Konkurz
a reštrukturalizácia 2020

V. ročník EPI konferencie

  Pozrite si reportáž z podujatia v roku 2019

Účasťou na konferencii získate kreditné body.

15. – 16. 10. 2020
Demänovská Dolina,  Hotel Tri Studničky**** 

Pre aktuálne informácie o konferencii sa  prihláste na odber newslettera .

O konferencii

Spoločnosť Poradca podnikateľa vás aj v roku 2020 pozýva na prestížnu EPI konferenciu, ktorá ponúka unikátny prierez aktuálne najdiskutovanejšími témami konkurzného práva.

V. ročník podujatia sa bude po prvýkrát konať v priestoroch Hotela Tri Studničky****, kde na vás okrem odbornej časti pod vedením tých najlepších odborníkov na Slovensku čaká aj relax alebo wellness v obľúbenej turistickej destinácii Nízkych Tatier.

Program vychádza zo samotnej praxe, vďaka čomu účastníci získajú všetky teoretické vedomosti, ako aj nevyhnutné zručnosti na realizáciu konkurzov a reštrukturalizácií.

Ubezpečujeme vás, že termín konferencie je záväzný, a teda podujatie sa uskutoční naživo za každých okolností.

Čo vás čaká?

rozsiahly priestor na otvorenú diskusiu

networking s účastníkmi a prítomnými odborníkmi

podrobné vysvetlenie legislatívnych pravidiel

JUDr. Branislav Pospíšil

Pospíšil & Partners, k.s., advokát

Spoločník kancelárie Pospíšil & Partners, k. s., ktorá sa venuje poradenskej činnosti v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, správneho práva a konkurzného práva, pozemkového práva, administrovaniu konkurzných konaní a reštrukturalizačných konaní. V rokoch 2002 až 2006 pôsobil na MS SR najprv v odbore legislatívy civilného práva a neskôr vo funkcii riaditeľa odboru obchodného a exekučného práva. Počas pôsobenia na ministerstve sa zúčastňoval na príprave a realizácii reformy insolvenčného práva. Ako aktívny člen komisie pre ďalšie novelizácie konkurzného práva pôsobí i naďalej. Od roku 2008 je zapísaný v zozname konkurzných a reštrukturalizačných správcov. Aktívne vykonáva správcovskú činnosť, a to v oblasti konkurzov, ako aj veľkých korporatívnych reštrukturalizácií. Od roku 2010 pôsobí ako externý člen Justičnej akadémie pre oblasť konkurzného práva. Na tému konkurzného práva pravidelne prednáša doma aj v zahraničí.

JUDr. Branislav Pospíšil

 

JUDr. Danica Birošová

Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., predsedkyňa Klubu právnikov Mesta Trenčín

Od roku 1992 zapísaná v zozname advokátov a od roku 1993 v zozname správcov konkurznej podstaty. Pracuje predovšetkým v oblasti obchodného a konkurzného práva. Aktívne vykonáva správcovskú činnosť, a to v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií. Na tému konkurzného práva aktívne prednáša v rámci Klubu právnikov Mesta Trenčín.

JUDr. Danica Birošová

 

JUDr. Jaroslav Macek

Predseda Okresného súdu Žilina

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1996. V roku 2001 úspešne absolvoval rigoróznu skúšku a získal titul JUDr. Už počas štúdia v roku 1995 začal pracovať v bankovom sektore, kde sa venoval najmä konkurznému právu. V roku 2003 sa stal sudcom Okresného súdu Žilina. Ako sudca obchodnoprávneho úseku vybavuje konkurznú agendu, incidenčné spory a agendu obchodného registra. V rokoch 2006 a 2007 bol podpredsedom Okresného súdu Žilina, v rokoch 2011 a 2012 predsedom Okresného súdu Žilina. Zároveň externe pedagogicky pôsobí na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy a Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, kde vyučuje najmä obchodné právo. Je tiež externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie SR. Venuje sa aj lektorskej a prednáškovej činnosti pre rôzne inštitúcie, ako napr. Daňové riaditeľstvo SR, Inštitút vzdelávania konkurzných správcov, advokátov a ďalšie vzdelávacie agentúry.

JUDr. Jaroslav Macek

 

JUDr. Martin Maliar

Ministerstvo spravodlivosti SR, Sekcia legislatívy, Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva

V súčasnosti pôsobí ako štátny zamestnanec v oblasti legislatívy občianskeho a obchodného práva, kde sa podieľa na príprave novej legislatívy. Vo svojej bohatej prednáškovej a publikačnej činnosti sa venuje predovšetkým problematike obchodného, konkurzného a spotrebiteľského práva.

JUDr. Martin Maliar

 

prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

Vedúci Katedry obchodného a hospodárskeho práva na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

Prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. ukončil vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1976. V roku 2000 získal vedeckú hodnosť philosophiae doctor (PhD.) v odbore obchodné právo na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a v roku 2004 vedecko-pedagogický titul docent (doc.) v odbore obchodné právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Dňa 11. júna 2019 bol vymenovaný za profesora v odbore obchodné a finančné právo. Prof. Ďurica pôsobil v rokoch 1979 – 1992 na Krajskej hospodárskej arbitráži v Banskej Bystrici, od roku 1992 pôsobil na Krajskom súde v Banskej Bystrici ako sudca, predseda senátu, predseda obchodno-právneho kolégia a od roku 2011 pôsobil aj ako predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici. V minulosti bol členom Súdnej rady Slovenskej republiky a v súčasnosti pôsobí tiež ako lektor Justičnej akadémie SR a člen redakčnej rady Bulletinu slovenskej advokácie. Jeho pedagogická a vedecko-výskumná činnosť sa orientuje predovšetkým na obchodné právo a konkurzné právo. Bol hlavným riešiteľom, resp. spoluriešiteľom vedeckých projektov medzinárodného i národného charakteru, od roku 2006 je spoluautorom komentára k Obchodnému zákonníku (Patakyová, M. a kol., C. H. Beck). V oblasti konkurzného práva je taktiež autorom viacerých odborných publikácií. Vedecko-výskumná činnosť prof. Ďuricu bola aj viackrát ocenená – v r. 2004 Cena Karola Planka za publikačnú činnosť, v r. 2011 Autorská cena SR za najlepšiu právnickú publikáciu v SR, v r. 2011 Cena Rektorky UMB za rok 2010 (za vedeckú monografiu „Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii“) a v r. 2013 Cena rektorky UMB za rok 2012 (za vedeckú monografiu „Zákon o konkurze a reštrukturalizácii“). Prof. Ďurica rovnako hojne vystupuje na medzinárodných a národných vedeckých konferenciách a odborných podujatiach; je tiež aktívny v legislatívnych komisiách (najmä pri rekodifikácii procesného, konkurzného a v súčasnosti aj súkromného práva v Slovenskej republike).

prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

Okruhy prednášok

 • Osobný bankrot
 • Konkurzy právnických osôb
 • Smernica EÚ – neformálna reštrukturalizácia
 • Príčiny úspechu a neúspechu reštrukturalizácií od roku 2006
 • Návrhy na legislatívne riešenia

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky na uvedenom kontakte
alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
 •  +041 70 53 415, +421 41 70 53 888
  288 € s DPH
  Čo zahŕňa vstupenka?

 • bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti až na 30 dní

 • účasť na odbornom programe

 • rozsiahle pracovné materiály

 • obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie

 • voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 

 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
  .

  Informácie pre záujemcov o ubytovanie

    V cene nie je zahrnuté ubytovanie.
  Účastníkom konferencie poskytujeme zľavu na ubytovanie v Hoteli Tri Studničky****.

  Informácie pre záujemcov o ubytovanie uvedieme čoskoro.

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Kontakt

  INFORMÁCIE A PREDAJ VSTUPENIEK:

 • +041 70 53 415, +421 41 70 53 888
 •  profivzdelavanie@pp.sk 

  • • •

  ADRESA ORGANIZÁTORA:

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

   MIESTO KONANIA KONFERENCIE:

   Hotel Tri Studničky**** 
   031 01, Demänovská Dolina 5
   
 •    GPS súradnice: 49.029801, 19.572568

  Organizátor

  sponsors

  Spoluorganizátori

  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Upozornenie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu  sinska@pp.sk . Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti  Spracovania osobných údajov .