-->

Regionálne konferencie

 Zmeny v oblasti daní,
účtovníctva a miezd od 1. 1. 2019 

4. 12. 2018 ǀ Bratislava

6. 12. 2018 ǀ Žilina

Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2019

 

Aj v roku 2018 sme pre vás pripravili sériu regionálnych konferencií, kde vás špičkoví odborníci informujú a zároveň pripravia na najdôležitejšie legislatívne zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd pre rok 2019.

Nenechajte si ujsť v závere roka možnosť ozrejmiť si všetky nejasnosti vyplývajúce zo súčasnej a pripravovanej legislatívy, ktoré vám zaručene pomôžu s bezproblémovým prechodom do ďalšieho účtovného obdobia.

Tešíme sa na vás tradične už v Bratislave a Žiline.

Daňové a mzdové poradenstvo na 30 dní

Riešte vlastné problémy s odborníkmi
aj po skončení konferencie.

Bonusové materiály

Využívajte praktické pomôcky
– kedykoľvek potrebujete.

Možnosť konzultácie vlastných problémov

Nájdite to správne riešenie spolu
s odborníkmi v rámci diskusie.

Množstvo praktických príkladov

Aplikujte cenné rady odborníkov
priamo do svojej praxe.

Program a lektori

Lektori: Ing. Mária Horváthová, RNDr. Jana Motyčková, JUDr. Ľubica Masárová, PhD., Ing. Alica Orda Oravcová
8:30 hod. – 9:00 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 hod. – 9:10 hod.

Otvorenie konferencie

9:10 hod. – 10:00 hod.

Zmeny právnych predpisov a ich vplyv na účtovníctvo podnikateľov

Ing. Mária Horváthová

 1. Koncesné zmluvy a postup v účtovníctve koncesionára, osobitne postup poskytovateľa garantovanej energetickej služby.
 2. Vybrané zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty a postup v účtovníctve podnikateľov. Otázka jednoúčelových poukazov a viacúčelových poukazov. Zachytenie komisionárskych zmlúv, výstupy z ERP.
 3. Prvý postoj k virtuálnej mene, jej účtovanie a zdaňovanie.
 4. Postup v účtovníctve v nadväznosti na vybrané zmeny v zákone o dani z príjmov.
10:00 hod. – 11:30 hod.

Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2019

Ing. Alica Orda Oravcová

 1. Zmena v definícii obratu
 2. Zrušenie zábezpeky na daň z pridanej hodnoty
 3. Dodanie tovarov a služieb formou poukazu
  • vznik daňovej povinnosti pri jedno/viacúčelovom poukaze
 4. Nové pravidlá pre určenie miesta dodania služby pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby
  • postup pre správne určenie miesta dodania služby
  • možnosť voľby pri určení miesta dodania služby, následná povinnosť uplatňovania
  • výška obratu pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOOS
 5. Znížená sadzba dane pre registrovaný sociálny podnik a ubytovacie služby
 6. Dodanie stavby alebo jej časti vrátane stavebného pozemku
  • nové podmienky pre určenie lehoty pre oslobodenie od dane
  • nové pravidlá pre platiteľov pri uplatnení § 38 ods. 5
 7. Nové podmienky pre úpravu odpočítania dane pri investičnom majetku
 8. Zmeny v evidencii záznamov
 9. Zmeny pri prenose daňovej povinnosti medzi platiteľmi DPH
11:30 hod. – 12:30 hod.

Obed

12:30 hod. – 14:00 hod.

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2019

Ing. Alica Orda Oravcová

 1. Nové podmienky pre určenie rezidencie u fyzických osôb
 2. Podmienky pre určenie sídla tuzemskej a zahraničnej spoločnosti
 3. Zdaňovanie virtuálnej meny
  • určenie základu dane
  • možnosti daňovej uznateľnosti výdavkov/nákladov
 4. Daň z poistenia ako nepriama selektívna daň – súčasť ZD až po zaplatení
  • predmet dane a pravidlá vymedzujúce umiestnenie poistného rizika
  • faktory ovplyvňujúce osobu povinnú platiť daň, povinnosť registrácie pre daň z poistenia
  • deň vzniku daňovej povinnosti
  • daňová povinnosť ako hlavný determinant základu dane
  • nerezidenti SR a daň z poistného
  • záznamová povinnosť, povinnosť predloženia záznamov SD a nulová sadzba pri PZP
 5. Pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti
  • identifikovanie kontrolovanej zahraničnej spoločnosti
  • výpočet základu dane z príjmov kontrolovanej zahraničnej spoločnosti
  • stála prevádzkareň rezidenta SR ako kontrolovaná zahraničná spoločnosť
  • zahrnutie základu dane
  • započítanie zaplatenej dane kontrolovanej zahraničnej spoločnosti na daňovú povinnosť
 6. Úľavy pre registrované sociálne podniky
  • podmienky pre uplatnenie úľavy na dani
  • obmedzenia pri uplatnení úľavy na dani
  • dôvody a lehota na podanie dodatočného daňového priznania
 7. Dvojnásobný daňový bonus na dieťa
14:00 hod. – 15:00 hod.

Zmeny v mzdovej oblasti 2018/2019

RNDr. Jana Motyčková

 1. Minimálna mzda v r. 2019
  • Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
  • Sadzby príplatkov od 1. 1. 2019 a od 1. 5. 2019
 2. Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení v roku 2019
  • Parametre v r. 2019 – Maximálne vymeriavacie základy, DVZ, odpočítateľná položka na zdravotné poistenie, odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných, najmenej rozvinuté okresy
  • Zmeny v dohodách dôchodcov od 1. 11. 2018
  • Zmena podmienky nároku na materské
  • Zmeny v určení pravdepodobného DVZ od r. 2019
  • Zmeny v dodatočnom doplatení dôchodkového poistenia od 1. 11. 2018
  • Úpravy dôchodkového veku
  • Poistné SZČO – parametre v r. 2019
 3. Prípadné ďalšie legislatívne zmeny prijaté v NR SR
15:00 hod. – 15:15 hod.

Prestávka s občerstvením

15:15 hod. – 16:00 hod.

Novela daňového poriadku od 1. 1. 2019

JUDr. Ľubica Masárová, PhD.

 1. Nový zákon o finančnej správe (prednáška zameraná na oprávnenia príslušníkov finančnej správy vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám)
 2. Nový zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia [upravujúci riešenie sporov v medzinárodnom zdaňovaní, transpozícia Smernice Rady (EÚ) 2017/1852 z 10. októbra 2017 o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia v Európskej únii]

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Lektori: JUDr. Patrik Benčík, RNDr. Jana Motyčková, Ing. Alica Orda Oravcová
8:00 hod. – 9:00 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 hod. – 9:10 hod.

Otvorenie konferencie

9:10 hod. – 10:00 hod.

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2019 a zavedenie e-kasy od roku 2019

Ing. Alica Orda Oravcová

 • virtuálna mena podľa zákona o účtovníctve
 • oceňovanie virtuálnej meny
 • účty účtovej osnovy pre účtovanie transakcií s virtuálnou menou
 • upozornenie na účtovnú závierku za rok 2018 zostavovanú v roku 2019 v súvislosti s virtuálnou menou
 • čo je e-kasa a pre koho bude od roku 2019 povinná
 • prechodné obdobie na zavedenie e-kasy, čo by mal podnikateľ stihnúť
 • čo prinesie e-kasa podnikateľom v praxi
 • čo v prípade, ak podnikateľ nemá internet
10:00 hod. – 11:30 hod.

Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2019

Ing. Alica Orda Oravcová

 • sadzba DPH 10 %, koho sa týka
 • zrušenie zábezpeky na daň, praktické dosahy
 • zmena definície obratu pre registráciu DPH, zrušenie rozdielneho prístupu pre podnikajúce fyzické a právnické osoby
 • predaj tovarov a služieb cez viacúčelové a jednoúčelové poukazy
 • miesto dodania digitálnych služieb
 • zmeny pravidiel pre oslobodenie dodania stavby pri jej predaji, definícia kolaudácie
 • zmeny pri oslobodení prenájmu bytu, rodinného domu či apartmánu
 • tuzemský prenos daňovej povinnosti, zmena pre jednu kategóriu
 • rozšírenie záznamovej povinnosti a fakturácie
 • iné významné zmeny s ohľadom na stav rokovania o novele zákona o DPH v parlamente
11:30 hod. – 12:30 hod.

Obed

12:30 hod. – 13:30 hod.

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2019

Ing. Alica Orda Oravcová

 • podmienky oslobodenia 13. a 14. platov
 • zdanenie virtuálnej meny u fyzických osôb – občanov aj živnostníkov
 • zdanenie virtuálnej meny u právnických osôb
 • definícia sídla
 • výdavky podmienené zaplatením – daň z poistenia
 • pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti
 • úľava na dani pre registrované sociálne podniky
13:30 hod. – 14:30 hod.

Zmeny v mzdovej oblasti 2018/2019

RNDr. Jana Motyčková

 1. Minimálna mzda v r. 2019
  • Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
  • Sadzby príplatkov od 1. 1. 2019 a od 1. 5. 2019
 2. Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení v roku 2019
  • Parametre v r. 2019 – Maximálne vymeriavacie základy, DVZ, odpočítateľná položka na zdravotné poistenie, odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných, najmenej rozvinuté okresy
  • Zmeny v dohodách dôchodcov od 1. 11. 2018
  • Zmena podmienky nároku na materské
  • Zmeny v určení pravdepodobného DVZ od r. 2019
  • Zmeny v dodatočnom doplatení dôchodkového poistenia od 1. 11. 2018
  • Úpravy dôchodkového veku
  • Poistné SZČO – parametre v r. 2019
 3. Prípadné ďalšie legislatívne zmeny prijaté v NR SR
14:30 hod. – 14:45 hod.

Prestávka s občerstvením

14:45 hod. – 15:30 hod.

Novela daňového poriadku od 1. 1. 2019

JUDr. Patrik Benčík

 1. Daňová kontrola: začatie, priebeh a prerokovanie protokolu z daňovej kontroly
 2. Daň určená podľa pomôcok
 3. Modelové situácie daňových kontrol
 4. Daňové žaloby a daňové judikáty
 5. Daňové trestné činy
 6. Zmeny daňového poriadku s účinnosťou od 1. 1. 2019

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Lektori: JUDr. Patrik Benčík, RNDr. Jana Motyčková, Ing. Vladimír Ozimý
8:00 hod. – 9:00 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 hod. – 9:10 hod.

Otvorenie konferencie

9:10 hod. – 10:00 hod.

Daň z pridanej hodnoty (zmeny od 1. 1. 2019)

Ing. Vladimír Ozimý

 1. Zmeny v oblasti registrácie – pojem obratu, prevod podniku, oneskorená registrácia
 2. Zmeny v oblasti bezodplatne dodaného tovaru (§ 8 ods. 3 ZoDPH)
 3. Zmeny v oblasti zavedenia jednoúčelových a viacúčelových poukazov
 4. Finančný prenájom a pohľad judikatúry ESD – zmeny
 5. Dodanie stavby, stavebného pozemku – vymedzenie pojmu prvá kolaudácia, zmena v oblasti stavieb určených na bývanie
 6. Nájom nehnuteľnosti po novom
 7. Digitálne služby a zmeny od 1. 1. 2019
 8. Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri špecifických tovaroch v § 69 ods. 12 písm. f) a g) a zmeny od 1. 1. 2019
 9. Povinnosť vyhotovenia faktúr
 10. Zrušenie platiteľa a odvod DPH podľa § 81 ods. 6 a 7 ZoDPH zo zásob a majetku
10:00 hod. – 11:30 hod.

Daň z príjmov (zmeny od 1. 5., 1. 10. 2018 a od 1. 1. 2019)

Ing. Vladimír Ozimý

 1. 13. a 14. plat
 2. Zdanenie virtuálnych mien
 3. Pobytové poukazy
 4. Výdavky daňovo uznané až po zaplatení
11:30 hod. – 12:30 hod.

Obed

12:30 hod. – 13:30 hod.

Zmeny v oblasti účtovníctva

Ing. Vladimír Ozimý

 1. Účtovanie výroby stavby v jednoduchom účtovníctve od 1. 1. 2019
 2. Účtovanie virtuálnych mien a uplatňovanie oceňovania
13:30 hod. – 14:30 hod.

Zmeny v mzdovej oblasti 2018/2019

RNDr. Jana Motyčková

 1. Minimálna mzda v r. 2019
  • Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
  • Sadzby príplatkov od 1. 1. 2019 a od 1. 5. 2019
 2. Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení v roku 2019
  • Parametre v r. 2019 – Maximálne vymeriavacie základy, DVZ, odpočítateľná položka na zdravotné poistenie, odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných, najmenej rozvinuté okresy
  • Zmeny v dohodách dôchodcov od 1. 11. 2018
  • Zmena podmienky nároku na materské
  • Zmeny v určení pravdepodobného DVZ od r. 2019
  • Zmeny v dodatočnom doplatení dôchodkového poistenia od 1. 11. 2018
  • Úpravy dôchodkového veku
  • Poistné SZČO – parametre v r. 2019
 3. Prípadné ďalšie legislatívne zmeny prijaté v NR SR
14:30 hod. – 14:45 hod.

Prestávka s občerstvením

14:45 hod. – 15:30 hod.

Novela daňového poriadku od 1. 1. 2019

JUDr. Patrik Benčík

 1. Daňová kontrola: začatie, priebeh a prerokovanie protokolu z daňovej kontroly
 2. Daň určená podľa pomôcok
 3. Modelové situácie daňových kontrol
 4. Daňové žaloby a daňové judikáty
 5. Daňové trestné činy
 6. Zmeny daňového poriadku s účinnosťou od 1. 1. 2019

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Ing. Mária Horváthová

Dlhoročná odborníčka, metodička účtovníctva podnikateľov a autorka účtovnej legislatívy z Ministerstva financií. Je tiež audítorkou Slovenskej komory audítorov, IFRS expert, členkou metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov a autorkou viacerých odborných článkov.

RNDr. Jana Motyčková

Odborníčka a zároveň obľúbená lektorka pre oblasť sociálneho a zdravotného poistenia. V súčasnosti pracuje ako programátor – analytik mzdového softvéru.

JUDr. Ľubica Masárová, PhD.

Advokátka venujúca sa daňovým sporom, daňová poradkyňa, členka dozornej rady SKDP, členka metodických komisií SKDP pre správu daní a pre daň z príjmov fyzických osôb, odborná asistentka na Katedre správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Je tiež lektorka Akadémie daňových poradcov.

Ing. Alica Orda Oravcová

Partnerka spoločnosti GT&C Slovakia, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie spoločnosti zastupujúce subjekty pred daňovými kontrolami v SR. Je tiež daňovou poradkyňou, aktívnou členkou Slovenskej komory daňových poradcov, členkou Metodicko-legislatívnych komisií pre DPH, daň z príjmov aj správu daní a tiež členkou viacerých pracovných skupín na Ministerstve financií SR a Finančnom riaditeľstve SR.

JUDr. Patrik Benčík

Advokát v spoločnosti „BENČÍK & PARTNERS“ a špecialista na daňové súdne spory s dlhoročnou praxou. Je autorom a spoluautorom mnohých odborných publikácií. V rokoch 2004 a 2005 poskytoval bezplatnú právnu pomoc pre klientov v rámci projektu v gescii Ministerstva spravodlivosti SR. Advokátska kancelária BENČÍK & PARTNERS zastupovala klientov vo viac ako 100 daňových súdnych sporoch.

Upozornenie

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby. V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

Cenník

ÚČASTNÍCKY POPLATOK ZAHŔŇA

 • účasť na odbornom programe
 • rozsiahle pracovné materiály
 • bonusové materiály, ktoré budete mať k dispozícii aj po konferencii
 • obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • daňové a mzdové poradenstvo počas 30 dní

  VSTUPENKU NA KONFERENCIU

  si môžete objednať telefonicky
  na čísle 041/70 53 414
  alebo zakúpiť v našom e-shope www.zakon.sk.

  Cena: 144 € s DPH

  Prihlásenie sa k odberu noviniek

  Prihláste sa k odberu marketingových ponúk a získajte pravidelné informácie o novinkách, akciách alebo aktuálnej ponuke vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Kontakt

 •   +421 41 70 53 414

  • • •

  Adresa organizátora

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

  • • •

  Miesta konania konferencie

  4. 12. 2018, Bratislava
  HOTEL BRATISLAVA
  Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

  6. 12. 2018, Žilina
  PALACE HOTEL POLOM
  P. O. Hviezdoslava 22, 010 01 Žilina

  Organizátor

  sponsors
   

  Spoluorganizátor

  sponsors
   

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors