VIII. ročník PP KONFERENCIE

Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2022 a zmeny pre rok 2023

7. – 9. 12. 2022
Vysoké Tatry,  Grandhotel Starý Smokovec****  Živý online prenos 
Lektori:
Ing. Soňa Ugróczy, Ing. Vladimír Ozimý, Júlia Pšenková

O konferencii

Milí priaznivci daní, účtovníctva a miezd, zažite predvianočný čas v historickej atmosfére perly Vysokých Tatier. V populárnom Grandhoteli Starý Smokovec**** pre vás už 8-krát organizujeme prestížnu PP konferenciu, ktorá vás pripraví na plynulý prechod do nového účtovného obdobia.

Podujatie sa koná v čase, kedy už budú schválené zmeny v DPH, DzP, daňovom poriadku aj v oblasti miezd pre rok 2023. Prevedie vás nimi trojica obľúbených lektorov – Vladimír Ozimý, Soňa Ugróczy a Júlia Pšenková.

O zážitky nebude núdza. Po odbornej časti vás čaká večerný raut s tombolou, networking, wellness či nespočetné množstvo turistických možností a výletov. Kam práve vás vaše nohy zavedú?

Výlet na Hrebienok? Prečo nie!

Na Hrebienok sa bez problémov prejdete „po vlastných“ alebo sa pohodlne vyvezte pozemnou lanovkou len kúsok od hotela. Cestou späť vám odporúčame spustiť sa na sánkach, ktoré sa dajú požičať. Na Hrebienku určite nevynechajte ani svetoznámu výstavu drevených medveďov či sôch vytesaných z ľadu.

Hrebienok je tiež východiskovým bodom viacerých turistických trás. Veľmi peknou a nenáročnou je prechádzka k Vodopádom Studeného potoka alebo výlet k Rainerovej chate, kde sa po ceste môžete stretnúť s líškou Eliškou.

Ak vám po návrate z Hrebienka zvýšia sily, odporúčame vám návštevu Tricklandie či posedenie v okolitých pohostinstvách, kde si prikrytý kožušinkou a pri vyhrievacom plamienku môžete vychutnať tatranský punč alebo iné špeciality.

Prednášajúci

 

Ing. Soňa Ugróczy

 Ing. Soňa Ugróczy 

Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy, s. r. o.

Daňová poradkyňa a lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva. Špecializuje sa najmä na problematiku dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov právnických osôb. Popri lektorovaní sa už niekoľko rokov venuje aj publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť.

Ing. Vladimír Ozimý

 Ing. Vladimír Ozimý 

Daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov

Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne poradí desiatkam zákazníkov v rámci Daňovej pohotovosti od Poradcu podnikateľa. Má nespočetné skúsenosti v oblasti účtovníctva a daní vďaka vlastnej účtovnej spoločnosti Atomgroup, s.r.o., ktorá pôsobí na území SR, ako aj Českej republiky. Rovnako získava veľa skúseností priamo z praxe daňového poradcu pri komunikácii s finančnou správou.

Júlia Pšenková

 Júlia Pšenková 

Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu

Má bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené s riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií, ktoré nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti pôsobí zároveň v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva.

Program

Téma: Zmeny v zákone o DPH a dani z príjmov účinné od 1. 1. 2023

9:00 – 9:30 hod.

Registrácia účastníkov

9:30 – 9:35 hod.

Otvorenie konferencie

9:35 – 12:00 hod.

Prednáškový blok s Ing. Soňou Ugróczy

Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2023 a 2024,

 • Nové podmienky pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky (za nevymožiteľnú pohľadávku sa bude v roku 2023 považovať aj nezaplatená pohľadávka za dodanie tovaru a služby po splatnosti 150 dní!)
 • Povinnosti a postup pri oprave základu dane podľa § 25a (dodávateľ) – ako si prinavrátiť neuhradenú DPH
 • Povinnosti a postup pri oprave odpočítanej dane podľa § 53b (odberateľ) – POVINNOSŤ vrátiť odpočítanú DPH z neuhradených faktúr (záväzkov) po splatnosti 100 dní!
 • Úprava mechanizmu opravy základu dane (vyhotovenie opravného dokladu, zdaňovacie obdobie, v ktorom sa oprava vykoná, vykazovanie v tlačivách a iné)
 • Zmena spôsobu stanovenia výšky opravy odpočítanej DPH pri krádeži pri dolimitnom majetku do 1700 eur
 • Zmeny v registračných ustanoveniach § 4 ods. 1 ZDPH z titulu zahŕňania oslobodených plnení do obratu pre účely DPH – upustenie od registračnej povinnosti pre zdaniteľné osoby, ktoré dosahujú obrat iba z oslobodených činností (napr. oslobodený prenájom nehnuteľností)
 • Definícia malej zásielky neobchodného tovaru pri dovoze
 • Nové záznamové a oznamovacie povinnosti pre vybraných poskytovateľov platobných služieb od roku 2024

Schválená novela zákona o DPH č. 222/2022 Z. z., ktorá cez zákon o štátnej podpore nájomného bývania zavádza od 1. 1. 2023 uplatňovanie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty vo výške 5 % zo základu dane (dodanie stavieb, obnovu a prestavbu stavieb, stavebných a montážnych prác na stavbách, ktoré spĺňajú podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania).

12:00 – 13:00 hod.

Obedná prestávka

13:00 – 15:15 hod.

Prednáškový blok s Ing. Vladimírom Ozimým

Zmeny v zákone o dani z príjmov a v Daňovom poriadku od 1. 1. 2023

 • Kontrolované transakcie a zmeny od 1. 1. 2023
 • Zmena v pojme kontrolované transakcie
 • Zmena v definícii závislých osôb
 • Zmena v definícii významnej kontrolovanej transakcie
 • Zmeny v úprave základu dane u závislých osôb
 • Pôžičky a úvery medzi závislými osobami a navrhované zmeny od 1. 1. 2023 (pravidlá kapitalizácie)

Zmeny v oblasti registračných pravidiel

 • Ako funguje registračný proces v roku 2022 a zmeny od 1. 1. 2023 s vládnym návrhom
 • Nahlasovanie zmien daňového subjektu v roku 2022 a v roku 2023

Opravná položka a odpis pohľadávky z účtovného a daňového hľadiska v roku 2023 aj so zmenami od 1. 1. 2023

Digitálne účtovníctvo

 • Čo je elektronický účtovný záznam
 • Obsah účtovného dokladu v elektronickej podobe a podpisový záznam
 • Transformácia účtovných záznamov do elektronickej podoby a uchovávanie v listinnej podobe
 • Uchovávanie účtovných záznamov
 • Zodpovednosť účtovnej jednotky pri zániku odovzdať účtovnú agendu
15:15 – 15:30 hod.

Káva s občerstvením

15:30 – 16:00 hod.

Panelová diskusia

19:00 hod.

Večerný raut s tombolou

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Téma: Zmeny v zákone o dani z príjmov a v účtovníctve od 1. 1. 2023

8:30 – 9:00 hod.

Registrácia účastníkov

9:00 – 9:05 hod.

Otvorenie konferencie

9:05 – 11:00 hod.

Prednáškový blok s Ing. Soňou Ugróczy

Vybrané okruhy zákona o DPH

 • Vznik daňovej povinnosti na vybraných príkladoch z praxe (deň dodania tovaru – prevod práva nakladať ako vlastník; dodanie tovaru s inštaláciou a montážou; čiastkové a opakované služby; predplatné – deň dodania služby; prijaté/poskytnuté preddavky a DPH; dodanie tovaru do EÚ – deň vzniku DP; nákup tovaru od zahraničnej osoby; bezodplatné dodanie tovaru, vznik daňovej povinnosti pri vybraných službách v závislosti od miesta dodania)
 • Pravidlá odpočítania DPH (príklady odpočítania DPH z aplikačnej praxe)
 • Zmeny a upozornenia pre dovoz tovaru  uplatnenie práva na odpočítanie DPH pri dovoze – úprava výkladu, oslobodenie služieb vzťahujúcich sa na dovezený tovar
 • Uplatňovanie DPH pri obchodoch s tovarom v rámci EÚ – nadobudnutie tovaru, dodanie tovaru do EÚ, dodanie tovaru s prepravou (upozornenia pre prax), preukazovanie oslobodenia pri predaji tovaru do EÚ, lehoty na preukazovanie oslobodenia, reťazový obchod pri predaji do EÚ v príkladoch
 • Prenos daňovej povinnosti – dodania tovarov a služieb uskutočnených v tuzemsku medzi platiteľmi dane, dodania uskutočnené v tuzemsku zahraničnými osobami, prenos daňovej povinnosti na zahraničnú osobu v praktických príkladoch, upozornenie na chyby, fakturácia a iné
 • Plnenia, ktoré sú a ktoré nie sú predmetom dane
 • Daňový pohľad na prenájom nehnuteľností – upozornenie na chyby a daňové riziká
11:00 – 11:15 hod.

Káva s občerstvením

11:15 – 12:00 hod.

Pokračovanie prednášok s Ing. Soňou Ugróczy

12:00 – 13:00 hod.

Obedná prestávka

13:00 – 15:15 hod.

Prednáškový blok s Ing. Vladimírom Ozimým

Reklamné výdavky a daňový dosah

Benefity zamestnancov a daňové dosahy pre zamestnanca a zamestnávateľa [aké formy oslobodenia existujú a kedy je možné aplikovať § 5 ods. 7 písm. o) ZDP, platenie poplatkov za zamestnancov do komôr]

Home office a výdavky zamestnanca v domácnosti a daňový výdavok ZML – je takáto kombinácia možná?

Obchodovanie so zahraničím

 • Riziko zrážkovej dane, ako postupovať pri úhradách do zahraničia a kedy vybrať zrážkovú daň alebo zabezpečiť daň
 • Vznik stálej prevádzkarne

Povinnosť oznamovania účtov platiteľa a riziká s tým spojené u odberateľa (ručenie za daň)

Dary vo svetle vojny v Európe a daňovo uznané výdavky, povinnosť vrátiť DPH štátu

Príjmy od štátu za ubytovanie utečencov a daňové dosahy

Zaokrúhľovanie od 1. 7. 2022 a dosahy v oblasti daní a účtovníctva (DzP, DPH, účtovníctvo)

15:15 – 15:30 hod.

Káva s občerstvením

15:30 – 16:00 hod.

Panelová diskusia

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Téma: Mzdové aktuality a legislatívne zmeny pre rok 2023

8:30 – 9:00 hod.

Registrácia účastníkov

9:00 – 9:05 hod.

Otvorenie konferencie

9:05 – 11:00 hod.

Prednáškový blok s Júliou Pšenkovou

Vybrané okruhy zákona o DPH

1. Zákonník práce

 • Mzda a minimálne mzdové nároky
 • Príplatky ku mzde
 • Ostatné zmeny súvisiace so mzdovou agendou

2. Sociálne poistenie

 • Zmeny v roku 2022
 • Kurzarbeit
 • Elektronické PN
 • Zavedenie IČPV
 • Maximálny vymeriavací základ poistenia
 • Povinnosti pri prechode roka
 • Plánované zmeny na rok 2023

3. Zdravotné poistenie

 • Plánované zmeny na rok 2023
 • Povinnosti pri prechode roka

4. Daň zo závislej činnosti

 • Odpočítateľná položka dane
 • Daňový bonus na deti
 • Povinnosti pri prechode roka
 • Veličiny ročného zúčtovania dane
11:00 – 11:15 hod.

Káva s občerstvením

11:15 – 12:00 hod.

Pokračovanie prednášok s Júliou Pšenkovou

12:00 – 13:00 hod.

Obedná prestávka

13:00 – 14:00 hod.

Pokračovanie prednášok s Júliou Pšenkovou

14:00 – 15:00 hod.

Panelová diskusia

15:00 hod.

Ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenky

Vstupenku si môžete objednať telefonicky alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
PREZENČNE
444 € s DPH
Čo zahŕňa vstupenka?
 • Prezenčná účasť na podujatí
 • Videozáznam z konferencie
 • Spoločenský večer s večerným rautom, hudbou a tombolou (v pondelok 7. 12. 2022)
 • Rozsiahle študijné materiály v tlačenej podobe
 • Obedy, večere, coffee breaky a občerstvenie počas prestávok
 • Až 20 % zľava na ubytovanie v Grandhoteli Starý Smokovec****
ONLINE PRENOS
252 € s DPH
Čo zahŕňa vstupenka?
 • Živý online prenos z konferencie
 • Online školiace materiály až na 30 dní
 • Videozáznam z konferencie až na 30 dní

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

S kúpou vstupenky na konferenciu získate výrazne lacnejšie ubytovanie v Grandhoteli Starý Smokovec**** ako bežný hotelový návštevník. Do 20. 11. 2022 môžete využiť zľavu až vo výške 20 %.
V prípade záujmu je možné predĺžiť ubytovanie o deň skôr, t. j. od 6. – 9. 12. 2022.

Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

Štandard izba
 
Jednolôžková Dvojlôžková
85 € 95 €
Izba DELUXE
 
Jednolôžková Dvojlôžková
105 € 115 €

Termíny ubytovania:

 • 7. – 9. 12. 2022  
  (všetky tri dni konferencie)
 • 7. – 8. 12. 2022  
  (1. a 2. deň konferencie)
 • 8. – 9. 12. 2022  
  (2. a 3. deň konferencie)
 • 6. – 9. 12. 2022  
  (predĺžený pobyt)

  Rezervácia ubytovania:

 • Ubytovanie v termíne od 7. – 9. 12. 2022 je možné rezervovať na e-mailovej adrese promocode@tmr.sk.
 • Pre uplatnenie zľavy na ubytovanie do obsahu e-mailu uveďte, že rezerváciu vykonávate v rámci účasti na konferencii od spoločnosti Poradca podnikateľa a tiež promokód: DAU22
 • V prípade akýchkoľvek problémov s rezerváciou, prípadne stornovaním alebo uhradením ubytovania môžete v čase od 9:00 do 14:00 (PO – PI) kontaktovať zákaznícku podporu na tel. čísle: +421 910 535 871.
 • Platnosť zľavy je do 22. 11. 2022. Po tomto termíne bude nahlasovanie možné len na základe dostupných kapacít.

  Ubytovanie zahŕňa:

 • Raňajky formou bufetu (obedy, večere a ostatné občerstvenie je zahrnuté v cene vstupenky)
 • 3-hodinový vstup do wellness a fitness centra (1-krát za pobytový deň)
 • Papuče a župan na izbách pre ubytovaných hostí
 • Wifi pripojenie
 • Parkovanie

  Chcete byť informovaný o novinkách?

  Nechajte nám svoj e-mail a my vás budeme priebežne informovať o programe a ďalších novinkách.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Organizátor

  sponsors

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Digitálny záznam

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r. o., Novotného lávka 5, 110 00 Praha, Česko, IČO: 64944077, Institut certifikace Svazu účetních, a. s., Vinohradská 2022/125, 130 00 Vinohrady, Česko, IČO: 26497671, Poradce Podnikatele, spol. s r. o., Jablonského 639/4, 170 00 Praha, Česko, IČO: 49678876, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu  sinska@pp.sk . Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti  Podmienky spracovania osobných údajov. .

  Kontakt

  INFORMÁCIE A PREDAJ VSTUPENIEK:

  Viera Šinská
  Viera Šinská
  manažérka služieb zákazníkom
 •   +421 41 70 53 888, +421 41 70 53 414
 •   sinska@pp.sk, sluzby@profivzdelavanie.sk

  • • •

  ORGANIZÁTOR KONFERENCIE:

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

   MIESTO KONANIA KONFERENCIE:

   Grandhotel Starý Smokovec**** 
   Starý Smokovec 38, 062 01 Vysoké Tatry
   
 •    GPS súradnice: 49.141362, 20.22087

    Newsletter
    Vstupenky