Konkurz
a reštrukturalizácia 2019

EPI konferencia

14. – 15. máj 2019 Trenčín Hotel Elizabeth

Pozrite si reportáž z podujatia  

o konferencii

 

Vydavateľský a vzdelávací dom Poradca Podnikateľa vás pozýva na IV. ročník prestížnej odbornej EPI konferencie, ktorá ponúka unikátny prierez aktuálne najdiskutovanejšími témami konkurzného práva.

Rovnako ako pri predošlých ročníkoch, aj tentoraz sa bude niesť program v duchu teoretických a praktických poznatkov od skúsených odborníkov z praxe, ktorí vám poradia napríklad v otázke výberu najvýhodnejšieho právneho inštitútu či správneho postupu veriteľa a dlžníka v prípade existencie pohľadávky.

V rámci 2-dňového podujatia vám poskytneme rozsiahly priestor na otvorenú diskusiu k problematike konkurzu a reštrukturalizácie, podrobné vysvetlenie nových pravidiel alebo hľadanie možných riešení najčastejšie sa vyskytujúcich problémov.

• • •

Účasťou na konferencii získate 7 kreditných bodov

doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

Predseda krajského súdu v Banskej Bystrici

Právnickú prax začal v oblasti aplikovaného výskumu na Ústave hospodárskeho práva v Bratislave. Neskôr sa venoval rozhodovaniu hospodárskych sporov v orgánoch hospodárskej arbitráže. Od roku 1992 pôsobí na Krajskom súde v Banskej Bystrici ako predseda senátu. Zároveň je predsedom odvolacieho senátu a zameriava sa najmä na agendu konkurzov. Externe pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je členom redakčnej rady Bulletinu Slovenskej advokátskej komory a členom komisií pre doktorandské a habilitačné konanie. Prednáša pre Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Justičnú akadémiu Slovenskej republiky, Slovenskú advokátsku komoru, Združenie správcov Slovenskej republiky a na domácich a zahraničných konferenciách. Ako člen rekodifikačnej komisie pre civilné procesné právo sa zúčastňoval prác pri príprave nových procesných kódexov. Bol vedúcim riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých úspešných projektov. Je autorom niekoľkých monografií, najmä komentárov z oblasti konkurzného práva, spoluautorom komentára Obchodného zákonníka a autorom viac ako päťdesiatich vedeckých a odborných článkov.

doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

 

JUDr. Branislav Pospíšil

Pospíšil & Partners, k.s., advokát

Spoločník kancelárie Pospíšil & Partners, k. s., ktorá sa venuje poradenskej činnosti v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, správneho práva a konkurzného práva, pozemkového práva, administrovaniu konkurzných konaní a reštrukturalizačných konaní. V rokoch 2002 až 2006 pôsobil na MS SR najprv v odbore legislatívy civilného práva a neskôr vo funkcii riaditeľa odboru obchodného a exekučného práva. Počas pôsobenia na ministerstve sa zúčastňoval na príprave a realizácii reformy insolvenčného práva. Ako aktívny člen komisie pre ďalšie novelizácie konkurzného práva pôsobí i naďalej. Od roku 2008 je zapísaný v zozname konkurzných a reštrukturalizačných správcov. Aktívne vykonáva správcovskú činnosť, a to v oblasti konkurzov, ako aj veľkých korporatívnych reštrukturalizácií. Od roku 2010 pôsobí ako externý člen Justičnej akadémie pre oblasť konkurzného práva. Na tému konkurzného práva pravidelne prednáša doma aj v zahraničí.

JUDr. Branislav Pospíšil

 

JUDr. Danica Birošová

Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o.,
predsedkyňa Klubu právnikov Mesta Trenčín

Od roku 1992 zapísaná v zozname advokátov a od roku 1993 v zozname správcov konkurznej podstaty. Pracuje predovšetkým v oblasti obchodného a konkurzného práva. Aktívne vykonáva správcovskú činnosť, a to v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií. Na tému konkurzného práva aktívne prednáša v rámci Klubu právnikov Mesta Trenčín.

JUDr. Danica Birošová

 

JUDr. Jaroslav Macek

Predseda Okresného súdu Žilina

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1996. V roku 2001 úspešne absolvoval rigoróznu skúšku a získal titul JUDr. Už počas štúdia v roku 1995 začal pracovať v bankovom sektore, kde sa venoval najmä konkurznému právu. V roku 2003 sa stal sudcom Okresného súdu Žilina. Ako sudca obchodnoprávneho úseku vybavuje konkurznú agendu, incidenčné spory a agendu obchodného registra. V rokoch 2006 a 2007 bol podpredsedom Okresného súdu Žilina, v rokoch 2011 a 2012 predsedom Okresného súdu Žilina. Zároveň externe pedagogicky pôsobí na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy a Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, kde vyučuje najmä obchodné právo. Je tiež externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie SR. Venuje sa aj lektorskej a prednáškovej činnosti pre rôzne inštitúcie, ako napr. Daňové riaditeľstvo SR, Inštitút vzdelávania konkurzných správcov, advokátov a ďalšie vzdelávacie agentúry.

JUDr. Jaroslav Macek

Program

9:30 hod. – 10:00 hod.

Registrácia účastníkov

10:00 hod. – 12:00 hod.

1. blok prednášok:

Speňažovanie nehnuteľností/obydlia/zabezpečeného nehnuteľného majetku v konkurze podľa štvrtej časti ZKR.

JUDr. Branislav Pospíšil

Postavenie zabezpečeného veriteľa v konkurze podľa štvrtej časti ZKR

JUDr. Branislav Pospíšil
12:00 hod. – 13:00 hod.

Obed

13:00 hod. – 15:00 hod.

2. blok prednášok:

Zodpovednosť štatutárnych orgánov kapitálových spoločností za výkon funkcie-komplexná analýza

doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
 • zodpovednosť za škodu,
 • zodpovednosť za zachovanie základného imania,
 • zodpovednosť za krízu,
 • zodpovednosť za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu

Otvorené otázky novelizovanej úpravy incidenčného konania

doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
 • preddavky za popretie pohľadávky,
 • preddavky za podanie incidenčnej žaloby,
 • rozhodovanie o trovách incidenčného konania

Aplikačné problémy právnej úpravy splátkového kalendára

doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
15:00 hod. – 15:15 hod.

Prestávka s občerstvením

15:15 hod. – 17:15 hod.

3. blok prednášok:

Osobný bankrot

JUDr. Danica Birošová
 • Činnosť správcu konkurznej podstaty v osobnom bankrote
 • Práva a povinnosti fyzickej osoby – úpadcu v osobnom bankrote
 • Postavenie veriteľov v osobnom bankrote
 • Rozvrh výťažku v osobnom bankrote
18:30 hod.

Večerný raut

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

9:00 hod. – 12:00 hod.

4. blok prednášok:

Aktuálne trendy v judikatúre konkurzných súdov

JUDr. Jaroslav Macek
12:00 hod. – 13:00 hod.

Obed

13:00 hod.

Ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Videoreportáž

Ak váhate, či sa konferencie zúčastniť, pozrite si reportáž z I. úspešného ročníka konferencie, kde sa do neformálnej diskusie o najproblematickejších témach v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie zapojili svojimi otázkami či postrehmi aj samotní účastníci podujatia.

 

ČO ZAHŔŇA ÚČASTNÍCKY POPLATOK

Zakúpením vstupenky automaticky získate:

 • účasť na odbornom programe
 • rozsiahle pracovné materiály
 • obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • bezplatný prístup na 6 mesiacov na pripravovaný portál www.bezpecnostvpraxi.sk
 • voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu www.ezisk.sk
 • bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odpovedáme počas 30 dní na vaše otázky

  Hostia ubytovaní v Hoteli Elizabeth Trenčín majú ďalej nárok na:

 • raňajky
 • vstup do wellness centra

  Upozornenie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby. V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

  Vstupenku na konferenciu

   
   
  si môžete objednať telefonicky na uvedenom kontakte alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
 •  +421 41 70 53 414       
 •  profivzdelavanie@pp.sk

  14. – 15. 5. 2019 Trenčín Hotel Elizabeth

  Varianty vstupeniek Cena s DPH
  Vstupenka s večerným rautom: 192 eur
  Vstupenka bez večerného rautu: 168 eur
   
    V cene nie je zahrnuté ubytovanie, ktoré si musí účastník kvôli zmenenej legislatíve hradiť osobitne. Účastníkom konferencie poskytujeme zľavu na ubytovanie v Hoteli Elizabeth Trenčín.
  Viac o rezervovaní ubytovania nájdete TU.
   

  Doplňujúce informácie pre záujemcov o ubytovanie

  Účastníkom konferencie poskytujeme zľavu na ubytovanie v Hotel Elizabeth Trenčín ****
  Cena ubytovania na 1 noc v termíne od 14. do 15. 5. 2019 je nasledovná:

  Dvojlôžková izba SUPERIOR 99 €

  Ako rezervovať ubytovanie?

 • Pre záväznú rezerváciu je nutné recepciu hotela kontaktovať emailom.
 • Pre uplatnenie zľavy uveďte v rezervačnom emaily heslo: Poradca podnikateľa
 • Telefón: 032/65 06 111

  Dôležité upozornenie:

  Do 15. 4. 2019 garantuje hotel účastníkom dostupnosť izieb. Po tomto termíne budú rezervácie v zmysle zvýhodnených podmienok potvrdené len v prípade dostupných izieb.

  Chcete mať prehľad
  o našich špeciálnych akciách a novinkách?

  Nechajte nám svoj e-mail a my vás budeme informovať.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Kontakt

 • +421 41 70 53 414

  • • •

  Adresa organizátora

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A
  010 01 Žilina

  Miesto konania konferencie

  Hotel Elizabeth
  Gen. M. R. Štefánika 2
  911 01 Trenčín
 • +421 32 6506 111

  Organizátor

  sponsors
   

  Spoluorganizátori

  sponsors
  sponsors
  sponsors
   

  Partner

  sponsors
   

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors
  sponsors