III. ročník EPI KONFERENCIE

Pracovné právo 2022

5. – 6. 5. 2022
Tatranská Lomnica,  Grandhotel Praha****  PRIAMY PRENOS 

Pod záštitou:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

O konferencii

Oblasť pracovného práva čakajú v tomto roku revolučné zmeny.  Udejú sa transpozíciou smernice Európskej únie, ktorej výsledkom je očakávaná novela Zákonníka práce.

Na III. ročníku EPI konferencie Pracovné právo 2022 sa môžete tešiť na prednášajúcich, medzi ktorými sa predstavia: samotní tvorcovia legislatívy, vedúci zástupcovia zamestnávateľov (AZZZ SR, APZ) a zamestnancov (OZ KOVO), Národný inšpektorát práce a spoločnosť TREXIMA. Zamerajú sa na pálčivé problémy týkajúce sa pripravovanej novely Zákonníka práce a novej smernice Európskej únie, ktoré významne vstupujú do tém rodinnej politiky.

Okrem bohatej ponuky prednášok vás čaká aj niekoľko panelových diskusií. Nenechajte si ujsť možnosť získať odpovede na otázky, ktoré vás zaujímajú v oblasti pripravovanej legislatívy priamo od jej tvorcov a expertov z praxe.

Konferencia je realizovaná pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyUniverzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Prestížne podujatie od Poradcu podnikateľa sa koná 5. – 6. 5. 2022 v Grand Hoteli Praha**** v Tatranskej Lomnici.

Vystúpia na ňom viacerí významní odborníci a dotknuté subjekty z praxe. Medzi nimi napríklad aj JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., vedúci Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ďalej zástupcovia inštitúcií, ako sú Národný inšpektorát práce, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Odborový zväz KOVO a ďalší.

Čo vás čaká?

Pracovné právo očami zákonodarcov aj dotknutých subjektov z praxe

Panelová diskusia ako priestor na odborné konzultácie

Zážitkový pobyt
priamo v srdci
Vysokých Tatier

Prednášajúci

Juraj Káčer

Juraj Káčer

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Štátny tajomník

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave v odbore Národné hospodárstvo. Od apríla 2022 zastáva post štátneho tajomníka na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Donedávna pôsobil vo funkcií generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne, inštitúcie ktorá ma vyše 5 400 zamestnancov v 37 pobočkách naprieč celým Slovenskom. Počas jeho pôsobenia, sa v Sociálnej poisťovni implementovalo niekoľko noviel zákona 461/2003 Z. z. Zákona o sociálnom poistení, projekt elektronizácie pracovnej neschopnosti (E-PNky) či zaslúžil sa o zlepšenie proklientského prístupu voči klientom Sociálnej poisťovne. V súčasnosti je členom v Hospodárskej a sociálnej rade SR, členom Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh ako aj členom Environmentálneho fondu pod Ministerstvom životného prostredia SR. Angažuje sa v komunálnej politike na úrovni mesta aj samosprávy.

JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, riaditeľ odboru zodpovedný za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov

Je autorom viacerých odborných a praktických kníh o pracovnom práve (napr. pravidelne aktualizovaný Zákonník práce s komentárom pre vydavateľstvo Poradca podnikateľa), prednáša o pracovnom práve, publikuje akademické aj praktické články v oblasti pracovného práva, zastupuje Slovenskú republiku v pracovných skupinách pre pracovné právo v pôde EÚ. Od roku 2010 pôsobí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR a od roku 2011 je riaditeľom odboru zodpovedným za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov – napr. za Zákonník práce, zákon o minimálnej mzde, zákon o kolektívnom vyjednávaní a podieľal sa na vládnych novelách Zákonníka práce od roku 2011.

JUDr. Lucia Sabová Danková

JUDr. Lucia Sabová Danková

Národný inšpektorát práce, riaditeľka Odboru pracovnoprávnych vzťahov

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Od roku 2021 pôsobí ako riaditeľka Odboru pracovnoprávnych vzťahov na Národnom inšpektoráte práce. Je zástupkyňou SR v pracovných skupinách Európskeho orgánu práce zastrešujúceho cezhraničnú spoluprácu kontrolných orgánov a poskytovanie informácií o pracovných podmienkach vyslaných zamestnancov. Je zástupkyňou SR v orgánoch Európskej komisie pre oblasť vysielania zamestnancov. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie.

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vedúci Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Je absolventom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty (2003). V roku 2009 mu bol po úspešnej obhajobe dizertačnej práce udelený titul philosophiae doctor. V roku 2019 mu bol Trnavskou univerzitou, Právnickou fakultou, udelený titul docent v odbore pracovné právo. V súčasnosti pôsobí na svojej alma mater vo funkcii vedúceho Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a vo funkcie prodekana pre rozvoj a zahraničné vzťahy. Počnúc rokom 2015 je členom expertnej organizácie Labour Law Association. Taktiež je členom Legislatívno-právnej a etickej komisie Slovenského futbalového zväzu. Od roku 2006 je advokátom. Výkon advokátskej činnosti smeruje na oblasť pracovného práva a obchodného práva. V období od roku 2009 do 2019 bol externým poradcom Ústavného súdu Slovenskej republiky. Publikačnú činnosť zameriava na problematiku európskeho pracovného práva, zmluvného pracovného práva a na aplikačné aspekty zásady rovnakého zaobchádzania. V rámci vedeckej činnosti zastával pozíciu vedúceho riešiteľa viacerých grantových schém (APVV, VEGA, VVGS).

Mgr. Andrej Lasz

Mgr. Andrej Lasz

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, generálny sekretár vyššieho zamestnávateľského zväzu

Andrej Lasz je generálnym sekretárom vyššieho zamestnávateľského zväzu Asociácie priemyselných zväzov a dopravy a Zväzu elektrotechnického priemyslu SR. Koordinuje ich odborné a strategické aktivity v oblasti pracovného práva, vzdelávania, podnikateľského prostredia, energetiky a životného prostredia, finančnej a inovačnej legislatívy a dopravy. Predovšetkým však buduje otvorené vzťahy a komunikáciu medzi vládou a reprezentami priemyslu, ako aj s inými významnými sociálnymi partnermi a odborníkmi. Aktivitám sa venuje na národnej úrovni ako člen rôznych rezortných a vládnych skupín a od roku 2020 reprezentuje záujmy priemyselných zväzov aj na pôde Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Európskej komisie.

JUDr. Ing. Matej Šebesta, MBA

JUDr. Ing. Matej Šebesta, MBA

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

JUDr. Ing. Matej Šebesta, MBA je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského a Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 2008 je advokátom. Vo svojej činnosti sa zaoberá najmä pracovným a obchodným právom a poradenstvom pre zahraničné spoločnosti investujúce v Slovenskej republike. Pri svojej činnosti úzko spolupracuje s Asociáciou zamestnávateľských zväzov Slovenskej republiky.

Mgr. Kamil Košík

Mgr. Kamil Košík

Národný inšpektorát práce, štátny radca, Odbor pracovnoprávnych vzťahov

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Od roku 2012 pôsobí na Národnom inšpektoráte práce na právnom odbore (2012 – 2015), odbore riadenia inšpekcie práce a odbore pracovnoprávnych vzťahov (2016 – 2022). Zastupuje SR v Európskej platforme na posilnenie spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce ako stálej pracovnej skupine Európskeho orgánu práce (ELA). Odborne zastrešuje najmä agendu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a agendu administratívnej spolupráce v oblasti vysielania zamestnancov v členských štátoch Európskej únie.

JUDr. Daniel Širhal, MBA

JUDr. Daniel Širhal, MBA

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR), výkonný riaditeľ

JUDr. Daniel Širhal, MBA je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej činnosti sa zaoberá zastupovaním a presadzovaním priorít zamestnávateľov a podnikateľov pri vytváraní podmienok pre dynamický rozvoj podnikania v SR a EU. V rámci AZZZ SR koordinuje a zastrešuje legislatívny proces, spracúva návrhy stanovísk v celom rozsahu pripomienkového konania a podieľa sa na príprave návrhov stanovísk na rokovania Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky, ktorých sa účastní ako poradca. V rámci svojej činnosti komunikuje a spolupracuje so všetkými sociálnymi partnermi.

JUDr. Mária Kasanová

JUDr. Mária Kasanová

Odborový zväz KOVO, právnička

Vyštudovala Právnickú fakultu Trnavskej univerzity. Od roku 2017 pôsobí ako špecialista právnik pre pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia a podnikové kolektívne vyjednávanie v Odborovom zväze KOVO. Vo svojej činnosti sa zaoberá najmä pracovným právom, zastupovaním zamestnancov v pracovnoprávnych sporoch a právnym poradenstvom pre členov základných organizácií Odborového zväzu. Pri svojej činnosti spolupracuje aj s Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky v rámci právneho poradenstva Klientskeho centra.

JUDr. Nikola Jaborníková

JUDr. Nikola Jaborníková

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, právny odbor

Vyštudovala Právnickú fakultu Paneurópskej vysokej školy. Od septembra 2021 pôsobí na Úrade na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti na právnom odbore, kde sprevádza a naviguje oznamovateľov v riešení ich prípadu, poskytuje poradenstvo a usmerňuje zamestnávateľov v nastavovaní vlastných interných oznamovacích systémov. Je súčasťou tímu, ktorý poskytuje odborný výklad zákonných požiadaviek, školí a vzdeláva zodpovedné osoby, študentov a ostatnú odbornú verejnosť v oblasti ochrany oznamovateľov. V minulosti pôsobila na Úrade pre verejné obstarávanie a v advokátskej praxi.

doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.

doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.

Trnavská univerzita v Trnave, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Pôsobí ako docent na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde zabezpečuje prednášky a semináre z predmetov Pracovné právo, Medzinárodné a európske pracovné právo a Právo sociálneho zabezpečenia. Svoju odbornú a publikačnú činnosť zameriava predovšetkým na implementáciu pracovného práva Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky a na oblasť dôstojných pracovných podmienok zamestnancov. Je autorom alebo spoluautorom viacerých vedeckých monografií, dvoch vysokoškolských učebníc a siedmych desiatok vedeckých a odborných prác. Absolvoval krátkodobé zahraničné študijné pobyty na University College London v Londýne, University of St. Thomas Aquinas v Ríme, ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna v Boloni a na právnických fakultách v Prahe a Brne. Je úspešným riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých výskumných projektov. Ako sprostredkovateľ a rozhodca kolektívneho vyjednávania je oprávnený riešiť kolektívne spory na obdobie rokov 2022-2024.

Ing. František Foltán

Ing. František Foltán

TREXIMA, špecialista úseku štatistík a prognózovania

Je absolventov Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 2007 pôsobí v spoločnosti TREXIMA Bratislava, momentálne na pozícii analytik špecialista. Venuje sa realizácii projektov zameraných na realizáciu štatistických zisťovaní, spracovanie dátových zdrojov a tvorbu analytických a koncepčných materiálov. Pri svojej činnosti spolupracuje so zástupcami zamestnávateľov, zamestnancov i akademickej obce.

Program

Michaela Pastorková,
Moderátorka konferencie
9:30 – 10:30 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

10:30 – 10:45 hod.

Otvorenie konferencie z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR

Juraj Káčer
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, štátny tajomník

I. blok prednášok

Prierez legislatívnymi zmenami Zákonníka práce v roku 2022

10:45 – 11:30 hod.

Zosúladenie pracovného a rodinného života a ďalšie aktuálne veci v pracovnom práve
Zobraziť abstrakt

JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, riaditeľ odboru zodpovedný za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov
11:30 – 12:15 hod.

Aktuálne otázky založenia a skončenia pracovného pomeru (aj) vo svetle novely ZP
Zobraziť abstrakt

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vedúci Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
12:15 – 12:20 hod.

Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém –  www.epi.sk 

Renáta Šrámková
Obchodný zástupca ekonomického a právneho systému EPI
12:20 – 13:20 hod.

Obed

13:20 – 13:50 hod.

Vysielanie zamestnancov do zahraničia – pracovné podmienky, povinnosti zamestnávateľov a výkon kontrol
Zobraziť abstrakt

JUDr. Lucia Sabová Danková
Národný inšpektorát práce, riaditeľka Odboru pracovnoprávnych vzťahov
13:50 – 14:20 hod.

Najčastejšie porušenia predpisov konštatovaných pri výkone inšpekcie práce
Zobraziť abstrakt

Mgr. Kamil Košík
Národný inšpektorát práce, štátny radca, Odbor pracovnoprávnych vzťahov
14:20 – 14:50 hod.

Kurzarbeit
Zobraziť abstrakt

doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.
Trnavská univerzita v Trnave, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
14:50 – 15:20 hod.

Interné oznamovacie systémy – výzvy pre zamestnávateľov vo svetle novej legislatívy
Zobraziť abstrakt

JUDr. Nikola Jaborníková
Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, právny odbor
15:20 – 15:45 hod.

Prestávka s občerstvením

15:45 – 16:30 hod.

Panelová diskusia – Najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s prijatými legislatívnymi zmenami

16:30 – 17:00 hod.

Panelová diskusia – Nové formy organizácie pracovného času

19:00 hod.

Spoločná večera pre prítomných účastníkov

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Michaela Pastorková,
Moderátorka konferencie

II. blok prednášok

Aplikovanie ustanovení a inštitútov pracovného práva v praxi

9:00 – 9:35 hod.

Realizácia pracovného práva v praxi z pohľadu zamestnancov
Zobraziť abstrakt

JUDr. Mária Kasanová
Odborový zväz KOVO, právnička
9:35 – 10:05 hod.

Kam sa podeli zamestnanci?
Zobraziť abstrakt

Mgr. Andrej Lasz
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, generálny sekretár vyššieho zamestnávateľského zväzu
10:05 – 10:35 hod.

Smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a o predvídateľných pracovných podmienkach a ich vplyv na pracovnoprávnu legislatívu v SR.
Zobraziť abstrakt

JUDr. Ing. Matej Šebesta, MBA
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
10:35 – 11:05 hod.

Pracovné a mzdové podmienky v SR
Zobraziť abstrakt

Ing. František Foltán
TREXIMA, špecialista úseku štatistík a prognózovania
11:05 – 11:25 hod.

Prestávka s občerstvením

11:25 – 12:15 hod.

Panelová diskusia – Ďalšie požiadavky zamestnancov a zamestnávateľov na pracovnú legislatívu

12:15 hod.

Obed a ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Povedali o nás

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky na uvedenom kontakte alebo zakúpiť priamo v našom e-shope  www.zakon.sk .
 •  +421 41 70 53 414, +421 41 70 53 888     
 •   sinska@pp.sk ,   sluzby@profivzdelavanie.sk 
  288 € s DPH
  (FYZICKÁ ÚČASŤ)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •   Fyzická účasť na odbornom programe
 •   Videozáznam z podujatia na 30 dní
 •   Online pracovné materiály na 30 dní
 •   Obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 •   Spoločná večera
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
  180 € s DPH
  (PRIAMY PRENOS)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •   Online účasť na odbornom programe
 •   Videozáznam z podujatia na 30 dní
 •   Online pracovné materiály na 30 dní
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 

  Informácie pre záujemcov o ubytovanie

     Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie.
  Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie v Grandhoteli Praha**** v Tatranskej Lomnici.

  Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

  Izba CLASSIC
  1 osoba/noc
  85 €
  2 osoby/noc
  95 €
  Izba MODERN
  1 osoba/noc
  85 €
  2 osoby/noc
  95 €
  Izba CLASSIC s výhľadom
  1 osoba/noc
  95 €
  2 osoby/noc
  105 €

  Ubytovanie zahŕňa:

 • Raňajky formou bufetu
 • 3-hodinový vstup do wellness a fitness centra (1x za pobytový deň)
 • Papuče a župan na izbách
 • Parkovanie

  Rezervácia ubytovania:

 • Ubytovanie v termíne od 5. – 6. 5. 2022 je možné rezervovať na e-mailovej adrese:  promocode@tmr.sk 
 • Pre uplatnenie zľavy na ubytovanie do obsahu e-mailu uveďte, že rezerváciu vykonávate v rámci účasti na podujatí od spoločnosti Poradca podnikateľa a tiež promokód: PP22
 • V prípade akýchkoľvek problémov s rezerváciou, prípadne stornovaním alebo uhradením ubytovania môžete v čase od 9:00 do 14:00 (PO – PI) kontaktovať zákaznícku podporu na tel. čísle:  +421 910 535 871 ,  +421 911 119 501 

     Dôležité upozornenie:

  V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:
  1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa)
  V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii.
  2. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa)
  V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný o tejto skutočnosti informovať hotel ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Organizátor

  sponsors

  Spoluorganizátori

  sponsors
  sponsors

  Hlavný partner

  Hotely TMR

  Partneri

  Odborový zväz KOVO
  Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
  sponsors
  Trexima

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Videoreportáž

  z EPI konferencie Pracovné Právo 2022 konanej dňa 5. – 6. 2022 v Tatranskej Lomnici, v Grandhoteli Praha****

  Zdroj: Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

  Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu  sinska@pp.sk . Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti  Podmienky spracovania osobných údajov

  Kontakt

  Informácie o konferencii:

  Lívia Krištofová – event manažér
  Mobil.:  +421 918 450 986 
  Tel.:  +421 41 7053 269 
  Email:  kristofova@pp.sk 

  • • •

  Adresa organizátora:

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

   Miesto konania konferencie:

   Grandhotel Praha**** 
   Tatranská Lomnica 8, 059 60
   
 •    GPS súradnice: 49.1698035 20.2779903