VII. ročník PP KONFERENCIE

Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2021

Videozáznam a materiály   Reportáž z podujatia v roku 2021

31. 5. – 2. 6. 2021
Štrbské Pleso, Vysoké Tatry,  Hotel Patria**** Živý prenos

O konferencii

Milí daňovníci, účtovníci, audítori či majitelia firiem, po necelom roku sme tu opäť pre vás, aby sme vám poskytli priestor, kde jednak načerpáte potrebné znalosti z daňovej problematiky a zároveň si oddýchnete v jednom z najpopulárnejších hotelov pri Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách

Živý priebeh konferencie budeme súbežne vysielať online, a preto si program môžete vypočuť i doma na obrazovkách.

Lektormi v poradí už VII. ročníka konferencie je opäť zohrané lektorské duo Vladimír OzimýSoňa Ugróczy, ktoré si „posvieti“ na tohtoročné legislatívne novinky, ako aj ďalšie aktuálne horúce témy z daňovej praxe.

Veru, máte sa na čo tešiť!

Tip pre vás:

Spojte príjemné s užitočným a strávte podujatie formou netradičného teambuildingu s vašimi kolegami, prípadne nás navštívte spolu so svojou rodinou.

Zvoliť si môžete účasť na jednom, dvoch alebo všetkých troch dňoch konferencie.

Korona Safe

Hygienické opatrenia
Podujatie bude prebiehať pri dodržaní všetkých platných hygienických opatrení pre dané obdobie (povinné rúška, priebeh registrácie a sedenie s náležitým odstupom, dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch).
Kapacita a možnosti fyzickej účasti
Aktuálna situácia umožňuje, aby sa v hotelovej sále zúčastnilo 45 osôb fyzicky. Tento počet sa môže meniť v závislosti od stanovísk Úradu verejného zdravotníctva SR.
Podmienky účasti
Účastníci sú povinní sa preukázať: buď negatívnym antigénovým testom na ochorenie Covid-19 (max. 72 hodín starý) alebo negatívnym RT-PCR testom na ochorenie Covid-19 (max. 72 hodín starý), potvrdením o zaočkovaní na ochorenie Covid-19 (2 dávkami mRNA vakcíny, od očkovania druhej dávky musí uplynúť minimálne 14 dní), potvrdením o zaočkovaní na ochorenie Covid-19 (2 dávkami vektorovej vakcíny, od očkovania musia uplynúť minimálne 4 týždne), prípadne potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19 (max. 180 dní od prekonania).
Catering
Stravovanie bude môcť prebiehať v priestoroch reštaurácie.
Wellness centrum
Bazény a saunový svet sú otvorené saunový svet je otvorený.
* Referencie sú získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Čo vás čaká?

Prierez najproblematickejšími zákutiami daní, účtovníctva a miezd

Program vedený renomovanými daňovými a účtovnými poradcami

Odborné poradenstvo s prednášajúcimi konferencie

Relax v jednom z najpopulárnejších hotelov v Tatrách

 Ing. Vladimír Ozimý 

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľskom a vzdelávacom dome Poradca podnikateľa.

Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam našich zákazníkov.

Ing. Vladimír Ozimý

 

 Ing. Soňa Ugróczy 

Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Daňová poradkyňa a lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva. Špecializuje sa najmä na problematiku dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov právnických osôb. Popri lektorovaní sa už niekoľko rokov venuje aj publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť.

Ing. Soňa Ugróczy

Program konferencie

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

9:00 – 9:30 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

9:30 – 15:30 hod.

Program (vrátane prestávok a obeda)

Téma: Vybrané okruhy pre uplatňovanie pravidiel zákona o DPH

 • Chyby pri registrácii DPH (povinnosť registrácie pri predaji stavebných pozemkov, kto sa musí/môže registrovať, obrat pre účely registrácie)
 • Ako správne fakturovať poskytnuté služby v tuzemsku a do zahraničia, kedy vzniká povinnosť  samozdanenia z prijatých služieb (odporúčaný postup pre určenie miesta dodania služieb; ktoré služby sa vzťahujú na nehnuteľnosť a ktoré nie; čo v prípade prijatej služby zo zahraničia, na ktorej je nesprávny režim DPH, chybné údaje; príklady na fakturáciu služieb a iné)
 • Vznik daňovej povinnosti (pri prevode nehnuteľnosti, deň dodania tovaru – prevod práva nakladať ako vlastník; dodanie tovaru s inštaláciou a montážou; čiastkové a opakované služby; predplatné – deň dodania služby; prijaté/poskytnuté preddavky a DPH; refakturácia prepravných služieb, dodanie tovaru do EÚ – deň vzniku DP; nákup tovaru od zahraničnej osoby; bezodplatné dodanie tovaru)
 • Vybrané príklady na odpočítanie dane (vznik práva na odpočet DPH v príkladoch – auto používané zamestnancom; odpočet počas pozastavenia živnosti; reklama; služby na základe faktúr dodané slovenským dodávateľom bez príloh; odpočet DPH z plnení na účely zamestnancov; oprava prenajímaného bytu a DPH; v ktorom zdaňovacom období uplatniť odpočet DPH)
 • Opravy základu dane – zľava na nájomné z titulu dotácie, skonto na tovar z EÚ
 • Uplatňovanie nulovej sadzby DPH na respirátory a ich vykazovanie v priznaní, KV, predaj respirátorov v roku 2021
 • Daňový dosah BREXITu na DPH – režim tovaru, služieb z pohľadu slovenského platiteľa dane
 • Obchodovanie s tovarom v EÚ – preukazovanie oslobodenia pri dodaní tovaru, preukazovanie oslobodenia pri vývoze tovaru
 • Zmeny v tlačive daňového priznania DPH od 1. 1. 2021 (vykazovanie trojstranného obchodu po novom, prijaté služby z EÚ a tretích krajín, nové riadky na opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke)
 • DISKUSIA

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Lektori: Ing. Soňa Ugróczy, Ing. Vladimír Ozimý

8:30 – 9:00 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 15:30 hod.

Program (vrátane prestávok a obeda)

Téma:Daňové novinky v oblasti DPH a dane z príjmov a ich uplatnenie s prihliadnutím na mimoriadnu situáciu

Zmeny v zákone o DPH od 1. 7. 2021 (Ing. Soňa Ugróczy)

 • Zásielkový predaj tovaru podľa nových pravidiel (zadefinovanie predaja tovaru na diaľku na území EÚ)
 • Miesto dodania pri predaji tovaru na diaľku v zákone o DPH
 • Nový limit na obrat pri predaji tovaru na diaľku v EÚ (dosiahnutie obratu už pri ročnej hodnote dodávok 10 000 eur, registračné povinnosti, lehoty na registráciu)
 • Povinnosti pre vstup do osobitnej schémy
 • Osobitné pravidlá týkajúce sa dodania tovaru zdaniteľnou osobou, ktorá uľahčuje dodanie tovaru na území EÚ (digitálne platformy)
 • Osobitná úprava na predaj tovaru na diaľku a na určité domáce dodania tovaru so zameraním na slovenské zdaniteľné osoby
 • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze tovaru z tretích krajín v hodnote do 22 eur
 • Zmeny v mieste dodania služieb od 1. 7. 2021 pre konečných odberateľov v iných členských štátoch
 • Osobitná úprava uplatňovania dane na služby dodávané inej ako zdaniteľnej osobe (One stop shop) (služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, prenájom dopravných prostriedkov, kultúrne služby, práce na hnuteľnom hmotnom majetku, sprostredkovanie tovaru, telekomunikačné služby)

Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2021 (Ing. Vladimír Ozimý)

 • Pravidlá mikrodaňovníka a vplyv právneho vzťahu spoločníka so svojou spoločnosťou na mikrodaňovníka
 • Platenie preddavkov na daň z príjmov v roku 2021
 • 3. uplatňovanie daňovej straty od 2021 a v DP za rok 2021 
 • Dotácie v roku 2021 
 • Zmeny v oblasti závislej činnosti v roku 2021 – nezdaniteľné časti, daňový bonus 
 • Zmeny v oblasti uplatňovania sadzby dane z príjmov pre fyzické a právnické osoby
 • Zdaňovanie dividendy v zahraničných spoločnostiach
 • Zmeny v oblasti odpisovania majetku v roku 2021 z daňového hľadiska 
 • Daňové výdavky spojené s testovaním a benefity zamestnancov v roku 2021 
 • Stravovanie zamestnancov od 1. 3. 2021 a daňové dosahy u zamestnávateľa a zamestnanca 

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

8:30 – 9:00 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 15:00 hod.

Program (vrátane prestávok a obeda)

Daňový výdavok

 • Rizikové daňové výdavky – zákon verzus metodika FR SR (napr. náhrada škody na cudzom majetku, budovy a preraďovanie medzi odpisovými skupinami, výhry a bezplatné odovzdanie...)
 • Riziká dvojitého zdanenia – účtovno-daňový princíp účtovania nedaňových výdavkov verzus zdaniteľný príjem
 • Odpis záväzkov a riziká dvojitého zdanenia (§ 17 ods. 19 ZDP verzus § 17 ods. 27 vo vzťahu k § 17 ods. 32 ZDP)
 • Preukázateľnosť daňového výdavku a riziká s tým spojené
 • Odpisovanie majetku – vybrané témy ako prerušenie (povinnosť verzus právo)

Automobil v podnikaní

 • Paušalizácia – daň z príjmov verzus DPH
 • Používanie MV zamestnancom – daň z príjmov verzus DPH
 • Obstaranie MV na lízing alebo na úver – porovnanie z pohľadu dane z príjmov a DPH
 • Postúpenie, odkúpenie alebo odobratie predmetu lízingu – vplyv na daň z príjmov a DPH

Spoločník a konateľ na pracovnej ceste

Spoločník a konateľ – kontrolované transakcie so spoločnosťou

 • Prenájom a výpožička spoločnosti
 • Predaj majetku 
 • Pôžičky 
 • Darovanie 

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Cenník a vstupenka

Zvoliť si môžete účasť na jednom, dvoch alebo všetkých troch dňoch konferencie
(bez ubytovania alebo s ubytovaním, resp. online). Zároveň upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie. Účastníci konferencie majú nárok na 20 % zľavu vo Wellness Hotel PATRIA****.

›› Prejsť na rezerváciu ubytovania ‹‹

Varianty vstupeniek
> pre účastníkov bez ubytovania

Cena s DPH
31. 5. – 2. 6. 2021 bez ubytovania 366 eur
31. 5. 2021 bez ubytovania 144 eur
1. 6. 2021 bez ubytovania 144 eur
2. 6. 2021 bez ubytovania 144 eur

Účastnícky poplatok zahŕňa:

 • Konferenčný balíček s prekvapením vo vnútri
 • Rozsiahle študijné materiály v tlačenej podobe
 • Občerstvenie (Formou obedov a coffee breakov s občerstvením.)
 • Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 

  Varianty vstupeniek
  > pre ubytovaných hostí

  Cena s DPH
  31. 5. – 2. 6. 2021 s plnou penziou 384 eur
  31. 5. – 1. 6. 2021 s plnou penziou 264 eur
  1. 6. – 2. 6. 2021 s plnou penziou 264 eur

  Účastnícky poplatok zahŕňa:

 • Konferenčný balíček s prekvapením vo vnútri
 • Rozsiahle študijné materiály v tlačenej podobe
 • Občerstvenie (Hostia na 1 noc formou obedov. Ubytovaní hostia na 2 noci formou plnej penzie – raňajky, obedy, večere a nápoje)
 • Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
 • Neobmedzený vstup na bazén pre max 6 osôb

  Variant vstupenky
  > pre účastníkov online prenosu

  Cena s DPH
  31. 5. – 2. 6. 2021
  Živý online prenos konferencie
  252 eur

  Účastnícky poplatok zahŕňa:

 • Konferenčný balíček s prekvapením vo vnútri
 • Videozáznam z konferencie na 30 dní
 • Rozsiahle študijné materiály v online podobe na 30 dní
 • Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 

  Informácie pre záujemcov o ubytovanie

     Upozorňujeme vás, že v cene nie je zahrnuté ubytovanie, ktoré si musí hradiť účastník sám voči hotelu.
  Účastníci konferencie majú nárok na 20 % zľavu vo Wellness Hotel PATRIA****.

  Cena po zľave je nasledovná:

  Počet osôb Ubytovanie na 2 noci
  31. 5. – 2. 6. 2021
  Ubytovanie na 1 noc
  31. 5. – 1. 6. 2021 alebo 1. – 2. 6. 2021
  Chcem byť ubytovaný s inou osobou, t. j. 2 osoby na izbe 88 € s DPH/osoba 44 € s DPH/osoba
  Chcem byť ubytovaný sám/sama na izbe 156 € s DPH/osoba 78 € s DPH/osoba

  Pobyt s ubytovaním na 2 noci zahŕňa:

  • Neobmedzený vstup na bazén pre max 6 osôb
  • Stravovanie: Formou plnej penzie (raňajky, obedy, večere)
  • Parkovanie

  Ako rezervovať ubytovanie?

  Ubytovanie si môžete rezervovať e-mailom na adrese  recepcia@hotelpatria.sk  alebo telefonicky +421 52 784 89 99. Pri objednávaní ubytovania uveďte, že sa hlásite na konferenciu organizovanú spoločnosťou Poradca podnikateľa, inak vám zľava nebude uplatnená.

  Organizátor

  sponsors

  Spoluorganizátor

  sponsors

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu  sinska@pp.sk . Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti  Podmienky spracovania osobných údajov. 

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Kontakt

  INFORMÁCIE A PREDAJ VSTUPENIEK:

 • +421 41 70 53 888
 •  sluzby@profivzdelavanie.sk 

  • • •

  ADRESA ORGANIZÁTORA:

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

   MIESTO KONANIA KONFERENCIE:

   Hotel Patria**** 
   Štrbské Pleso 33, 059 85 Vysoké Tatry – Štrbské Pleso
   
 •    GPS súradnice: 49.122579, 20.062755