VIII. ročník PP KONFERENCIE

Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2022

30. 5. – 1. 6. 2022
Podbanské,  Grand hotel Permon****  Živý online prenos 
Lektori:
Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Soňa Ugróczy

Reportáž z podujatia v roku 2022

O konferencii

Milí priaznivci daní a účtovníctva, po úvodných mesiacoch v roku nabitých povinnosťami vás opäť v príjemný jarný čas pozývame do najpopulárnejšieho wellness hotela pod Vysokými Tatrami. Do „špiku kosti“ nahliadneme na tohtoročné legislatívne novinky a ďalšie horúce témy z oblasti DPH, DzP, Daňového poriadku a účtovníctva.

O optimalizačné triky či ďalšie overené rady z daňovej praxe sa s vami tradične podelí zohrané lektorské duo Ing. Vladimír OzimýIng. Soňa Ugróczy.

Ak sa rozhodnete pripojiť k nám osobne, ubezpečujeme vás, že budú dodržané všetky hygienické opatrenia. V prípade, že sa z akéhokoľvek dôvodu nemôžete zúčastniť osobne, budeme pre vás živý priebeh konferencie vysielať online.

Tip pre vás:

Spojte príjemné s užitočným a strávte podujatie formou netradičného teambuildingu s vašimi kolegami, prípadne nás navštívte spolu so svojou rodinou.

Zvoliť si môžete účasť na jednom, dvoch alebo všetkých troch dňoch konferencie.

Reportáž

z PP konferencie
Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2022

Zdroj: Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
* Referencie sú získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Čo vás čaká?

Prierez
najproblematickejšími zákutiami danía účtovníctva

Odborné poradenstvo s prednášajúcimi konferencie

Relax v najpopulárnejšom wellness hoteli
pod Tatrami

Prednášajúci

Ing. Vladimír Ozimý

 Ing. Vladimír Ozimý 

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo v spoločnosti Poradca podnikateľa.

Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam našich zákazníkov.

 

Ing. Soňa Ugróczy

 Ing. Soňa Ugróczy 

Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Daňová poradkyňa a lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva. Špecializuje sa najmä na problematiku dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov právnických osôb. Popri lektorovaní sa už niekoľko rokov venuje aj publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť.

Program konferencie

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

9:00 – 9:30 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

9:30 – 15:30 hod.

Program (vrátane prestávok a obeda)

Téma: Vybrané okruhy pre uplatňovanie pravidiel zákona o DPH

 • Zdaňovacie obdobie platiteľa DPH a jeho zmena (povinná/dobrovoľná zmena, prechod z mesačného na kvartálne zdaňovacie obdobie, resp. naopak)
 • Vznik daňovej povinnosti  na vybraných príkladoch (deň dodania tovaru – prevod práva nakladať ako vlastník; dodanie tovaru s inštaláciou a montážou; čiastkové a opakované služby; predplatné – deň dodania služby; prijaté/poskytnuté preddavky a DPH; dodanie tovaru do EÚ – deň vzniku DP; nákup tovaru od zahraničnej osoby; bezodplatné dodanie tovaru)
 • Poskytnutie firemného auta zamestnancovi na služobné a súkromné účely, aký to má dosah na odpočet  DPH pri nákupe, prenájme auta, uplatnenie DPH zo servisu, z nákupu PHL?
 • Dovoz tovaru – zmeny v zdaňovaní colno-deklaračných služieb pri dovoze tovaru od 1. 1. 2022, uplatnenie práva na odpočítanie DPH pri dovoze – úprava výkladu, oslobodenie služieb vzťahujúcich sa na dovezený tovar
 • Preukazovanie oslobodenia pri predaji tovaru do EÚ (intrakomunitárne dodanie tovaru) a do tretích štátov (vývoz tovaru) – príklady z praxe, lehoty na preukazovanie oslobodenia, reťazový obchod pri predaji do EÚ v príkladoch
 • Plnenia, ktoré sú a ktoré nie sú predmetom dane (finančné plnenia, zmluvné pokuty, predčasné ukončenie nájomnej zmluvy, reklamácia vykonaná treťou stranou pre výrobcu)
 • Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPHpríklady odpočítania DPH z aplikačnej praxe, vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane, napr. odpočítanie dane z došlých faktúr za minulé roky
 • Oprava základu dane a dane z pohľadu DPH na strane dodávateľa a odberateľa – dobropisy, ťarchopisy, skontá, zľavy, reklamácie, rabaty, vyúčtovacie faktúry, oprava základu dane z došlého dobropisu za minulé roky, resp. oneskorene doručený opravný doklad; uvádzanie údajov z opravných faktúr v riadnom a dodatočnom daňovom priznaní DPH, oprava základu dane pri prenose daňovej povinnosti a iné
 • Dodanie stavebného pozemku fyzickou osobou, kedy koná občan v postavení zdaniteľnej osoby? pozor na počítanie obratu, aké podmienky testovať v zmysle judikatúry ESD?

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Lektori: Ing. Soňa Ugróczy, Ing. Vladimír Ozimý

8:30 – 9:00 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 15:00 hod.

Program (vrátane prestávok a obeda)

Téma:Daňové novinky v oblasti DPH, dane z príjmov, účtovníctva a ich uplatňovanie v roku 2022

 • Rozšírenie inštitútu ručenia za daň od 1. 1. 2022 na všetkých platiteľov dane – zaplatenie DPH na nezverejnený bankový účet v praxi, osobitný spôsob úhrady DPH podľa § 69c z faktúry priamo správcovi dane, kedy je odberateľ oprávnený využiť tento spôsob úhrady dane a aké sú jeho dôsledky na dodávateľa a odberateľa? Ako označovať platbu dane? Kde zistiť bankový účet dodávateľa? Uplatní sa ručenie za daň aj na faktúry za dodávky tovarov uskutočnené pred 1. 1. 2022?
 • Základ dane pri dodaní tovaru a služieb pre „Ukrajinu“ z pohľadu DPH – poskytnutie tovarov, služieb, bezodplatné poskytnutie ubytovania,  aké vznikajú povinnosti platiteľovi DPH?
 • Zmeny v registračných ustanoveniach (zrušenie registračných kartičiek)
 • Zmeny od 1. 1. 2022 – záloha na jednorazový obal na nápoje z pohľadu DPH a účtovanie zálohových obalov
 • Refundácia DPH z EÚ – nákup  nástrojov, na ktorých sa vyrábajú výrobky v zahraničí, preddavky a nárok na vrátenie dane
 • Zmeny vo finančnom príspevku na stravovanie – oslobodenie od dane pri zabezpečení stravovania zamestnancov od 1. 1. 2022 (finančné príspevky, gastrolístky, stravovanie živnostníkov)
 • Nový pohľad na uplatňovanie benefitov zamestnancov od 1. 1. 2022 do výšky 500 eur za rok
 • Zdaňovanie podielu účasti na zahraničnej spoločnosti (právnická osoba a fyzická osoba – rezident SR)
 • Sadzba dane z príjmov PO a FO a preddavky na daň z príjmov v novom preddavkovom období roku 2022. Možnosti úpravy platenia preddavkov a možnosti splátok dane
 • Elektronický účtovný záznam, jeho význam a vplyv na uchovávanie dokladov
 • Účtovná jednotka od 1. 1. 2022, povinnosť uchovávať účtovnú dokumentáciu
 • Podanie účtovnej závierky od 1. 1. 2022 všetkými účtovnými jednotkami, zmeny v oblasti registra účtovných závierok
 • Index daňovej spoľahlivosti, čo to znamená pre daňový subjekt od 1. 1. 2022
 • Diskvalifikácia štatutárneho orgánu pre účely správy daní od 1. 1. 2022
 • Zavedenie kurzarbeitu a daňové dosahy zamestnávateľa v roku 2022

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

8:30 – 9:00 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 15:00 hod.

Program (vrátane prestávok a obeda)

Téma:Daň z príjmov v aplikačnej praxi v roku 2022

Cestovné náhrady, zmena opatrení a vplyv na daňový výdavok pri vyplácaní zvýšených cestovných náhrad

Nehnuteľnosti v roku 2022 a daňový dosah pre podnikateľa aj občana SR. Vlastníctvo nehnuteľnosti, jej vloženie do pozemkového spoločenstva a právo na oslobodenie od dane pri predaji:

 • Oceňovanie nehnuteľnosti
 • Zaradenie nehnuteľnosti
 • Vyvolané investície spojené s výstavbou nehnuteľnosti
 • Zmarená investícia
 • Nehnuteľnosti určené na predaj a ich účtovno-daňový aspekt u daňovníka
 • Zdaňovanie nehnuteľnosti pri predaji
 • Nehnuteľnosť ako nepeňažný vklad do spoločnosti
 • Práce na stavenisku (stavebný projekt) v zahraničí a dosah na zdanenie takýchto služieb viažucich sa k stavenisku (medzinárodné zdaňovanie, vznik stálej prevádzkarne)

Používanie motorového vozidla daňovníkom:

 • Automobil v obchodnom majetku 
 • Automobil v súkromnom majetku a používaný szčo na podnikanie
 • Automobil poskytnutý zamestnancovi aj na súkromné účely a daňové dosahy pre zamestnávateľa a zamestnanca

Technické zhodnotenie na majetku a daňové dosahy vrátane technického zhodnotenia na prenajatom majetku

Pomoc pre utečencov z Ukrajiny a daňové dosahy u daňovníka, ak poskytne takúto materiálnu, resp. finančnú podporu

Mikrodaňovník a daňové aspekty pri splnení podmienok

Vyplácanie dividendov v roku 2022 a daňové dosahy pre spoločníkov a spoločnosť (vyplácané do zahraničia, v rámci tuzemska a prijaté zo zahraničia)

Virtuálne meny a daňový dosah u podnikateľa a súkromnej osoby

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Cenník a vstupenka

Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie.
Účastníci konferencie majú nárok na zľavu v Grand hoteli Permon****.

›› Prejsť na rezerváciu ubytovania ‹‹

Varianty vstupeniek
> pre účastníkov bez ubytovania

Cena s DPH
30. 5. – 1. 6. 2022 bez ubytovania 390 eur
30. 5. 2022 bez ubytovania 144 eur
31. 5. 2022 bez ubytovania 144 eur
1. 6. 2022 bez ubytovania 144 eur

Účastnícky poplatok zahŕňa:

 • Rozsiahle študijné materiály v tlačenej podobe
 • Obed v hotelovej reštaurácii formou švédskych stolov
 • Občerstvenie počas celého dňa

  Varianty vstupeniek
  > pre ubytovaných hostí

  Cena s DPH
  30. 5. – 1. 6. 2022 s plnou penziou 366 eur
  30. 5. – 31. 5. 2022 s plnou penziou 264 eur
  31. 5. – 1. 6. 2022 s plnou penziou 264 eur

  Účastnícky poplatok zahŕňa:

 • Rozsiahle študijné materiály v tlačenej podobe
 • Obed v prvý deň konferencie pre ubytovaných na 2 noci (ostatné dni plná penzia je v cene ubytovania)
 • Obedy na 2 dni pre ubytovaných na 1 noc
 • Občerstvenie počas celého dňa
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 

  Variant vstupenky
  > pre účastníkov online prenosu

  Cena s DPH
  30. 5. – 1. 6. 2022
  Živý online prenos konferencie
  252 eur

  Účastnícky poplatok zahŕňa:

 • Videozáznam z konferencie na 30 dní
 • Rozsiahle študijné materiály v online podobe na 30 dní
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 

  Informácie pre záujemcov o ubytovanie

     Upozorňujeme vás, že v cene nie je zahrnuté ubytovanie, ktoré si musí hradiť účastník sám voči hotelu.
   Účastníci konferencie majú nárok na zľavu v Grand hoteli Permon****.

  Cena po zľave je nasledovná:

  Počet osôb Ubytovanie na 2 noci
  30. 5. – 1. 6. 2022
  Ubytovanie na 1 noc
  30. 5. – 31. 5. 2022 alebo 31. 5. – 1. 6. 2022
  Chcem byť ubytovaný s inou osobou, t. j. 2 osoby na izbe 187 € s DPH/osoba 108 € s DPH/osoba
  Chcem byť ubytovaný sám/sama na izbe 227 € s DPH/osoba 128 € s DPH/osoba

  * Uvedený pobyt je možné predĺžiť o ďalšiu noc za doplatok 90,10 €/ 100,10 € / 106,60 € na osobu v závislosti od typu izby.

  Ubytovanie na 2 noci zahŕňa:

  • Plnú penziu (2x raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových stolov)
  • Nápoje počas raňajok (káva, čaj, kakao, džúsy), k obedu a večeri (2 dcl džús alebo 1,5 dcl biele/červené víno alebo 3 dcl pivo) podľa dennej ponuky reštaurácie
  • Voľný vstup do wellness centra AQUA & KIDS´& SAUNA Paradise (v deň odchodu: 1x vstup do 16:00 hod.)
  • Ranné plávanie v plaveckom bazéne v čase 07:00 – 10:00 hod.
  • Voľný vstup do fitness centra
  • Parkovanie

  Ubytovanie na 1 noc zahŕňa:

  • Polpenzia (1x raňajky, večera formou bohatých bufetových stolov)
  • Nápoje počas raňajok (káva, čaj, kakao, džúsy)
  • Voľný vstup dowellness centra AQUA & KIDS´& SAUNA Paradise (v deň odchodu: 1x vstup do 16:00 hod.)
  • Ranné plávanie v plaveckom bazéne v čase 07:00 – 10:00 hod.
  • Voľný vstup do fitness centra
  • Parkovanie

  Ako rezervovať ubytovanie?

  Ubytovanie si môžete rezervovať e-mailom na adrese  firmy@hotelpermon.sk 

     Dôležité upozornenie:

  • Prosíme zákazníkov, aby pri rezervácii uviedli do poznámky, že budú účastníkmi konferencie spoločnosti Poradca podnikateľa. V prípade, že bude uvedená poznámka chýbať, negarantuje hotel zľavnenú cenu.
  • Objednávku, žiaľ, nie je možné vyhotoviť telefonicky, ale len písomnou formou.
  • Podľa obchodných podmienok hotela musí byť pobyt v prípade individuálnej rezervácie uhradený vo výške 100 % pred nástupom (2 týždne pred daným termínom).
  • Ku každej emailovej objednávke, prosíme, uveďte termín pobytu, počet osôb na izbe a fakturačné údaje jednotlivých hostí. V prípade, že pôjde o fyzické osoby, prosíme o uvedenie adresy a rodného čísla namiesto fakturačných údajov.

  Organizátor

  sponsors

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu  sinska@pp.sk . Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti  Podmienky spracovania osobných údajov. 

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Kontakt

  • • •

  ORGANIZÁTOR KONFERENCIE:

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

   MIESTO KONANIA KONFERENCIE:

   Grand hotel Permon**** 
   Podbanské 059 85, Vysoké Tatry
   
 •    GPS súradnice: 49°08´49.62" N 19°54´33.87" E

    Novinky
    Cenník