotného a nehmotného majetku verzus oprava z pohľadu zákona o dani z príjmov na príkladoch
  • Právo na odpisovanie technického zhodnotenia vykonaného nájomcom – daňový dosah
  • Zaradenie budov a iných stavieb do odpisových skupín (aplikačné problémy: stavebná a technologická časť stavby – kedy odpisovať technológiu s budovou a kedy samostatne)
  • Povinnosť prerušenia daňových odpisov, upozornenie, kedy nie je možné prerušiť daňový odpis podľa ZDP

  Porovnanie daňového a odvodového zaťaženia pri jednotlivých formách príjmov FO

  Jozef Mihál

  • Zamestnanec v pracovnom pomere, spoločník a konateľ s odmenou, práca na dohody, dohody dôchodcov a študentov, SZČO, autorské honoráre, dobrovoľníctvo, jednoosobová s. r. o. – čo sa oplatí viac?
  • Platenie odvodov do Sociálnej poisťovne z pohľadu nárokov na budúci dôchodok, resp. materskú dovolenku
  • Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni pre rok 2019 (1. časť, pokračovanie 30. 11. 2018)
  • Na záver spoločná diskusia s účastníkmi konferencie

  Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

  9:30 hod. – 16:00 hod.

  Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni pre rok 2019

  Jozef Mihál

  • nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2019
  • rekreačné poukážky – novinka v Zákonníku práce
  • zvýšenie príplatkov podľa Zákonníka práce od 1. 1. 2019 a od 1. 5. 2019
  • trináste a štrnáste platy v roku 2019
  • nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy za rok 2018 a v roku 2019
  • práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2019
  • dohody študenti a dôchodcovia v roku 2019, prihlasovanie do SP
  • valorizácia dôchodkov a dôchodkový vek v roku 2019
  • nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
  • odvody SZČO v roku 2019
  • zmeny pri materskej dovolenke od roku 2019, otec na materskej
  • odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2019
  • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019
  • zavedenie ročného zúčtovania v zákone o sociálnom poistení
  • ďalšie zmeny tak, ako budú schválené v NR SR

  Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018

  Jozef Mihál

  • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2018, termíny
  • tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2018, zmeny v tlačivách
  • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2018, vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov
  • „Hlásenie“ za rok 2018 a „Prehľad“ pre rok 2019
  • venovanie 2 % (3 %) za rok 2018
  • novinky pri RZ – NČ na kúpele, DB na hypoúvery pre mladých
  • ďalšie zmeny a novinky tak, ako budú schválené v NR SR, resp. Fin. správou

  Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

  9:30 hod. – 16:30 hod.

  Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019

  Soňa Ugróczy

  • zrušenie inštitútu zábezpeky na daň pre novoregistravaných platiteľov dane, vrátenie zábezpeky na daň exlege (§ 4);
  • nová úprava definícia obratu pre účely DPH (§ 4 ods. 7);
  • spresnenie bezodplatného dodania tovaru (pri výpočte základu dane sa bude zohľadňovať aj uplatňovanie pomerného odpočítania dane  § 8 a § 9); 
  • implementácia poukážkovej smernice EU – zavedenie nových pravidiel pri predaj tovarov a služieb cez viacúčelové a jednoúčelové poukazy, ako aj zmeny v oblasti používania zákona o ERP pri poukazoch (nové § ZDPH);
  • zmena určenia miesta dodania služby pre digitálne služby (TV, rozhlas, elektronicky dodávané služby) poskytované nezdaniteľným osobám (§ 16);
  • rozšírenie okruhu osôb, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi dane o spoločníkov a členov družstva (§ 22 ods. 9);
  • zásadné zmeny v úprave zdaňovania dodania stavby § 38 – obmedzenie práva voľby na zdanenie nehnuteľností (napr. byt, rodinný dom, apartmán); ďalej spresnenie časového momentu počítania 5 ročného obdobia pre účely oslobodenia od dane pri predaji; rozšírenie definície prvej kolaudácie po zohľadnení vplyvu rekonštrukcie stavby;
  • obmedzenie práva voľby zdanenia prenájmu nehnuteľností určených na bývanie – zásadná zmena v zdaňovaní prenájmov § 38 ods. 5;
  • zmeny v povinnosti opravy základu dane pri prijatí záloh (§ 19 ods. 4, § 53 ods. 3);
  • zmena úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom majetku v súvislosti so zmenou rozsahu použitia tohto majetku na podnikanie (§ 54 a nasl.);
  • vylúčenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, ak je vyhotovená zjednodušená faktúra t.j. doklad z ERP (§ 69 ods.12 písm. f) a g));
  • rozšírenie a zmeny v oblasti záznamovej povinnosti pre platiteľov dane (dodanie služieb s miestom dodania v inom štáte);
  • zmeny v oblasti fakturácie;
  • úprava odvodu dane z majetku pri zrušení registrácie platiteľa dane (§ 81);
  • doplnenie definície v prílohe zákona o DPH, čo sa považuje daň na vstupe pre účely povinnej úpravy odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku;

  Ukončenie daňového roka a aké možnosti využiť na ovplyvnenie základu dane

  Vladimír Ozimý

  • neuhradené pohľadávky a možnosti zníženia základu dane (opravné položky a odpis pohľadávky)
  • riziká neuhradených pohľadávok u FO účtujúcich v JÚ alebo ktoré vedú evidenciu
  • možnosť optimalizácie základu dane cez prerušené odpisovanie
  • neuhradené záväzky a vplyv na základ dane
  • výdavky daňovo uznané až po zaplatení (zákon verzus aplikačná prax  – názor FR SR)
  • paušalizácia motorového vozidla v právnickej osobe (áno či nie)

  Novinky z dielne zákonodarcu (daň z príjmov a účtovníctvo)

  Vladimír Ozimý

  • zmeny v zákone o dani z príjmov účinné počas roka 2018 
  • zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2019
  • zmeny v zákone o účtovníctve účinné počas roku 2018 a od 1. 1. 2019

  Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

  Upozornenie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby. V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

  Cenník

  POZOR, samotné ubytovanie si účastník musí kvôli zmenenej legislatíve hradiť osobitne priamo voči hotelu.
  V cenníku preto nie je zahrnutá cena za samotné ubytovanie.

  Účastníci konferencie majú nárok na 20 % zľavu vo Wellness Hotel PATRIA**** – pri objednávaní ubytovania uveďte, že sa hlásite na konferenciu organizovanú spoločnosťou Poradca podnikateľa.

  Varianty vstupeniek pre ubytovaných hostí Cena s DPH
  10. – 12. 12. 2018 s plnou penziou
  (bez ubytovania – klient si ubytovanie objednáva a hradí sám)
  432 eur
  10. – 11. 12. 2018 s plnou penziou
  (bez ubytovania – klient si ubytovanie objednáva a hradí sám)
  318 eur
  11. – 12. 12. 2018 s plnou penziou
  (bez ubytovania – klient si ubytovanie objednáva a hradí sám)
  306 eur
     
  Varianty vstupeniek pre hostí bez ubytovania Cena s DPH
  10. – 12. 12. 2018 bez ubytovania 360 eur
  10. 12. 2018 bez ubytovania 156 eur
  11. 12. 2018 bez ubytovania 144 eur
  12. 12. 2018 bez ubytovania 144 eur

  Vstupenku na konferenciu

  si môžete objednať telefonicky na čísle 041/70 53 414
  alebo zakúpiť v našom e-shope www.zakon.sk.

   

  Čo zahŕňa účastnícky poplatok

  V účastníckom poplatku pre všetky varianty vstupeniek je zahrnuté:

 • Účasť na odbornom programe
 • Rozsiahle pracovné materiály
 • Bonusové materiály, ktoré budete mať k dispozícií aj po konferencii
 • Obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • Daňové a mzdové poradenstvo počas 30 dní

  V účastníckom poplatku pre ubytovaných účastníkov je ďalej zahrnuté:

 • Neobmedzený vstup do wellness (termálne bazény, sauny, jacuzzi, relaxačná miestnosť...)
 • Parkovanie na hotelovom parkovisku
 • Raňajky, v pondelok 10. 12. 2018 spoločenský večer pri hudbe s tombolou, v utorok 11. 12. 2018 večera formou bufetových stolov

  Prihlásenie sa k odberu noviniek

  Prihláste sa k odberu marketingových ponúk a získajte pravidelné informácie o novinkách, akciách alebo aktuálnej ponuke vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Kontakt

 • +421 41 70 53 414

  • • •

  Adresa organizátora

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

  Miesto konania konferencie

  Hotel PATRIA
  Štrbské Pleso 33, 059 85 Vysoké Tatry

  Organizátor

  sponsors
   

  Spoluorganizátori

  sponsors
  sponsors
   

  Promo partneri

  sponsors
  sponsors
   

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors