Dane, účtovníctvo a mzdy pod lupou v roku 2020

VI. ročník PP konferencie

  Pozrite si reportáž z podujatia v roku 2019

O konferencii

Nenechajte si ujsť VI. ročník obľúbenej konferencie, na ktorej sa rozšíri tentokrát lektorské duo – Vladimír OzimýSoňa Ugróczy o nového člena Jozefa Mihála. Do trojdňového programu zameraného na najproblematickejšie oblasti DPH a dani z príjmov nám tak tento rok pribudne problematika miezd, čo určite uvítajú nielen mzdári či personalisti. Okrem množstva daňových a účtovných trikov na vás tradične čakajú aj jedinečné wellness služby v jednom z najvychýrenejších wellness hotelov na Slovensku.

Ubezpečujeme vás, že termín konferencie je záväzný, a teda podujatie sa uskutoční naživo za každých okolností.

Tip pre vás:

Spojte príjemné s užitočným a strávte podujatie formou netradičného teambuildingu s vašimi kolegami, prípadne nás navštívte spolu so svojou rodinou.

Zvoliť si môžete účasť na jednom, dvoch alebo všetkých troch dňoch konferencie.

* Referencie sú získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Čo vás čaká?

Prierez najproblematickejšími zákutiami daní, účtovníctva a miezd

Program vedený špičkovými daňovými a účtovnými poradcami

Daňové a mzdové konzultácie 30 dní po skončení podujatia

Relax v jednom z najlepších wellness hotelov pod Tatrami

 RNDr. Jozef Mihál 

Expert na pracovné, sociálne a daňové právo, bývalý minister práce, sociálnych vecí.

V rokoch 2008 až 2009 bol jedným zo štyroch členov prípravného výboru, ktorý stál na začiatku strany SaS. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2012 je poslanom NR SR. Je bývalý spoluzakladateľ politickej strany Nádej, neskôr podpredseda pre ekonomiku strany Sloboda a Solidarita. V súčasnosti pôsobí v rámci strany SPOLU – občianska demokracia. V roku 2007 založil spoločnosť RELIA s.r.o., prostredníctvom ktorej dodnes poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo. Popri svojej profesii sa venuje aj vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.

RNDr. Jozef Mihál

 

 Ing. Vladimír Ozimý 

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľskom a vzdelávacom dome Poradca podnikateľa.

Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam našich zákazníkov.

Ing. Vladimír Ozimý

 

 Ing. Soňa Ugróczy 

Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Daňová poradkyňa a lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva. Špecializuje sa najmä na problematiku dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov právnických osôb. Popri lektorovaní sa už niekoľko rokov venuje aj publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť.

Ing. Soňa Ugróczy

Program konferencie

9:30 hod. – 16:00 hod.

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

Téma Vybrané okruhy pre uplatňovanie pravidiel zákona o DPH

 • Predmet dane v tuzemsku (dodanie tovaru verzus služby, čo nie je predmetom DPH)
 • Určenie miesta dodania pre účely DPH (pravidlá pre tovar – s prepravou, bez prepravy, tovar s montážou; pravidlá pre služby – § 15 a § 16)
 • Zmena pravidiel na priradenie prepravy v reťazových obchodoch od 1. 1. 2020, vysvetlenie na príkladoch z praxe
 • Zhrnutie podmienok pre dodanie tovaru do iného členského štátu podľa § 43 po 1. 1. 2020 (pravidlá na preukazovanie oslobodenia, ako má vyzerať vzor potvrdenia pri predaji tovaru do EÚ?, lehota na disponovanie dôkazov pri predaji do EÚ, upozornenie na časté chyby)
 • Základ dane DPH (čo sa do základu dane zahŕňa a čo nie, bezodplatné dodania po 1. 1. 2020 – napr. darovanie notebooku zamestnancovi, základ dane v osobitných prípadoch)
 • Oprava základu dane a dane pri dodaní tovaru alebo služby (dotácia na nájomné a vplyv na opravu základu dane u prenajímateľa, dobropisy, ťarchopisy, vyúčtovacie faktúry, skontá, finančné rabaty, storno faktúry)
 • Vznik daňovej povinnosti priznať a odviesť daň (kedy vzniká daňová povinnosť, opakované a čiastkové dodania, pravidlá refakturácie, plnenia v revers charge, prijaté a poskytnuté preddavky, nadobudnutie tovaru z EÚ a iné)
 • Vznik práva na odpočítanie DPH (odpočítanie DPH pri registrácii, splnenie podmienok pre odpočítanie dane pri nákupe tovarov a služieb na príkladoch z praxe, zdaňovacie obdobie, v ktorom je možné uplatniť odpočítanie dane, neúplnosť dokladov, spochybnenie existencie tovaru a služby a iné)
 • Upozornenie na predaj nehnuteľností v roku 2020 a povinnosť vrátiť odpočítanú DPH na vstupe z minulosti
 • Aplikačné problémy § 69 zákona o DPH (napr. dodanie stavebných prác zahraničnou osobou na území SR – priamo alebo aj v subdodávke inej zahraničnej osobe, nákup tovaru od zahraničnej osoby, tuzemský prenos daňovej povinnosti – upozornenie na chyby)
 • DPH v čase pandémie COVID-19 (odpočet DPH z obstarania ochranných pomôcok, kto má nárok na odpustenie zmeškanej lehoty, dosah nezaplatenia DPH v čase pandémie)
 • Diskusia

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

8:30 hod. – 16:00 hod.

Lektori: Ing. Soňa Ugróczy, Ing. Vladimír Ozimý

TémaDaňové novinky v oblasti DPH a dane z príjmov a ich uplatnenie

 • Informácia k zákonu č. 198/2020 Z. z. v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia od 21. júla 2020
  • Nové pravidlá pre uplatnenie výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky do daňových výdavkov  – zvýšenie normovanej spotreby o 20 % (dosah na daň z príjmov a DPH na praktických príkladoch)
  • Opatrenia týkajúce sa preddavkov na daň z príjmov právnických osôb – daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na DPPO od začiatku zdaňovacieho obdobia (aké sú podmienky)
  • Odpočet daňovej straty za minulé zdaňovacie obdobia 2015 – 2018 (podmienky a pravidlá odpočtu daňových strát v príkladoch)
 • Zmeny v zákone o DPH účinné od 1. októbra 2020 a od 1. 1. 2021
  • Registrácia za platiteľa dane zo zákona v tuzemsku sa dopĺňa o ďalšie situácie.
  • Nový mechanizmus opravy základu dane v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru alebo služby (nová možnosť opravy základu dane, ak platiteľ dane uskutočňujúci dodanie nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou), zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú DPH na vstupe aj na strane dlžníka.
  • Úprava pravidiel určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe.
  • Zmena pravidiel pre zásielkový predaj tovaru (predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie, úprava miesta dodania tovaru konečnému zákazníkovi). Zrušenie limitov pre zásielkový predaj tovaru v EÚ!
  • Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené daňové povinnosti.
  • Preukazovanie vývozu tovaru do miesta určenia na území tretích štátov aj inými dôkazmi ako doteraz.
  • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur.
  • Rozšírenie osobitnej úpravy  aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku).
 • Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2021
  • Daňový a účtovný dosah dotácií a príspevkov od štátu so zmenami v zákone od 1. 1. 2021 z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 – porovnanie bežných dotácií s dotáciami na aktívnu politiku trhu práce
  • Zmeny v oblasti registrácie a oznamovacích povinností daňovníkov na daň z príjmov. Odklad registrácie z úradnej moci
  • Preddavková povinnosť daňovníka a povinnosť správcu dane vyplývajúca z platenia preddavkov (komplexný pohľad na problematiku preddavkov k dani z príjmov u FO a PO)
  • Správca dane bude mať povinnosť potvrdiť daňovú rezidenciu daňovníka po novom
  • Zmeny v oblasti uplatňovania sadzieb dane z príjmov pre právnické osoby
  • Zmeny v oblasti asignačnej dane
  • Uplatňovanie pravidiel u mikrodaňovníka od 1. 1. 2021
  • Uplatňovanie daňovej straty od 1. 1. 2021 – porovnanie so starým modelom uplatňovania strát a v režime zákona lex korona
  • Vybrané zmeny  v oblasti medzinárodného zdaňovania, napr. vo väzbe k umelcom a športovcom
  • Kontrolované zahraničné spoločnosti
  • Zmeny v oblasti zrážkovej dane podľa § 43 ZDP (spresnenie zdanenia dividend spoločníkov v.o.s. a k.s.), zrážková daň ako preddavok na daň z príjmov
  • PHL ako daňový výdavok po novom od júla 2020
 • Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2021
  • Zmena pravidiel pre povinnosť overenia UZ audítorom
  • Nové pravidlá na účtovanie opravy odpočtu DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke a opravy základu dane pri nezaplatení protihodnoty za tovar a službu

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Doobeda

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

Téma Daňový výdavok

 • Rizikové daňové výdavky – zákon verzus metodika FRSR (napr. náhrada škody na cudzom majetku, budovy a preraďovanie medzi odpisovými skupinami, výhry a bezplatné odovzdanie...)
 • Riziká dvojitého zdanenia – účtovno-daňový princíp účtovania nedaňových výdavkov verzus zdaniteľný príjem
 • Odpis záväzkov a riziká dvojitého zdanenia (§ 17 ods. 19 ZDP verzus § 17 ods. 27 vo vzťahu k § 17 ods. 32 ZDP)
 • Preukázateľnosť daňového výdavku a riziká s tým spojené
 • Odpisovanie majetku – vybrané témy ako prerušenie (povinnosť verzus právo)

Téma Automobil v podnikaní

 • Paušalizácia – daň z príjmov verzus DPH
 • Používanie MV zamestnancom – daň z príjmov verzus DPH
 • Obstaranie MV na lízing alebo na úver – porovnanie z pohľadu dane z príjmov a DPH
 • Postúpenie, odkúpenie alebo odobratie predmetu lízingu – vplyv na daň z príjmov a DPH

Téma Spoločník a konateľ na pracovnej ceste

Poobede

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Téma Vysielanie zamestnancov do členských štátov EÚ

 • Kedy ide o vysielanie zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb
 • Pravidlá platné do 29. 7. 2020
 • Pravidlá platné od 30. 7. 2020, uplatňovanie novej Smernice 957/2018/EÚ
 • Príklady vysielania: Česká republika, Rakúsko
 • Odvody a dane z príjmu pri práci zamestnanca v EÚ

Téma Projekt Prvá pomoc

 • Čerpanie príspevkov bude možné aj v jesenných mesiacoch
 • Ako môže zamestnávateľ najvýhodnejšie čerpať príspevky

Téma Očakávané zmeny k 1. 1. 2021

 • Zmeny v Zákonníku práce, odvodoch (zavedenie tzv. kurzarbeit) a v zdanení príjmov zo závislej činnosti

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Cenník

  Upozorňujeme vás, že v cene nie je zahrnuté ubytovanie, ktoré si musí účastník hradiť sám voči hotelu. Účastníkom poskytujeme zľavu na ubytovanie v Grand hotel Permon****.

Pokiaľ si plánujete zabezpečiť ubytovanie je potrebné si objednať variantu vstupenky
pre ubytovaných hostí
, aby ste mali zabezpečenú stravu počas pobytu.

Viac o rezervovaní ubytovania nájdete TU.

Varianty vstupeniek
> pre účastníkov bez ubytovania

  Cena s DPH
 
16. – 18. 9. 2020 bez ubytovania 336 eur
16. 9. 2020 bez ubytovania 144 eur
17. 9. 2020 bez ubytovania 144 eur
18. 9. 2020 bez ubytovania 144 eur

Účastnícky poplatok pre všetky varianty vstupeniek zahŕňa:

 • rozsiahle študijné materiály v tlačenej podobe (počas konferencie)
 • občerstvenie počas celého dňa
 • voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
 • bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odpovedáme počas 30 dní na vaše otázky

  Varianty vstupeniek
  > pre ubytovaných hostí

    Cena s DPH
   
  16. – 18. 9. 2020 s plnou penziou 342 eur
  16. – 17. 9. 2020 s plnou penziou 240 eur
  17. – 18. 9. 2020 s plnou penziou 240 eur

  Pobyt s ubytovaním na 2 noci zahŕňa navyše:

 • neobmedzený vstup do wellnesscentra (v deň odchodu: 1x vstup do 16:00 hod.)
 • 1x masáž zdarma v hodnote 10  € (25 min.) – zameraná na odstránenie stresu, napätia a na regeneráciu krčného a chrbtového svalstva)
 • plná penzia formou švédskych stolov
 • nápoje počas raňajok (káva, čaj, kakao, džúsy), k obedu a večeri (2 dcl džús alebo 1,5 dcl biele/červené víno alebo 3 dcl pivo) podľa dennej ponuky reštaurácie, parkovanie
 • ďalšie doplnkové služby (stolný tenis, šípky, biliard, neobmedzený vstup do fitness...)

  Vstupenku na konferenciu

  si môžete objednať telefonicky na uvedenom kontakte
  alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
 •  +421 41 70 53 888

  Informácie pre záujemcov o ubytovanie

     Upozorňujeme vás, že v cene nie je zahrnuté ubytovanie, ktoré si musí hradiť účastník sám voči hotelu.
  Účastníkom poskytujeme zľavu na ubytovanie v Grand hotel Permon****.

  Varianty ubytovania v závislosti od počtu nocí a počtu účastníkov na izbe sú nasledovné:

  Počet osôb Ubytovanie na 2 noci
  16. – 18. 9. 2020
  Ubytovanie na 1 noc
  16. – 17. 9. 2020 alebo 17. – 18. 9. 2020
  Chcem byť ubytovaný s inou osobou, t. j. 2 osoby na izbe 163,20 € s DPH/osoba 94 € s DPH/osoba
  Chcem byť ubytovaný sám/sama na izbe 203,20 € s DPH/osoba 114 € s DPH/osoba

  * Uvedený pobyt je možné predĺžiť o ďalšiu noc za doplatok 78,20 €/za osobu na noc.

  Ako rezervovať ubytovanie?

  Ubytovanie si môžete rezervovať emailom na adrese  firmy@hotelpermon.sk .

     Dôležité upozornenie:

  • Prosíme zákazníkov, aby pri rezervácii uviedli do poznámky, že budú účastníkmi konferencie spoločnosti Poradca podnikateľa. V prípade, že bude uvedená poznámka chýbať, negarantuje hotel zľavnenú cenu.
  • Objednávku, žiaľ, nie je možné spraviť telefonicky, ale len písomnou formou.
  • Podľa obchodných podmienok hotela musí byť pobyt v prípade individuálnej rezervácie uhradený vo výške 100 % pred nástupom (2 týždne pred daným termínom).
  • Ku každej emailovej objednávke, prosíme, uveďte termín pobytu, počet osôb na izbe a fakturačné údaje jednotlivých hostí. V prípade, že pôjde o fyzické osoby, prosíme o uvedenie adresy a rodného čísla namiesto fakturačných údajov.

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Kontakt

  INFORMÁCIE A PREDAJ VSTUPENIEK:

 • +421 41 70 53 415
 •  profivzdelavanie@pp.sk 

  • • •

  ADRESA ORGANIZÁTORA:

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

   MIESTO KONANIA KONFERENCIE:

   Grand hotel Permon**** 
   Podbanské 059 85, Vysoké Tatry
   
 •    GPS súradnice: 49°08´49.62" N 19°54´33.87" E

  Organizátor

  sponsors

  Spoluorganizátor

  sponsors

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors

  Korona Safe


  Priebeh registrácie s náležitým odstupom


  Meranie teploty pri vstupe do priestorov


  Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch


  Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení


  Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

  Upozornenie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu  sinska@pp.sk . Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti  Spracovania osobných údajov .