Pracovné právo 2020|2021

II. ročník EPI konferencie

Pod záštitou:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

8. – 9. 2. 2021Živý prenos
 Grandhotela Praha****  v Tatranskej Lomnici

  Na základe protipandemických opatrení v pôvodnom termíne, sme sa rozhodli presunúť podujatie na február 2021. Konferenciu budeme vysielať naživo formou online prenosu. V prípade uvoľnenia opatrení bude možné zúčastniť sa konferencie i fyzicky v hoteli.

O konferencii

Rok 2020, ako aj 2021, prináša do pracovnoprávnej oblasti množstvo noviniek a tiež povinností. Okrem toho v uplynulých mesiacoch výrazne ovplyvňuje veľkú časť slovenských zamestnávateľov aj pandémia nového koronavírusu.

II. ročník EPI konferencie má preto za cieľ poskytnúť vám príležitosť vypočuť si priamo z úst zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Národného inšpektorátu práce, Úradu verejného zdravotníctva a ďalších odborníkov, ako sa popasovať s pracovnoprávnymi novinkami a problémami v praxi.

Nosnými témami tohto ročníka sú zmeny v Zákonníku práce pre rok 2021, vznik a skončenie pracovného pomeru, ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch, COVID-19 v pracovnom práve a vybrané problémy pracovného práva. Pozornosť, okrem už spomínaného, zameriame aj na stabilnú a aktuálnu rozhodovaciu činnosť, pôsobenie odborov, očakávanú prax z pohľadu inšpekcie práce či novinky týkajúce sa domácej práce, telepráce a stravovania na pracovisku.

Konferenciu budeme vysielať naživo vo forme online prenosu, pričom počas celého podujatia sa môžete interaktívne zapájať do podujatia prostredníctvom aplikácie www.sli.do.

V prípade uvoľnenia opatrení bude konferencia prebiehať tiež tradičnou formou fyzickej účasti v hoteli.

Čo vás čaká?

Tím spíkrov pozostávajúci z tvorcov zákona a firiem z praxe

Podrobný prierez legislatívou a jej aplikačnou praxou

Riešenia najčastejších problémov v oblasti pracovného práva

30-dňová konzultácia z oblasti miezd a personalistiky aj po skončení podujatia

Prednášajúci:

Ing. Karol Zimmer

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, generálny tajomník služobného úradu

Ing. Karol Zimmer zastáva funkciu generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 1. júla 2020.

Ing. Karol Zimmer

JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, riaditeľ odboru zodpovedný za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov

Je autorom viacerých kníh o pracovnom práve (napr. Zákonník práce s komentárom – Poradca podnikateľa 2016, Konto pracovného času), prednáša o pracovnom práve, publikuje akademické aj praktické články v oblasti pracovného práva. Od roku 2010 pôsobí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR a od roku 2011 je riaditeľom odboru zodpovedným za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov – napr. za Zákonník práce, zákon o minimálnej mzde, zákon o kolektívnom vyjednávaní a podieľal sa na všetkých novelách Zákonníka práce v tomto čase.

JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

JUDr. Lucia Sabová Danková

Národný inšpektorát práce

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. O januára 2016 pôsobí na Národnom inšpektoráte práce na oddelení riadenia inšpekcie práce so zameraním na oblasti vysielania zamestnancov, zamestnávania cudzincov a nelegálneho zamestnávania. Je zástupkyňou SR v orgánoch Európskej komisie pre oblasť vysielania zamestnancov. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie.

JUDr. Lucia Sabová Danková

JUDr. Roman Soska

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vedúci odboru legislatívy a práva

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pôsobí v pozícii vedúceho odboru od roku 2007. Od uvedeného času sa podieľa na legislatívnych prácach k právnym predpisom v oblasti verejného zdravotníctva - napr. zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zákon o radiačnej ochrane, zákon o ochrane nefajčiarov, zákon o pohrebníctve a iné súvisiace právne predpisy. V rámci odvolacej agendy Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky preskúmava rozhodnutia regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Zároveň sa podieľa na metodickom usmerňovaní regionálnych úradov verejného zdravotníctva. V ostatnom čase sa jeho práca zameriava hlavne na prijímanie opatrení pri ohrození verejného zdravia v rámci pandémie COVID-19. Je právnym zástupcom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na rokovaniach konzília odborníkov pri Úrade vlády Slovenskej republiky, Ústredného krízového štábu a Pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky. V rámci medzinárodnej spolupráce zastupoval Slovenskú republiku ako právny expert na cezhraničné ohrozenie verejného zdravia. Zároveň sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti zameranej na oblasť práva vo verejnom zdravotníctve.

JUDr. Roman Soska

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

Vedúci Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Je absolventom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty (2003). V roku 2009 mu bol po úspešnej obhajobe dizertačnej práce udelený titul philisophiae doctor. V roku 2019 mu bol Trnavskou univerzitou, Právnickou fakultou udelený titul docent v odbore pracovné právo. V rámci vedeckej činnosti zastával pozíciu vedúceho riešiteľa viacerých grantových schém (APVV, VEGA, VVGS). V súčasnosti pôsobí na svojej alma mater vo funkcii vedúceho Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Počnúc rokom 2015 je členom expertnej organizácie Labour Law Association, taktiež je členom Legislatívno-právnej a etickej komisie Slovenského futbalového zväzu. Od roku 2006 je advokátom, výkon advokátskej činnosti smeruje na oblasť pracovného práva a obchodného práva. V období od roku 2009 do 2019 bol externým poradcom Ústavného súdu Slovenskej republiky. Publikačnú činnosť zameriava na problematiku zmluvného pracovného práva, európskeho pracovného práva a na realizačné a aplikačné aspekty zásady rovnakého zaobchádzania.

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

JUDr. Vladimír Grác

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Partner advokátskej kancelárie CLS Čavojský & Partners, s.r.o. a člen Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od ukončenia štúdia v r. 2001 až do roku 2008 pracoval ako právnik a neskôr aj ako riaditeľ odboru na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Od roku 2008 je partnerom v advokátskej kancelárii CLS Čavojský & Partners, s.r.o., kde sa zameriava najmä na poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pracovného práva, správneho práva, ochrany osobných údajov a venuje sa aj sporovej agende. V rámci poskytovania právnych služieb pre zamestnávateľov, ako aj zamestnávateľské zväzy sa podieľa na pripomienkovaní návrhov právnych predpisov a vykonáva aj lektorskú činnosti najmä v oblasti správneho práva.

JUDr. Vladimír Grác

JUDr. Jana Žuľová, PhD.

Odborná asistentka, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a od roku 2010 pôsobí na tunajšej Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Je autorkou a spoluautorkou viacerých vedeckých i odborných článkov z odboru, prednáša problematiku pracovného práva a poskytuje právne poradenstvo a konzultačné služby týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov s presahom aj do oblasti ľudských zdrojov. V rámci svojej vedeckej profilácie sa orientuje na problematiku harmonizácie rodinnej a pracovnej sféry, skúmaniu pracovných podmienok vybraných skupín zamestnancov (mladiství zamestnanci, absolventi, zamestnanci so zdravotným postihnutím, osoby 55+) a ochrane osobných údajov na pracovisku, čo dokumentuje viac ako 55 publikácií vedeckého charakteru. Aktívne sa podieľala a podieľa na riešení vedeckých a štrukturálnych projektov (APVV, VEGA, IRES, RIFIV). Je členkou Labour Law Association/Asociácie pracovného práva, ktorá je členom ILERA a ISLSSL.

JUDr. Jana Žuľová, PhD.

Ing. Nora Lauková

Majiteľka a manažérka, Vzdelávacia inštitúcia F.A.M.E., s.r.o.

Je majiteľka a manažérka vzdelávacej inštitúcie F.A.M.E., s.r.o. Vo svojej práci sa venuje dlhodobo poradenskej, lektorskej a odbornej činnosti pre oblasti neverbálnej komunikácie, riadenia ľudských zdrojov, manažérskych zručností, hard skills a soft skills zručností. Je lektorkou a koučkou. Viac ako 20 rokov sa profesijne venuje skupinovému a individuálnemu poradenstvu rozvoja osobnosti – v oblastiach neverbálnej komunikácie, neverbálnej a profesijnej typológii, farebnej typológii, biznis a life koučingu. Spolupracuje ako expert na neverbálnu komunikáciu s TV Markíza, RTVS a mnohými printovými life stylovými médiami. Od roku 2015 založila a vedie vlastný registrovaný projekt „TOP Škola reči tela a terapie TM“, kde vyučuje individuálnych a firemných klientov. Pravidelne sa zúčastňuje rôznych prednášok na slovenských a zahraničných konferenciách, vzdeláva rôzne spoločnosti, firmy, školy, mestá, obce a neziskový sektor. V súčasnosti študuje MBA v Prahe, odbor „Manažérska psychológia“.

Ing. Nora Lauková

Program

Program priebežne dopĺňame, aby bol čo najaktuálnejší pre dané obdobie, v ktorom sa bude podujatie konať.

10:30 – 10:35 hod.

Otvorenie konferencie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ing. Karol Zimmer
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, generálny tajomník služobného úradu
doc. JUDr. Marcel Dolobáč PhD.
Vedúci Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

I. blok prednášok

Zmeny v Zákonníku práce pre rok 2021

10:35 – 11:15 hod.

Aktuálne informácie o novele Zakonníka práce v oblasti stravovania, domáckej práce a telepráce, pôsobenie odborov a ďalšie oblasti

JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, riaditeľ odboru zodpovedný za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov
11:15 – 12:00 hod.

Aktuálne otázky a očakávaná prax z pohľadu inšpekcie práce

JUDr. Lucia Sabová Danková
Národný inšpektorát práce
12:00 – 12:10 hod.

Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém – www.epi.sk

Ing. Jiří Nosek
Obchodný zástupca ekonomického a právneho systému EPI
12:10 – 13:00 hod.

Obednajšia prestávka

II. blok prednášok

(S)právny výber, ukončenie pracovného pomeru so zamestnancom

13:00 – 13:45 hod.

Vznik a skončenie pracovného pomeru – stabilná a aktuálna rozhodovacia činnosť

doc. JUDr. Marcel Dolobáč PhD.
Vedúci Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13:45 – 14:30 hod.

Pracovnoprávne vzťahy v čase pandémie – modelové situácie a ich riešenia

JUDr. Jana Žuľová, PhD.
Odborná asistentka, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
14:30 – 15:15 hod.

Aktuálne protipandemické opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúce sa COVID-19

JUDr. Roman Soska
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vedúci odboru legislatívy a práva
15:15 – 15:45 hod.

Ako a podľa čoho vybrať správneho zamestnanca /spolupracovníka online?

Ing. Nora Lauková
Majiteľka a manažérka, Vzdelávacia inštitúcia F.A.M.E., s.r.o.
15:45 – 16:00 hod.

Prestávka

16:00 – 17:00 hod.

Panelová diskusia so všetkými prednášajúcimi prvého dňa

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

9:00 – 9:05 hod.

Otvorenie 2. dňa konferencie

III. blok prednášok

Vybrané problémy pracovného práva v kontexte aktuálnej situácie na Slovensku

9:05 – 9:50 hod.

Doručovania zo strany zamestnávateľa (v pracovnom práve a na základe žiadosti súdov, exekútorov a iných orgánov)

Povinnosť súčinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k súdom a exekútorom

Domácka práca, práca z domu a telepráca z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

JUDr. Vladimír Grác
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
9:50 – 10:35 hod.

Tému prednášky doplníme čoskoro

Zástupcovia zamestnancov
10:35 – 11:15 hod.

Tému prednášky doplníme čoskoro

Firma – pohľad firmy na aktuálnu situáciu
11:15 – 11:30 hod.

Prestávka

11:30 – 12:30 hod.

Panelová diskusia so všetkými prednášajúcimi druhého dňa

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky na uvedenom kontakte alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
 •  +421 41 70 53 415, +421 41 70 53 888
 •  profivzdelavanie@pp.sk
  180 € s DPH
  (ŽIVÉ VYSIELANIE)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •  videozáznam z konferencie
 •  bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti až na 30 dní
 •   online účasť na odbornom programe
 •  online rozsiahle pracovné materiály
 •  voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
 •  voucher s 10 % zľavou na ročný prístup na portál  www.bezpecnostvpraxi.sk 

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Organizátor

  sponsors

  Spoluorganizátori

  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Partner

  sponsors
  sponsors

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Kontakt

 • +421 41 70 53 415
  +421 41 70 53 888

  • • •

  Adresa organizátora

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

  Miesto konania konferencie

  Grandhotel Praha****
  059 60, Tatranská Lomnica 8, Vysoké Tatry
 •    GPS súradnice: 49.169877, 20.280169