Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2020

PP konferencia

2. 12. 2019
Žilina  Hotel Polom**** 

4. 12. 2019
Bratislava  Hotel Bratislava**** 

O konferencii

Ak potrebujete získať včas všetky informácie o avizovaných „zásadných“ zmenách v oblasti daní, účtovníctva a miezd pre rok 2020, jednodňová regionálna PP konferencia od spoločnosti Poradca podnikateľa je pre vás tým pravým miestom. Široký priestor na diskusiu, optimalizačné triky, prehľad legislatívy, ako aj možnosť konzultovať vlastné problémy so špičkovými lektormi a zároveň odborníkmi z praxe.

To všetko na vás čaká už na záver roka v Bratislave alebo v Žiline.

Slavomír Jurko

Zároveň vás pozývame do Bratislavy presvedčiť sa o tom, že konferencia nemusí byť len o „získaných vedomostiach“. Práve tu máte príležitosť zažiť netradičné prepojenie odbornosti a výnimočného humoru slovenského moderátora a športového komentátora Slavomíra Jurka, ktorý vás bude sprevádzať počas celého trvania konferencie.

Čo vás čaká?

 Podrobný  prierez legislatívnymi zmenami pre rok 2020

Podujatie vedené odborníkmi z účtovnej a daňovej praxe

Široký priestor na diskusiu a konzultáciu vlastných účtovných prípadov

Daňová a mzdová pohotovosť dostupná pre vás aj po skončení podujatia

Podujatím vás budú sprevádzať:

v Žiline:

Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam našich zákazníkov.

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pán doktor Benčík je autorom a spoluautorom mnohých odborných publikácií. Je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou, pričom má 14-ročnú právnu prax. Žaloval Finančné riaditeľstvo SR vo viac než 200 daňových súdnych sporoch.

Odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

v Bratislave:

Profesionálny slovenský moderátor a komentátor, ktorý počas nabitého dňa vedomosťami zaručene vyčarí úsmev každému návštevníkovi.

Špecialistka na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené s riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti pôsobí zároveň v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva.

Advokátka venujúca sa daňovým sporom, daňová poradkyňa, členka dozornej rady SKDP, členka metodických komisií SKDP pre správu daní a pre daň z príjmov fyzických osôb, odborná asistentka na Katedre správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, lektorka Akadémie daňových poradcov.

Dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Lektorka a autorka odborných článkov.

V súčasnosti je partnerkou GT&C Slovakia k.s., jednej z najvýznamnejších spoločností zastupujúcich subjekty pred daňovými kontrolami v SR. Je tiež daňovou poradkyňou a aktívnou členkou Slovenskej komory daňových poradcov. Je členkou Metodicko-legislatívnych komisií pre DPH, daň z príjmov aj správu daní. Je členkou viacerých pracovných skupín vytvorených na Ministerstve financií SR a Finančnom riaditeľstve SR. Je prezidentkou Daňového fóra Slovenska a vedie odborné semináre na Slovensku aj v zahraničí. Je vedúcou redakčnej rady odborného mesačníka DPH v praxi a zároveň spoluautorkou knihy DPH v príkladoch.

Program

8:00 – 9:00 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 9:10 hod.

Otvorenie konferencie

9:10 – 10:00 hod.

Zmeny v zákone č. 222/2004 Z. z. o DPH
(navrhované od 1. 1. 2020, porovnanie a sumár od 1. 1. 2019)

Ing. Vladimír Ozimý
 • Zmeny v oblasti obratu pre účely zákonnej registrácie
 • Zavedenie režimu call-off stock a s tým spojené povinnosti uvádzania skutočností v daňovom priznaní k DPH a súhrnnom výkaze (zmeny v tlačivách)
 • Zmeny v oblasti intrakomunitárneho dodania tovaru (na strane dodávateľa a odberateľa)
 • Reťazové obchody a zavedenie posudzovania prepravy v reťazci, kde prepravu zabezpečuje prostredná zdaniteľná osoba
 • Bezplatné dodanie tovaru a zmeny v oblasti dodávok pri tovare s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 € vrátane, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok
 • Úprava vymedzenia sumy, z ktorej sa odvádza DPH pri zrušení registrácie pre daň
 • Zmeny v oblasti definície ubytovacích služieb na účely zníženej sadzby DPH 10 %; Prenájom verzus ubytovacia služba
 • Zavedenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru a služieb súvisiacich s týmto tovarom, ktorý je prepustený do colného režimu colné uskladňovanie alebo je v osobitnom sklade
 • Zavedenie oslobodenia od dane v colnom sklade, v osobitnom sklade a v daňovom sklade
 • Oprava odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty tohto investičného majetku. Otázka obstarania investičného majetku formou finančného prenájmu a sledovanie zmeny účelu pri takomto majetku
 • Zmeny v oblasti využívania hnuteľného investičného majetku aj na iný účel ako podnikanie
 • Zmeny v oblasti služieb cestovného ruchu
 • Zmeny v oblasti záznamovej povinnosti
 • Ostatné zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2020
10:00 – 11:30 hod.

Zmeny v daňových zákonoch od 1. 1. 2019 a od 1. 1. 2020

Ing. Vladimír Ozimý
 • Zosumarizovanie zmien od 1. 1. 2019 (daňový bonus, inštitút štipendií, zrušenie poplatku reťazcom, vyplácanie 13. a 14. platu, daňovo uznané výdavky po zaplatení)
 • Zavedenie kategórie mikrodaňovníkov a jednoduchšie pravidlá pre nich
 • Zmeny v oblasti odpisovania majetku – rýchlejšie odpisovanie elektromobilov
 • Zmeny v oblasti odpočítania daňovej straty
 • Možnosť elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom
 • Zmeny v oblasti výdavkov, ktoré sú daňovo uznané až po ich zaplatení
 • Zmeny v oblasti výpožičky
 • Zmeny v oblasti zdanenia hybridných nesúladov
 • Zmeny v oblasti platenia preddavkov na dani z príjmov
 • Zmeny v oblasti zaokrúhľovania
 • Zmeny v registrácii daňovníkov
 • Zmeny v oblasti nezdaniteľnej časti pre FO
11:30 – 12:30 hod.

Obed

12:30 – 13:30 hod.

Zmeny v oblasti účtovania od 1. 1. 2020

Ing. Vladimír Ozimý

Krátke informácie k eKase a používanie od 1. 1. 2020
(odkladný účinok; zákon v rámci neuloženia pokút)

Ing. Vladimír Ozimý
13:30 – 14:30 hod.

Aktuality v mzdovej oblasti v r. 2020

RNDr. Jana Motyčková
 • Minimálna mzda v r. 2020 a súvisiace úpravy
 • Sociálne a zdravotné poistenie – parametre v roku 2020
 • Športové poukazy
 • Zmeny v platení poistného u dôchodcov
 • Zmluvy o výkone funkcie športového odborníka – zmeny v SP
 • Zmeny v dôchodkovom veku (prípadne v dôchodkoch)
 • Legislatívne zmeny v mzdovej oblasti (podľa toho, ako budú prijaté v NR SR) – zmeny v Zákonníku práce, v sociálnom poistení, prípadne ďalšie zmeny týkajúce sa mzdovej učtárne
 • Novela zákona o nelegálnom zamestnávaní
 • Oznamovacia povinnosť za zamestnancov zaradených do 2. kategórie
 • Rodičovský príspevok v r. 2020 – podmienky nároku na vyšší príspevok
14:30 – 15:30 hod.

Novela daňového poriadku od 1. 1. 2020

JUDr. Patrik Benčík
 • Daňová kontrola: začatie, priebeh a prerokovanie protokolu z daňovej kontroly
 • Daň určená podľa pomôcok
 • Modelové situácie daňových kontrol
 • Daňové žaloby a daňové judikáty
 • Daňové trestné činy
 • Zmeny daňového poriadku s účinnosťou od 1. 1. 2020

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

8:30 – 9:00 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 9:10 hod.

Otvorenie konferencie

9:10 – 10:00 hod.

Zmeny právnych predpisov a ich vplyv na účtovníctvo podnikateľov

Ing. Mária Horváthová
 • Novela zákona o účtovníctve od 1. 1. 2020
 • Novela Obchodného zákonníka a vplyv na účtovníctvo; zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu,  dodatočná likvidácia
 • Zastavenie sa nad vkladmi z pohľadu účtovníctva a z pohľadu zákona o dani z príjmov
10:00 – 11:30 hod.

Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2020

Ing. Alica Orda Oravcová
 • Zavedenie režimu „call-off stock“, splnenie podmienok, vykazovanie v daňovom priznaní a v súhrnnom výkaze, vedenie záznamov
 • Posudzovanie prepravy v rámci reťazového obchodu
 • Výpočet základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru so vstupnou cenou nižšou ako 1 700 eur a dobou použiteľnosti viac ako rok
 • Nová definícia ubytovacích služieb
 • Zmeny v oblasti intrakomunitárneho dodania tovaru
 • Úprava režimu DPH pre dodanie tovaru do colného režimu colné uskladňovanie, v colnom, osobitnom a daňovom sklade, registračná povinnosť pre zahraničné osoby
 • Zavedenie postupu pre úpravu odpočítanej dane zo služieb vykonávaných na investičnom majetku
 • Zmeny v oblasti cestovného ruchu
 • Zmeny v uplatnení zníženej sadzby DPH
11:30 – 12:30 hod.

Obed

12:30 – 14:00 hod.

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 12. 2019 a 1. 1. 2020

Ing. Alica Orda Oravcová
 • Úprava postupu uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane
 • Zníženie sadzby dane z príjmov na 15 %
 • Nový výpočet preddavkov na daň z príjmov
 • Kto je mikrodaňovník?
 • Nové podmienky oslobodenia od dane z príjmov pre zamestnancov:
  •  príspevky zo sociálneho fondu
  • rekreačné poukazy a pod.
 • Cenné papiere, náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy a podmienky ich oslobodenia
 • Priamy podiel na základnom imaní a oslobodenie od dane
 • Úprava pre zdaňovanie daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou
 • Ukončenie obstarávania dlhodobého finančného majetku a vplyv na základ dane
 • Oznámenie pre úpravu základu dane závislej osoby
 • Zmeny v oblasti zahrnovania neuhradených nákladov do základu dane
 • Odpis, opravná položka a postúpenie pohľadávky, záväzky po splatnosti – vplyv na základ dane
 • Komplexne o hybridných nesúladoch
 • Mikrodaňovník a daňové zvýhodnenia
 • Nová vstupná cena finančného majetku
 • Nová odpisová skupina pre elektromobily a hybridy
 • Zmeny v umorovaní daňovej straty
 • Zmena podmienok v odpočte výdavkov na výskum a vývoj
 • Nové povinnosti zamestnávateľa a nové povinnosti zamestnanca
 • Zmeny v oblasti registračnej a oznamovacej povinnosti
 • Zmeny v použití podielu zaplatenej dane
14:00 – 15:00 hod.

Zmeny v oblasti miezd od 1. 1. 2020

Júlia Pšenková
 • Zákonník práce – minimálna mzda, minimálne mzdové príplatky, príplatky ku mzde, práca vo sviatok, rekreácie zamestnancov, 13. a 14. plat
 • Sociálne poistenie – vymeriavací základ, odvodová úľava, dávka nemocenského poistenia
 • Zdravotné poistenie – vymeriavací základ, odvodová úľava, odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
 • Daň zo závislej činnosti – sadzba dane, daňový bonus, nezdaniteľná časť základu dane
 • Životné minimum – hodnota životného minima, vplyv na výpočet exekúcií a ostatných zrážok
15:00 – 15:15 hod.

Prestávka s občerstvením

15:15 – 16:00 hod.

Novela daňového poriadku od 1. 1. 2020

JUDr. Ľubica Masárová, PhD.
 • Riešenie kolízie a nedostatkov plných mocí
 • Exekúcia zadržaním vodičského preukazu a ďalšie zmeny v daňových exekúciách
 • Zmeny v registračnom konaní
 • Rozšírenie nulitných rozhodnutí
 • Ďalšie zmeny v Daňovom poriadku

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky na uvedenom kontakte alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
 •  +421 41 70 53 414       
 •  profivzdelavanie@pp.sk
  144 € s DPH
  Čo zahŕňa vstupenka?

 • bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti až na 30 dní

 • účasť na odbornom programe

 • rozsiahle pracovné materiály

 • obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie

 • voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 

 • 10 % zľava na nákup v našom eshope  www.zakon.sk 
  .

  Organizátor

  sponsors

  Spoluorganizátor

  sponsors
   

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors

  Promo partner

  sponsors

  Chcete mať prehľad
  o našich špeciálnych akciách a novinkách?

  Nechajte nám svoj e-mail a my vás budeme informovať.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Kontakt

 • +421 41 70 53 414

  • • •

  Organizátor konferencie

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

  Miesto konania konferencie

  Žilina,  Hotel Polom**** 
 •    GPS: 49° 13' 36,06" N | 18° 44' 44,20" E

  Bratislava,  Hotel Bratislava**** 
 •    GPS: 48° 9' 14.2115779" N 17° 9' 59.8337746" E

  Upozornenie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu  sinska@pp.sk . Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti  Podmienky spracovania osobných údajov .