9. ročník PP KONFERENCIE

Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2023

29. 5. – 31. 5. 2023
Podbanské,  Grand hotel Permon**** 

O konferencii

Zažite aj vy daňovú jar s relaxom vo Vysokých Tatrách. V dňoch 29. – 31. 5. 2023 vás čakajú 3 dni v Grand hoteli Permon****, kde môžete načerpať energiu v najväčšom saunovom svete na Slovensku.

Obľúbenú PP konferenciu pre vás organizujeme už po 9-krát. Lektorom nie je nik iný ako naše zohrané lektorské duo Ing. Soňa UgróczyIng. Vladimír Ozimý. Pomôžu vám nahliadnuť do zákutí DPH, DzP, Daňového poriadku a účtovníctva v roku 2023.

Odborný program môžete absolvovať aj formou živého online prenosu. K dispozícii budete mať na stiahnutie školiace materiály a takisto aplikáciu na zadávanie otázok pre lektorov. Po skončení konferencie navyše získate až na 30 dní jej videozáznam.

Reportáž

Najdôležitejšie momenty z 9. ročníka PP konferencie sme pre vás zachytili v krátkej reportáži.

Zdroj: Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Prečo by ste nemali chýbať?

Školia vás tí najlepší z najlepších

Získate optimalizačné daňové triky

Networking s odborníkmi z daňového sveta

Príležitosť poradiť sa s daňovými špičkami naživo

Najväčší saunový svet s viac ako 30 atrakciami

Relax, wellness a zážitky vo Vysokých Tatrách

Prednášajúci

 

Ing. Soňa Ugróczy

 Ing. Soňa Ugróczy 

Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy, s. r. o.

Daňová poradkyňa a lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva. Špecializuje sa najmä na problematiku dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov právnických osôb. Popri lektorovaní sa už niekoľko rokov venuje aj publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť.

Ing. Vladimír Ozimý

 Ing. Vladimír Ozimý 

Daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov

Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne poradí desiatkam zákazníkov v rámci Daňovej pohotovosti od Poradcu podnikateľa. Má nespočetné skúsenosti v oblasti účtovníctva a daní vďaka vlastnej účtovnej spoločnosti Atomgroup, s.r.o., ktorá pôsobí na území SR, ako aj Českej republiky. Rovnako získava veľa skúseností priamo z praxe daňového poradcu pri komunikácii s finančnou správou.

Ing. Rastislav Brenčič

 Ing. Rastislav Brenčič 

Zakladateľ a riaditeľ spoločnosti 26HOUSE, s.r.o., Odoo Gold partner

Profesionál s 30-ročnými skúsenosťami v logistike a IT, zakladaní a riadení spoločností. Pred 9 rokmi založil IT spoločnosť 26HOUSE s.r.o., Odoo Gold Partner, ktorá je dnes materskou spoločnosťou ďalších troch spoločností v IT sektore. Podporuje mentoring mladých študentov, podnikateľov a spoločensky prospešné aktivity. Ak chcete vytvoriť zmysluplné inovácie, musíte poznať svojich používateľov. Vcítiť sa a starať sa o ich životy. Neexistuje všeobecne platný návod pre inovácie, ale najlepším nositeľom je skupina skvelých, vysoko motivovaných ľudí, ktorí sa spoja a pracujú pre spoločný cieľ. Naším hlavným zameraním je digitálna transformácia firem pomocou implementácie Odoo open source ERP a CRM pre malé, stredné aj veľké spoločnosti. Už viac ako 10 miliónov spokojných užívateľov po celom svete pracujú lepšie s modernými aplikáciami Odoo. Jednoduché a intuitívne použitie, škálovateľné a plne integrované so všetkými oblasťami riadenia firmy už plne lokalizované aj pre slovenské a české legislatívne požiadavky. Moderné online riešenie pre efektívne, bezpapierové a presné účtovanie v súlade s českými a slovenskými účtovnými normami a reguláciami – to je lokalizované účtovníctvo v Odoo.

Program

Michaela Pastorková
Moderátorka konferencie
9:30 – 10:00 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

10:00 – 11:45 hod.

Vybrané okruhy pre uplatňovanie pravidiel zákona o DPH

Ing. Soňa Ugróczy

 • Zdaniteľná osoba a vykonávanie ekonomickej činnosti – povinnosti registrácie od 1. 1. 2023, kto sa nemusí registrovať za platiteľa DPH, oneskorená registrácia
 • Vznik daňovej povinnosti  na vybraných príkladoch z praxe (deň dodania tovaru – prevod práva nakladať ako vlastník; dodanie tovaru s inštaláciou a montážou; čiastkové a opakované služby; predplatné – deň dodania služby; refakturácia, prijaté/poskytnuté preddavky a DPH; bezodplatné dodanie tovaru, krádež tovaru a iné)
 • Prevod dlhodobého nehnuteľného majetku z pohľadu DPH (upozornenia na riziká pri predaji nehnuteľnosti, pozemkov, správnosť uplatnenia daňového režimu DPH, kto je osobou povinnou platiť daň, tvorba základu dane)
 • Predaj tovaru do EÚ, nákup tovaru z EÚ (preukazovanie oslobodenia, lehoty, trojstranný obchod, reťazový obchod – príklady z praxe)
 • Dovoz tovaru – zmeny v zdaňovaní colno-deklaračných služieb pri dovoze tovaru, uplatnenie práva na odpočítanie DPH pri dovoze – úprava výkladu od roku 2022, oslobodenie služieb vzťahujúcich sa na dovezený tovar
 • Prenesenie daňovej povinnosti v zákone o DPH  (dodania tovarov a služieb v tuzemsku medzi dvomi platiteľmi DPH, pri ktorých sa uplatňuje prenesenie daňovej povinnosti, prenesenie daňovej povinnosti zahraničnou osobou na tuzemského platiteľa dane, prenesenie daňovej povinnosti tuzemským platiteľom dane na zahraničnú osobu, odkazy na faktúrach, vykazovanie vo výkazoch, povinnosť registrácie)
 • Plnenia, ktoré sú a ktoré nie sú predmetom dane (poplatky za márnu jazdu, prestoj, predčasné ukončenie leasingovej zmluvy, poškodenie tovaru pri preprave, úroky z omeškania, predčasné ukončenie obchodnej zmluvy, zmluvné pokuty, kaucie a iné)
 • Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH – príklady odpočítania DPH z aplikačnej praxe, vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane, napr. odpočítanie dane z došlých faktúr za minulé roky
 • Oprava základu dane a dane z pohľadu DPH na strane dodávateľa a odberateľa – dobropisy, ťarchopisy, skontá, zľavy, reklamácie, rabaty, vyúčtovacie faktúry, oprava základu dane z došlého dobropisu za minulé roky, resp. oneskorene doručený opravný doklad; uvádzanie údajov z opravných faktúr v riadnom a dodatočnom daňovom priznaní DPH, oprava základu dane pri prenose daňovej povinnosti a iné
11:45 – 12:00 hod.

Online účtovníctvo ako srdce digitálnej transformácie firmy

Ing. Rastislav Brenčič, zakladateľ a riaditeľ spoločnosti 26HOUSE, s.r.o., Odoo Gold Partner

12:00 – 13:00 hod.

Obedná prestávka

13:00 – 15:30 hod.

Pokračovanie prednášky

Ing. Soňa Ugróczy

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Michaela Pastorková
Moderátorka konferencie
8:30 – 9:00 hod.

Registrácia účastníkov

9:00 – 10:30 hod.

Daňové novinky v oblasti DPH, dane z príjmov, účtovníctva a ich uplatňovanie v roku 2023

Ing. Soňa Ugróczy

 • Uplatňovanie zníženej sadzby DPH od 1.4.2023 v zmysle novely zákona o DPH na určité služby v oblasti športu a gastrosektora
 • Informácie k poberaniu kompenzácií k cenám energií pre dodávateľov energií – daňové a účtovné zaobchádzanie
 • Nevymožiteľné pohľadávky/neuhradené záväzky – oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru a služby
  • Nové podmienky pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky (za nevymožiteľnú pohľadávku sa bude v roku 2023 považovať aj nezaplatená pohľadávka za dodanie tovaru a služby po splatnosti 150 dní!)
  • Povinnosti a postup pri oprave základu dane podľa § 25a (dodávateľ) – ako si prinavrátiť neuhradenú DPH, z akých pohľadávok
  • Povinnosti a postup pri oprave odpočítanej dane podľa § 53b (odberateľ) – POVINNOSŤ vrátiť odpočítanú DPH z neuhradených faktúr (záväzkov) po splatnosti 100 dní!
  • Úprava mechanizmu opravy základu dane (vyhotovenie opravného dokladu, zdaňovacie obdobie, v ktorom sa oprava vykoná, vykazovanie v tlačivách a iné)
  • Informácie k poberaniu kompenzácií k cenám energií pre dodávateľov energií – daňové a účtovné zaobchádzanie
 • Nový pohľad na spätný leasing v podmienkach SR

Ing. Vladimír Ozimý

 • Majetok osobnej potreby a pohľad FRSR a MFSR vo svetle novej metodiky k § 5 ods. 7 písm. o) ZDP – analýza a rozbor daného ustanovenia a logika veci
 • Zmeny v oblasti transferového oceňovania a dosahy z pohľadu dane z príjmov v roku 2023 (zamerané na zmeny)
 • Zavedenie nových pravidiel preventívnej reštrukturalizácie a daňové dosahy pre osobu, ktorá vstúpila do tohto režimu, a daňové dosahy u veriteľa od 1. 1. 2023
 • Úrokový náklad v účtovníctve a daňové dosahy po novele od 1. 1. 2023
 • Porovnanie mikrodaňovníka a daňovníka pri odpisovaní hmotného majetku
 • Výdavky spojené s pracovnou cestou osoby, ktorá nie je v postavení zamestnanca voči daňovníkovi (napr. úhrada ubytovania za SZČO firmou, ktorá si ho najala)
 • SZČO a riziká nezaplatených pohľadávok a záväzkov, ako ich vyradiť z účtovníctva (evidencie) a aké to má daňové dosahy z pohľadu dane z príjmov
 • Zmeny v oblasti náhrad za používanie MV od 1. 4. 2023
 • Manká a škody na zásobách a daňové dosahy
10:30 – 10:40 hod.

Prestávka s občerstvením

10:40 – 12:00 hod.

Pokračovanie prednášky

Ing. Soňa Ugróczy a Ing. Vladimír Ozimý

12:00 – 13:00 hod.

Obedná prestávka

13:00 – 15:00 hod.

Pokračovanie prednášky

Ing. Soňa Ugróczy a Ing. Vladimír Ozimý

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Michaela Pastorková
Moderátorka konferencie
8:30 – 9:00 hod.

Registrácia účastníkov

9:00 – 10:30 hod.

Daň z príjmov v aplikačnej praxi v roku 2023

Ing. Vladimír Ozimý

Spoločník a vzťah k firme

 • Kontrolované transakcie a daňové dosahy (DPH a daň z príjmov) – predaj pod cenu, kúpa, dar, vklad (základné imanie, kapitálové fondy), pôžičky medzi spoločnosťou a spoločníkom a opačne, podkapitalizácia a vplyv na daňovú uznateľnosť úrokov
 • Vyplatenie pôžičiek, vkladov, úrokov, dividend zo spoločnosti
 • Pracovné cesty a nároky spoločníka a konateľa – ako ustáť dôkaznosť daňového výdavku
 • Benefity a súkromná spotreba spoločníka a daňové riziká (DPH a daň z príjmov)

Pohľadávky spoločnosti a daňové dosahy rizikových pohľadávok

 • Opravné položky a daňové dosahy
 • Nevymožiteľné pohľadávky a právo vrátenia DPH od štátu cez daňové priznanie
 • Uhradenie pohľadávok a zrušenie opravných položiek a vrátenie DPH štátu
 • Odpis pohľadávok a vyradenie z účtovníctva pri nedobytných pohľadávkach

Záväzky spoločnosti

 • Záväzky po splatnosti a vplyv na základ dane (daňová uznateľnosť po zaplatení, resp. dodanenie záväzku)
 • Záväzky po splatnosti a vplyv na povinnosť vrátiť DPH, ak bola odpočítaná
 • Úhrada záväzkov a možnosť prinavrátiť výdavok a právo na odpočítanie dane
 • Záväzok z finančného prenájmu verzus operatívny lízing (posúdenie všetkých skutočností spojených s lízingom z pohľadu dane z príjmov a DPH ako predčasné odkúpenie, škoda, odobratie predmetu lízingu, kúpa veci po skončení operatívneho lízingu, časové rozlíšenie splátok, postúpenie predmetu lízingu)
 • Kúpa veci na úver a daňové dosahy s komplexným pohľadom na vec

Chyby v účtovníctve a daňové dosahy

 • Povinnosť podať dodatočné daňové priznanie a povinnosť otvoriť účtovnú závierku firmy
 • Právo podania dodatočného daňového priznania
 • Právo ponechania opravy v zdaňovacom období, kedy sa skutočnosť zistí
 • Právo odpočítania dane z pridanej hodnoty z neskoro doručených faktúr za minulé účtovné obdobia
10:30 – 10:40 hod.

Prestávka s občerstvením

10:40 – 12:00 hod.

Pokračovanie prednášky

Ing. Vladimír Ozimý

12:00 – 13:00 hod.

Obedná prestávka

13:00 – 15:00 hod.

Pokračovanie prednášky

Ing. Vladimír Ozimý

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Ako sa páčila konferencia našim zákazníkom

Príjemná atmosféra, každý deň veľa zaujímavých tém, dobrý výber lektorov, organizujte takéto školenia ďalej. :-)

Veľmi dobre spracované témy. Lektori veľmi prirodzení a experti na témy. Spokojnosť.

Konferencia splnila očakávania, spojenie s wellness hotelom je výborná kombinácia.

Spojenie odbornej konferencie a relaxu vo výbornom prostredí je vždy prínosné pre účastníka.

Všetci spíkri boli super, maximálna spokojnosť.

Skvelé školenie, na úrovni – ako sme na školenia od PP už zvyknutí. Tešíme sa na budúce.

Ďakujeme, profesionálna organizácia.

Veľká vďaka za vašu snahu, ochotu, organizáciu skvelých a pre nás prínosných konferencií a školení.

Ústretovosť, vysoko profesionálny prístup.

Ďakujeme, všetko výborne zorganizované, max. spokojnosť.

Výborná konferencia, max. spokojnosť.

Výborné podujatie. Ďakujem.

Úplná spokojnosť.

Obaja prednášajúci sú topka!!! Všetko super!!!

Ďakujem za školenie aj za darček.

* Referencie sú získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Vstupenky

Vstupenku si môžete objednať telefonicky alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
PREZENČNE
396 € s DPH
(všetky 3 dni)
Čo zahŕňa vstupenka?
 • Prezenčná účasť na podujatí
 • Videozáznam z konferencie
 • Rozsiahle študijné materiály v tlačenej podobe
 • Obed (1. deň), coffee breaky a občerstvenie počas prestávok
 • Až 20 % zľava na ubytovanie v Grand hoteli Permon****
ONLINE PRENOS
288 € s DPH
(všetky 3 dni)
Čo zahŕňa vstupenka?
 • Živý online prenos z konferencie
 • Online školiace materiály až na 30 dní
 • Videozáznam z konferencie až na 30 dní

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

   Upozorňujeme vás, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie, ktoré si musí hradiť účastník sám voči hotelu.
S kúpou vstupenky na konferenciu získavate zľavu na ubytovanie v Grand hoteli Permon**** až vo výške 20 %.

Cena po zľave je nasledovná:

Počet osôb Ubytovanie na 2 noci
29. 5. – 31. 5. 2023
Ubytovanie na 1 noc
29. 5. – 30. 5. 2023 alebo 30. 5. – 31. 5. 2023
Chcem byť ubytovaný s inou osobou, t. j. 2 osoby na izbe 442 € s DPH 256 € s DPH
Chcem byť ubytovaný sám/sama na izbe 341 € s DPH 188 € s DPH

Ubytovanie na 2 noci zahŕňa:

 • Plnú penziu (2x raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových stolov)
 • Nápoje – počas raňajok (káva, čaj, kakao, džúsy), k obedu a večeri (2 dcl džús alebo 1,5 dcl biele/červené víno alebo 3 dcl pivo)
 • Voľný vstup do wellness centra AQUA & KIDS´& SAUNA Paradise (v deň odchodu: 1x vstup do 16:00 hod.)
 • Ranné plávanie v plaveckom bazéne v čase 07:00 – 10:00 hod.
 • Voľný vstup do fitness centra
 • Parkovanie
 • Bonus pre hostí „BUSINESS Permon ALL INCLUSIVE“: 1 klasická relaxačná masáž (25 min.) len za 14 EUR zameraná na odstránenie stresu, napätia a na regeneráciu krčného a chrbtového svalstva

Ubytovanie na 1 noc zahŕňa:

 • Polpenzia (1x raňajky, večera formou bohatých bufetových stolov)
 • Nápoje – počas raňajok (káva, čaj, kakao, džúsy), k večeri (2 dcl džús alebo 1,5 dcl biele/červené víno alebo 3 dcl pivo)
 • Voľný vstup dowellness centra AQUA & KIDS´& SAUNA Paradise (v deň odchodu: 1x vstup do 16:00 hod.)
 • Ranné plávanie v plaveckom bazéne v čase 07:00 – 10:00 hod.
 • Voľný vstup do fitness centra
 • Parkovanie

Ako rezervovať ubytovanie?

Ubytovanie si môžete rezervovať e-mailom na adrese:  firmy@hotelpermon.sk 

Čas príchodu a odchodu:

Čas check-in je od 15:00 hod.
Čas check-out je do 11:00 hod.

   Dôležité upozornenie:

 • Prosíme zákazníkov, aby pri rezervácii uviedli do poznámky, že budú účastníkmi konferencie spoločnosti Poradca podnikateľa. V prípade, že bude uvedená poznámka chýbať, negarantuje hotel zľavnenú cenu.
 • Objednávku, žiaľ, nie je možné vyhotoviť telefonicky, ale len písomnou formou.
 • Podľa obchodných podmienok hotela musí byť pobyt v prípade individuálnej rezervácie uhradený vo výške 100 % pred nástupom (2 týždne pred daným termínom).
 • Ku každej emailovej objednávke, prosíme, uveďte termín pobytu, počet osôb na izbe a fakturačné údaje jednotlivých hostí. V prípade, že pôjde o fyzické osoby, prosíme o uvedenie adresy a rodného čísla namiesto fakturačných údajov.

Organizátor

Poradca podnikateľa

Generálny partner

Odoo ERP Implementačný Gold Partner

Mediálni partneri

INFOMA - DATABÁZA OVERENÝCH FIRIEM
Jánošikov dvor
sponsors
sponsors

Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

Chcete byť informovaný o novinkách?

Nechajte nám svoj e-mail a my vás budeme priebežne informovať o programe a ďalších novinkách.

   Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


Kontakt

INFORMÁCIE A PREDAJ VSTUPENIEK:

Viera Šinská
Viera Šinská
manažérka služieb zákazníkom
 •   +421 41 70 53 888, +421 41 70 53 414
 •   sinska@pp.sk, sluzby@profivzdelavanie.sk

  • • •

  ORGANIZÁTOR KONFERENCIE:

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

  MIESTO KONANIA KONFERENCIE:

  Grand hotel Permon****
  Podbanské 059 85, Vysoké Tatry
 •    GPS súradnice: 49°08´49.62" N 19°54´33.87" E

  Súhlas s použitím cookies

  Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
  Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.