II. ročník EPI KONFERENCIE

Pracovné právo 2020|2021

Videozáznam a materiály

Pod záštitou:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

8. – 9. 2. 2021Živý prenos

  Na základe protipandemických opatrení v pôvodnom termíne, sme sa rozhodli presunúť podujatie na február 2021. Konferenciu budeme vysielať naživo vo forme online prenosu, pričom počas celého podujatia sa môžete interaktívne zapájať do podujatia prostredníctvom aplikácie  www.sli.do .

O konferencii

Rok 2020, ako aj 2021, prináša do pracovnoprávnej oblasti množstvo noviniek a tiež povinností. Okrem toho v uplynulých mesiacoch výrazne ovplyvňuje veľkú časť slovenských zamestnávateľov aj pandémia nového koronavírusu.

II. ročník EPI konferencie má preto za cieľ poskytnúť vám príležitosť vypočuť si priamo z úst zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Národného inšpektorátu práce, Úradu verejného zdravotníctva a ďalších odborníkov, ako sa popasovať s pracovnoprávnymi novinkami a problémami v praxi.

Nosnými témami tohto ročníka sú zmeny v Zákonníku práce pre rok 2021, vznik a skončenie pracovného pomeru, ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch, COVID-19 v pracovnom práve a vybrané problémy pracovného práva. Pozornosť, okrem už spomínaného, zameriame aj na stabilnú a aktuálnu rozhodovaciu činnosť, pôsobenie odborov, očakávanú prax z pohľadu inšpekcie práce či novinky týkajúce sa domácej práce, telepráce a stravovania na pracovisku.

Konferenciu budeme vysielať naživo vo forme online prenosu, pričom počas celého podujatia sa môžete interaktívne zapájať do podujatia prostredníctvom aplikácie www.sli.do.

Čo vás čaká?

Tím spíkrov pozostávajúci z tvorcov zákona a firiem z praxe

Podrobný prierez legislatívou a jej aplikačnou praxou

Riešenia najčastejších problémov v oblasti pracovného práva

30-dňová konzultácia z oblasti miezd a personalistiky aj po skončení podujatia

Prednášajúci a moderátor:

Mgr. Michaela Pastorková Závodná

Moderátorka konferencie

Mgr. Michaela Pastorková Závodná

Ing. Karol Zimmer

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, generálny tajomník služobného úradu

Ing. Karol Zimmer zastáva funkciu generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 1. júla 2020.

Ing. Karol Zimmer

JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, riaditeľ odboru zodpovedný za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov

Je autorom viacerých kníh o pracovnom práve (napr. Zákonník práce s komentárom – Poradca podnikateľa 2016, Konto pracovného času), prednáša o pracovnom práve, publikuje akademické aj praktické články v oblasti pracovného práva. Od roku 2010 pôsobí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR a od roku 2011 je riaditeľom odboru zodpovedným za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov – napr. za Zákonník práce, zákon o minimálnej mzde, zákon o kolektívnom vyjednávaní a podieľal sa na všetkých novelách Zákonníka práce v tomto čase.

JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Ing. Štefan Ďurajka, PhD.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, odbor politiky trhu práce

Je absolventom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a Fakulty managementu Komenského univerzity v Bratislave. Pôsobil 8 rokov na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny a aktuálne pôsobí ako hlavný štátny radca na odbore politiky trhu práce na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Je expertom na národné hospodárstvo, s dôrazom na trh práce. Vo voľnom čase je mládežnícky futbalový tréner.

Ing. Štefan Ďurajka, PhD.

JUDr. Lucia Sabová Danková

Národný inšpektorát práce

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. O januára 2016 pôsobí na Národnom inšpektoráte práce na oddelení riadenia inšpekcie práce so zameraním na oblasti vysielania zamestnancov, zamestnávania cudzincov a nelegálneho zamestnávania. Je zástupkyňou SR v orgánoch Európskej komisie pre oblasť vysielania zamestnancov. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie.

JUDr. Lucia Sabová Danková

JUDr. Roman Soska

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vedúci odboru legislatívy a práva

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pôsobí v pozícii vedúceho odboru od roku 2007. Od uvedeného času sa podieľa na legislatívnych prácach k právnym predpisom v oblasti verejného zdravotníctva - napr. zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zákon o radiačnej ochrane, zákon o ochrane nefajčiarov, zákon o pohrebníctve a iné súvisiace právne predpisy. V rámci odvolacej agendy Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky preskúmava rozhodnutia regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Zároveň sa podieľa na metodickom usmerňovaní regionálnych úradov verejného zdravotníctva. V ostatnom čase sa jeho práca zameriava hlavne na prijímanie opatrení pri ohrození verejného zdravia v rámci pandémie COVID-19. Je právnym zástupcom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na rokovaniach konzília odborníkov pri Úrade vlády Slovenskej republiky, Ústredného krízového štábu a Pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky. V rámci medzinárodnej spolupráce zastupoval Slovenskú republiku ako právny expert na cezhraničné ohrozenie verejného zdravia. Zároveň sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti zameranej na oblasť práva vo verejnom zdravotníctve.

JUDr. Roman Soska

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

Vedúci Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Je absolventom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty (2003). V roku 2009 mu bol po úspešnej obhajobe dizertačnej práce udelený titul philisophiae doctor. V roku 2019 mu bol Trnavskou univerzitou, Právnickou fakultou udelený titul docent v odbore pracovné právo. V rámci vedeckej činnosti zastával pozíciu vedúceho riešiteľa viacerých grantových schém (APVV, VEGA, VVGS). V súčasnosti pôsobí na svojej alma mater vo funkcii vedúceho Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Počnúc rokom 2015 je členom expertnej organizácie Labour Law Association, taktiež je členom Legislatívno-právnej a etickej komisie Slovenského futbalového zväzu. Od roku 2006 je advokátom, výkon advokátskej činnosti smeruje na oblasť pracovného práva a obchodného práva. V období od roku 2009 do 2019 bol externým poradcom Ústavného súdu Slovenskej republiky. Publikačnú činnosť zameriava na problematiku zmluvného pracovného práva, európskeho pracovného práva a na realizačné a aplikačné aspekty zásady rovnakého zaobchádzania.

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

JUDr. Vladimír Grác

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Partner advokátskej kancelárie CLS Čavojský & Partners, s.r.o. a člen Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od ukončenia štúdia v r. 2001 až do roku 2008 pracoval ako právnik a neskôr aj ako riaditeľ odboru na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Od roku 2008 je partnerom v advokátskej kancelárii CLS Čavojský & Partners, s.r.o., kde sa zameriava najmä na poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pracovného práva, správneho práva, ochrany osobných údajov a venuje sa aj sporovej agende. V rámci poskytovania právnych služieb pre zamestnávateľov, ako aj zamestnávateľské zväzy sa podieľa na pripomienkovaní návrhov právnych predpisov a vykonáva aj lektorskú činnosti najmä v oblasti správneho práva.

JUDr. Vladimír Grác

JUDr. Jana Žuľová, PhD.

Odborná asistentka, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a od roku 2010 pôsobí na tunajšej Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Je autorkou a spoluautorkou viacerých vedeckých i odborných článkov z odboru, prednáša problematiku pracovného práva a poskytuje právne poradenstvo a konzultačné služby týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov s presahom aj do oblasti ľudských zdrojov. V rámci svojej vedeckej profilácie sa orientuje na problematiku harmonizácie rodinnej a pracovnej sféry, skúmaniu pracovných podmienok vybraných skupín zamestnancov (mladiství zamestnanci, absolventi, zamestnanci so zdravotným postihnutím, osoby 55+) a ochrane osobných údajov na pracovisku, čo dokumentuje viac ako 55 publikácií vedeckého charakteru. Aktívne sa podieľala a podieľa na riešení vedeckých a štrukturálnych projektov (APVV, VEGA, IRES, RIFIV). Je členkou Labour Law Association/Asociácie pracovného práva, ktorá je členom ILERA a ISLSSL.

JUDr. Jana Žuľová, PhD.

Ing. Nora Lauková

Majiteľka a manažérka, Vzdelávacia inštitúcia F.A.M.E., s.r.o.

Je majiteľka a manažérka vzdelávacej inštitúcie F.A.M.E., s.r.o. Vo svojej práci sa venuje dlhodobo poradenskej, lektorskej a odbornej činnosti pre oblasti neverbálnej komunikácie, riadenia ľudských zdrojov, manažérskych zručností, hard skills a soft skills zručností. Je lektorkou a koučkou. Viac ako 20 rokov sa profesijne venuje skupinovému a individuálnemu poradenstvu rozvoja osobnosti – v oblastiach neverbálnej komunikácie, neverbálnej a profesijnej typológii, farebnej typológii, biznis a life koučingu. Spolupracuje ako expert na neverbálnu komunikáciu s TV Markíza, RTVS a mnohými printovými life stylovými médiami. Od roku 2015 založila a vedie vlastný registrovaný projekt „TOP Škola reči tela a terapie TM“, kde vyučuje individuálnych a firemných klientov. Pravidelne sa zúčastňuje rôznych prednášok na slovenských a zahraničných konferenciách, vzdeláva rôzne spoločnosti, firmy, školy, mestá, obce a neziskový sektor. V súčasnosti študuje MBA v Prahe, odbor „Manažérska psychológia“.

Ing. Nora Lauková

JUDr. Martin Vavro

Odborový zväz KOVO

Pôsobí ako odborný zamestnanec v jednej z najväčších odborových organizácií v Slovenskej republike. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od skončenia štúdia t.j. od roku 2005 sa venuje problematike pracovného práva a práva sociálneho abezpečenia. Praktické poznatky z oblasti práva sociálneho zabezpečenia nadobudol v rámci svojho pôsobenia v Sociálnej poisťovni, kde sa špecializoval na oblasť sociálneho poistenia. V pracovnoprávnej oblasti sa zaoberá predovšetkým kolektívnym vyjednávaním na podnikovej úrovni, právnym a metodickým poradenstvom v oblasti individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, ako aj poskytovaním právnej pomoci formou právneho zastupovania členov v pracovnoprávnych sporoch. Osobitne sa špecializuje na odškodňovanie pracovných úrazov a chorôb z povolania. Súčasne je vedený ako sprostredkovateľ a rozhodca kolektívnych sporov zapísaných do zoznamu rozhodcov a sprostredkovateľov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2019 – 2021.

JUDr. Martin Vavro

Program

Program priebežne dopĺňame, aby bol čo najaktuálnejší pre dané obdobie, v ktorom sa bude podujatie konať.

10:30 – 10:35 hod.

Otvorenie konferencie

Ing. Karol Zimmer
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, generálny tajomník služobného úradu
doc. JUDr. Marcel Dolobáč PhD.
Vedúci Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

I. blok prednášok

Zmeny v Zákonníku práce pre rok 2021

10:35 – 11:15 hod.

Aktuálne informácie o novele Zakonníka práce v oblasti stravovania, domáckej práce a telepráce, pôsobenie odborov a ďalšie oblasti

JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, riaditeľ odboru zodpovedný za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov
11:15 – 12:00 hod.

Aktuálne otázky a očakávaná prax z pohľadu inšpekcie práce

JUDr. Lucia Sabová Danková
Národný inšpektorát práce
12:00 – 12:10 hod.

Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém – www.epi.sk

Ing. Jiří Nosek
Obchodný zástupca ekonomického a právneho systému EPI
12:10 – 13:00 hod.

Obednajšia prestávka

II. blok prednášok

(S)právny výber, ukončenie pracovného pomeru so zamestnancom

13:00 – 13:45 hod.

Vznik a skončenie pracovného pomeru – stabilná a aktuálna rozhodovacia činnosť

doc. JUDr. Marcel Dolobáč PhD.
Vedúci Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13:45 – 14:30 hod.

Pracovnoprávne vzťahy v čase pandémie – modelové situácie a ich riešenia

JUDr. Jana Žuľová, PhD.
Odborná asistentka, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
14:30 – 15:15 hod.

Aktuálne protipandemické opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúce sa COVID-19

JUDr. Roman Soska
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vedúci odboru legislatívy a práva
15:15 – 15:45 hod.

Ako a podľa čoho vybrať správneho zamestnanca /spolupracovníka online?

Ing. Nora Lauková
Majiteľka a manažérka, Vzdelávacia inštitúcia F.A.M.E., s.r.o.
15:45 – 16:00 hod.

Prestávka

16:00 – 17:00 hod.

Panelová diskusia so všetkými prednášajúcimi prvého dňa

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

9:00 – 9:05 hod.

Otvorenie 2. dňa konferencie

III. blok prednášok

Vybrané problémy pracovného práva v kontexte aktuálnej situácie na Slovensku

9:05 – 9:50 hod.

Doručovania zo strany zamestnávateľa (v pracovnom práve a na základe žiadosti súdov, exekútorov a iných orgánov)

Povinnosť súčinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k súdom a exekútorom

Domácka práca, práca z domu a telepráca z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

JUDr. Vladimír Grác
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
9:50 – 10:35 hod.

Najčastejšie problémy (otázky) v súvislosti s pandémiou COVID-19 v pracovnoprávnych vzťahoch

Kolektívne vyjednávanie

JUDr. Martin Vavro
Odborový zväz KOVO
10:35 – 11:15 hod.

Pomoc zamestnávateľom počas pandémie (Prvá pomoc +, Prvá pomoc ++)

Ing. Štefan Ďurajka, PhD.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, odbor politiky trhu práce
11:15 – 11:30 hod.

Prestávka

11:30 – 12:30 hod.

Panelová diskusia so všetkými prednášajúcimi druhého dňa

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky na uvedenom kontakte alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
 •  +421 41 70 53 415, +421 41 70 53 888
 •  sluzby@profivzdelavanie.sk
  180 € s DPH
  (ŽIVÉ VYSIELANIE)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •  videozáznam z konferencie
 •  bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti až na 30 dní
 •   online účasť na odbornom programe
 •  online rozsiahle pracovné materiály
 •  voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
 •  voucher s 10 % zľavou na ročný prístup na portál  www.bezpecnostvpraxi.sk 

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Organizátor

  sponsors

  Spoluorganizátori

  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Partner

  sponsors
  sponsors

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Kontakt

 • +421 41 70 53 415
  +421 41 70 53 888

  • • •

  Adresa organizátora

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina