Pracovné právo 2019

EPI konferencia

Miesto konania:
Demänovská Dolina
Hotel Grand Jasná****

Termín:
18. – 19. 11. 2019

O konferencii

Príďte sa aj vy podeliť o svoje poznatky z oblasti pracovnoprávnych vzťahov a spoločne tak prostredníctvom praktických znalostí a rád hľadajme riešenia aktuálnych problémov na Slovensku. Už v druhej polovici novembra pripravujeme ďalšiu z prestížnych EPI konferencií od spoločnosti Poradca podnikateľa, ktorá bude zameraná na vzťahy medzi zamestnancami a ich zamestnávateľmi v oblasti pracovného práva.

Vzhľadom na súčasnú situáciu na globálnych trhoch sme sa prostredníctvom podujatia rozhodli pomôcť zamestnávateľom prekonať ich existujúce problémy a umožniť im stretnúť sa priamo s tvorcami zákona, zamestnávateľmi, zástupcami právneho odvetvia, samotnými personalistami alebo inými predstaviteľmi z praxe.

Okrem 2 dní nabitých vedomosťami na vás čaká v 1. deň konferencie aj večerný raut s tombolou o skutočne hodnotné ceny či wellness služby v lukratívnych priestoroch Hotela Grand Jasná**** a relax v prostrední Nízkych Tatier počas celého podujatia.

Čo vás čaká?

Podrobný prierez legislatívou a jej aplikačnou praxou

Konzultácia a riešenia najčastejších problémov v oblasti pracovného práva

Tvorcovia zákona a zástupcovia firiem alebo právneho odvetia na jednom mieste

30-dňová konzultácia z oblasti miezd a personalistiky aj po skončení podujatia

Podujatím vás budú sprevádzať:

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

Moderátor,
Vedúci Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Je absolventom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty (2003). V roku 2009 mu bol po úspešnej obhajobe dizertačnej práce udelený titul philisophiae doctor. V roku 2019 mu bol Trnavskou univerzitou, Právnickou fakultou udelený titul docent v odbore pracovné právo. V rámci vedeckej činnosti zastával pozíciu vedúceho riešiteľa viacerých grantových schém (APVV, VEGA, VVGS). V súčasnosti pôsobí na svojej alma mater vo funkcii vedúceho Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Počnúc rokom 2015 je členom expertnej organizácie Labour Law Association, taktiež je členom Legislatívno-právnej a etickej komisie Slovenského futbalového zväzu. Od roku 2006 je advokátom, výkon advokátskej činnosti smeruje na oblasť pracovného práva a obchodného práva. V období od roku 2009 do 2019 bol externým poradcom Ústavného súdu Slovenskej republiky. Publikačnú činnosť zameriava na problematiku zmluvného pracovného práva, európskeho pracovného práva a na realizačné a aplikačné aspekty zásady rovnakého zaobchádzania.

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

 

JUDr. Jana Žuľová, PhD.

Odborná asistentka, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a od roku 2010 pôsobí na tunajšej Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Je autorkou a spoluautorkou viacerých vedeckých i odborných článkov z odboru, prednáša problematiku pracovného práva a poskytuje právne poradenstvo a konzultačné služby týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov s presahom aj do oblasti ľudských zdrojov. V rámci svojej vedeckej profilácie sa orientuje na problematiku harmonizácie rodinnej a pracovnej sféry, skúmaniu pracovných podmienok vybraných skupín zamestnancov (mladiství zamestnanci, absolventi, zamestnanci so zdravotným postihnutím, osoby 55+) a ochrane osobných údajov na pracovisku, čo dokumentuje viac ako 55 publikácií vedeckého charakteru. Aktívne sa podieľala a podieľa na riešení vedeckých a štrukturálnych projektov (APVV, VEGA, IRES, RIFIV). Je členkou Labour Law Association/Asociácie pracovného práva, ktorá je členom ILERA a ISLSSL.

JUDr. Jana Žuľová, PhD.

 

Ing. Nora Lauková

Majiteľka a manažérka, Vzdelávacia inštitúcia F.A.M.E., s.r.o.

Je majiteľka a manažérka vzdelávacej inštitúcie F.A.M.E., s.r.o. Vo svojej práci sa venuje dlhodobo poradenskej, lektorskej a odbornej činnosti pre oblasti neverbálnej komunikácie, riadenia ľudských zdrojov, manažérskych zručností, hard skills a soft skills zručností. Je lektorkou a koučkou. Viac ako 20 rokov sa profesijne venuje skupinovému a individuálnemu poradenstvu rozvoja osobnosti – v oblastiach neverbálnej komunikácie, neverbálnej a profesijnej typológii, farebnej typológii, biznis a life koučingu. Spolupracuje ako expert na neverbálnu komunikáciu s TV Markíza, RTVS a mnohými printovými life stylovými médiami. Od roku 2015 založila a vedie vlastný registrovaný projekt „TOP Škola reči tela a terapie TM“, kde vyučuje individuálnych a firemných klientov. Pravidelne sa zúčastňuje rôznych prednášok na slovenských a zahraničných konferenciách, vzdeláva rôzne spoločnosti, firmy, školy, mestá, obce a neziskový sektor. V súčasnosti študuje MBA v Prahe, odbor „Manažérska psychológia“.

Ing. Nora Lauková

 

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.

Spoluzakladateľka obnovenej Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,
Vedúca Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Patrí k najvýznamnejším odborníkom na pracovné právo na Slovensku. Je autorkou analýzy návrhu novely Zákonníka práce, ktorú vypracovala v júli 2012 na požiadanie vedenia MPSVR SR. Je bývalou vedúcou Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. V rokoch 1993 – 2000 bola vedúcou Katedry Univerzity Komenského. Je spoluzakladateľkou obnovenej Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Na fakulte stále pôsobí, naďalej ako vedúca Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a súčasne ako členka vedeckej rady fakulty a UNIVERZITy. Na fakulte stále pôsobí, naďalej ako vedúca Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a súčasne ako členka vedeckej rady fakulty a univerzity. V predchádzajúcich rokoch bola tiež členkou Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, ako aj členkou Kolégia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Podieľala sa na založení Slovenskej Spoločnosti pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia.

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.

 

Mgr. Miroslava Mošonová

Riaditeľka Odboru inšpekcie práce, Národný inšpektorát práce

Absolventka Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v odbore personálny manažment. Celý jej pracovný život je spojený s inšpekciou práce. 10 rokov pracovala ako inšpektorka práce v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Od roku 2013 pôsobí na Národnom inšpektoráte práce. Stála pri zrode Kobry (oddelení kontroly nelegálneho zamestnávania) v sústave inšpekcie práce. Od roku 2015 pôsobí ako riaditeľka odboru inšpekcie práce Národného inšpektorátu práce. Je zástupkyňou Slovenskej republiky v Platforme boja proti nedeklarovanej práci zriadenej v rámci Európskej komisie a tiež zástupkyňou generálneho riaditeľa vo Výbore vrchných predstaviteľov inšpekcie práce. Okrem práce v sústave inšpekcie práce sa venuje aj činnostiam v rámci Twinningových projektov – pracovala v Chorvátsku na budovaní kapacít boja proti nelegálnemu zamestnávaniu. Aktuálne sa zaoberá tiež prácou na obdobnom projekte v Srbskej republike, ktorý je tematicky doplnený aj o oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v jej rámci najmä o oblasť pracovnej úrazovosti.

Mgr. Miroslava Mošonová

Program

9:30 – 10:30 hod.

Registrácia účastníkov

10:30 – 11:55 hod.

Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch v najnovšej judikatúre národných a európskych súdov

(diskriminácia podľa pohlavia (tehotenstva), veku, zdravotného postihnutia, náboženstva a viery, sexuálnej orientácie a ďalších diskriminačných znakov)

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.,
Spoluzakladateľka obnovenej Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Vedúca Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
11:55 – 12:00 hod.

Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém

www.epi.sk
12:00 – 13:00 hod.

Obed

13:00 – 14:00 hod.

Ako správne neverbálne identifikovať uchádzača na správne miesto

Ing. Nora Lauková,
Majiteľka a manažérka, Vzdelávacia inštitúcia F.A.M.E., s.r.o.
14:00 – 14:45 hod.

Predzmluvné vzťahy

(ako postupovať, aby nedošlo k diskriminácii, aké sú informačné povinnosti zamestnávateľa, ktoré otázky sú dovolené a ktoré zakázané, ako postupovať, ak zamestnanec zatají informácie)

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.,
Vedúci Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14:45 – 15:00 hod.

Prestávka s občerstvením

15:00 – 16:00 hod.

Skončenie pracovného pomeru

(dôvody skončenia pracovného pomeru, aktuálna rozhodovacia prax, porušenie pracovnej disciplíny v rozhodovacej činnosti)

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.,
Vedúci Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16:00 – 17:00 hod.

Panelová diskusia so všetkými prednášajúcimi

19:00 hod.

Večerný raut a tombola s atraktívnymi hodnotnými cenami

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

9:00 – 10:00 hod.

Aktuálne problémy v pracovnoprávnych vzťahoch so zamestnávateľmi a zamestnancami zo zahraničia aktuálne v roku 2019 z pohľadu inšpekcie práce

Mgr. Miroslava Mošonová,
Riaditeľka Odboru inšpekcie práce, Národný inšpektorát práce
10:00 – 10:45 hod.

Ochrana osobných údajov a GDPR na pracovisku

JUDr. Jana Žuľová, PhD.,
Odborná asistentka, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
10:45 – 11:00 hod.

Prestávka s občerstvením

11:00 – 12:00 hod.

Panelová diskusia

12:00 hod.

Ukončenie konferencie s obedom

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky na uvedenom kontakte alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
 •  +421 41 70 53 414       
 •  profivzdelavanie@pp.sk
  240 € s DPH
  Čo zahŕňa vstupenka?

 • bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti až na 30 dní

 • účasť na odbornom programe

 • rozsiahle pracovné materiály

 • obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie

 • voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu www.ezisk.sk

 • 10 % zľava na nákup v našom eshope www.zakon.sk
  .
    V cene nie je zahrnuté ubytovanie, ktoré si musí účastník kvôli zmenenej legislatíve hradiť osobitne. Účastníkom konferencie poskytujeme zľavu na ubytovanie v Hoteli Grand Jasná****.

  Viac o rezervovaní ubytovania nájdete TU.

  Doplňujúce informácie pre záujemcov o ubytovanie

  Účastníci konferencie majú nárok na zľavnené ubytovanie v Hotel Grand Jasná**** v Demänovskej Doline.

  Pokiaľ máte záujem o ubytovanie na 2 až 3 noci, je potrebné vytvoriť separátnu rezerváciu na každú noc zvlášť.
  Pri rezervácií je nutné uviesť promokód pridelený ku konkrétnemu termínu.

  Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

  Štandard izba Izba DELUXE
   
  Jednolôžková Dvojlôžková Jednolôžková Dvojlôžková
  70 € 80 € 70 € 80 €

  Rezervácia ubytovania v termíne konferencie:

 • V termíne 18. – 19. 11. 2019 je potrebné pre uplatnenie zľavy uviesť promokód: PP019

  Rezervácia predĺženého
  pobytu:

 • V termíne 17. – 18. 11. 2019 je potrebné pre uplatnenie zľavy uviesť promokód: PP017

  Rezervácia predĺženého
  pobytu:

 • V termíne 19. – 20. 11. 2019 je potrebné pre uplatnenie zľavy uviesť promokód: PP017

  Ubytovanie zahŕňa:

 • raňajky
 • wifi pripojenie
 • gopass kartu grátis
 • 3-hodinový vstup do wellness a fitness centra (1-krát za pobytový deň)
 • papuče a župan na izbách pre ubytovaných hostí
 • parkovanie

     Dôležité upozornenie:

  V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:
  1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa)
  V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii.
  2. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa)
  V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný nás o tejto skutočnosti informovať ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.

  Organizátor

  sponsors

  Spoluorganizátori

  sponsors
  sponsors
  sponsors
   

  Promo partner

  sponsors

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Chcete mať prehľad
  o našich špeciálnych akciách a novinkách?

  Nechajte nám svoj e-mail a my vás budeme informovať.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Kontakt

 • +421 41 70 53 414

  • • •

  Adresa organizátora

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

  Miesto konania konferencie

  Hotel Grand Jasná****
  Demänovská Dolina 5, 031 01
 •    GPS: 48°58'14.6"N 19°34'48.3"E

  Upozornenie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.