IV. ročník EPI KONFERENCIE

Pracovné právo 2023

23. – 24. 3. 2023
Demänovská Dolina,  Hotel Grand Jasná****  PRIAMY PRENOS 

Pod záštitou:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

O konferencii

V roku 2023 čaká zamestnancov aj zamestnávateľov viacero legislatívnych zmien. Práve na ne bude zameraný IV. ročník EPI konferencie Pracovné právo 2023. Medzi prednášajúcimi sa predstavia samotní tvorcovia legislatívy a viacerí odborníci z praxe, s ktorými nazrieme aj na témy akými je práca z domácnosti a jej aktuálne výzvy, či odmeňovanie pracovnoprávnych vzťahov.

Komu je konferencia určená?

HR oddeleniam, firemným právnikom a advokátskym kanceláriám, subjektom verejnej správy a samosprávy, podnikateľom, štatutárom, konateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom, každému zamestnávateľovi a zamestnancovi, ako aj všetkým, ktorých sa daná problematika týka alebo ich zaujíma.

Čo vás čaká?

Najproblematickejšie zákutia novej legislatívy

Najžiadanejšie témy z úst skúsených odborníkov aj predstaviteľov z praxe

Široký priestor na panelovú diskusiu, networking a nové inšpirácie

Relax, pobyt aj wellness v čarokrásnom prostredí Nízkych Tatier

Povedali o nás

Otvorenie konferencie

Soňa Filípková

Soňa Filípková

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, generálna tajomníčka služobného úradu

Soňa Filípková zastáva funkciu generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 1. júla 2021. Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore ekonómia a manažment podniku. Študovala aj právo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR pracuje od roku 2012 ako riaditeľka a ako generálna riaditeľka osobného úradu. Predtým pracovala na Ministerstve kultúry SR ako vedúca služobného úradu, v rokoch 2003 až 2010 pôsobila na Colnom riaditeľstve ako colná špecialistka, vedúca oddelenia vnútornej kontroly a vedúca oddelenia bezpečnosti.

Prednášajúci

Jozef Toman

Jozef Toman

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, riaditeľ odboru zodpovedný za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov

Je autorom viacerých odborných a praktických kníh o pracovnom práve (napr. pravidelne aktualizovaný Zákonník práce s komentárom pre vydavateľstvo Poradca podnikateľa), prednáša o pracovnom práve, publikuje akademické aj praktické články v oblasti pracovného práva, zastupuje Slovenskú republiku v pracovných skupinách pre pracovné právo na pôde EÚ. Od roku 2010 pôsobí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Od roku 2011 je riaditeľom odboru zodpovedným za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov – napr. za Zákonník práce, zákon o minimálnej mzde, zákon o kolektívnom vyjednávaní. Podieľal sa na vládnych novelách Zákonníka práce od roku 2011.

Marcel Dolobáč

Marcel Dolobáč

Dolobáč Legal s.r.o., partner; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, vedúci Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Je absolventom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty (2003). V roku 2009 mu bol po úspešnej obhajobe dizertačnej práce udelený titul philosophiae doctor. V roku 2019 mu bol Trnavskou univerzitou, Právnickou fakultou, udelený titul docent v odbore pracovné právo. Pôsobí na svojej alma mater vo funkcii vedúceho Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a vo funkcie prodekana pre rozvoj a zahraničné vzťahy. Od roku 2006 je advokátom. V súčasnosti ako partner v spoločnosti Dolobáč Legal s.r.o.. Výkon advokátskej činnosti smeruje predovšetkým na oblasť pracovného práva a obchodného práva. Absolvoval niekoľko prednáškových pobytov doma aj v zahraničí, vzdeláva aj sudcov a vyšších súdnych úradníkov v rámci činnosti Justičnej akadémie. V období od roku 2009 do 2019 bol externým poradcom Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Tomáš Homolya

Tomáš Homolya

U. S. Steel Košice, s.r.o.; riaditeľ pre právne služby

JUDr. Tomáš Homolya má bohatú prax na vedúcich pozíciách oddelení pre pracovné právo. Od roku 2001 viedol oddelenie pracovného práva v U. S. Steel Košice, kde bol zodpovedný za komplexnú pracovnoprávnu agendu v individuálnych aj kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch a tiež poskytovanie právnej konzultácie a poradenstva v oblasti pracovného práva. Neskôr sa stal vedúcim oddelenia pre pracovné právo a sporovú agendu a aktuálne je už 3. rok riaditeľom pre právne služby v U. S. Steel Košice.

Lucia Sabová Danková

Lucia Sabová Danková

Národný inšpektorát práce, riaditeľka Odboru pracovnoprávnych vzťahov

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Od roku 2021 pôsobí ako riaditeľka Odboru pracovnoprávnych vzťahov na Národnom inšpektoráte práce. Je zástupkyňou SR v pracovných skupinách Európskeho orgánu práce zastrešujúceho cezhraničnú spoluprácu kontrolných orgánov a poskytovanie informácií o pracovných podmienkach vyslaných zamestnancov. Je zástupkyňou SR v orgánoch Európskej komisie pre oblasť vysielania zamestnancov. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie.

Paulína Pokorná

Paulína Pokorná

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, špecialistka na pracovnoprávne vzťahy

Paulína Pokorná napomáha zamestnávateľom porozumieť legislatívnym novinkám v pracovnoprávnych vzťahoch. Expertka v oblasti ľudských zdrojov vo výrobnej sfére, agentúrnom zamestnávaní, v zamestnávaní cudzincov, ale napríklad aj v kurzarbeit či BOZP. Taktiež je súčasťou viacerých národných a medzinárodných projektov a rôznych odborných pracovných skupín na úrovni Európskej únie. Súčasťou jej práce je hľadanie riešení, aby trh práce a slovenské podniky boli úspešné a konkurencieschopné. V Asociácii priemyselných zväzov a dopravy buduje otvorené vzťahy medzi zamestnávateľmi a predstaviteľmi štátu.

Michal Drobný

Michal Drobný

OZ KOVO, špecialista – právnik

Je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Po ukončení štúdia pracoval v oblasti HR. Od roku 2012 pôsobí ako právnik v Odborovom zväze KOVO, kde sa špecializuje na oblasť pracovného práva, sociálneho dialógu, kolektívneho vyjednávania a tiež práva sociálneho zabezpečenia. Pôsobí tiež ako lektor so zameraním na pracovnoprávnu legislatívu, oblasť individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov a procesov kolektívneho vyjednávania. Je členom Labour Law Association. Zúčastnil sa viacerých analytických výstupoch v rámci národných projektov Centrum sociálneho dialógu, Podpora kvality sociálneho dialógu. Svoje skúsenosti uplatnil aj ako spoluautor niekoľkých publikácii v oblasti pracovného práva.

Ľubomír Kadlečík

Ľubomír Kadlečík

TREXIMA Bratislava, manažér úseku štatistík a prognózovania

Je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 2002 pôsobí v spoločnosti TREXIMA Bratislava, kde zodpovedá za riešenie projektov v oblasti štatistických zisťovaní a prognóz trhu práce. Pri svojej činnosti spolupracuje so zástupcami zamestnávateľov, zamestnancov a akademickej obce.

Markéta Hritz

Markéta Hritz

Garrett Motion Slovakia, senior personálna manažérka pre výrobu

Markéta Hritz momentálne riadi HR oblasť pre všetky výrobné závody firmy Garrett. Jej hlavné iniciatívy vo firme Garrett sú zamerané na zatraktívnenie firmy Garrett v regióne, získavanie zamestnancov, vybudovanie systému rozvoja mäkkých a riadiacich zručností a tiež neustále zlepšovanie pracovnej klímy vo firme. Takmer 15 rokov pracovala vo VSE Holdging a.s. ako vedúca úseku ľudských zdrojov, ktorý prešiel významnou transformáciou. S transformáciou boli spojené významné HR projekty, ako budovanie nového obchodného kanálu, transformácia kompetenčného modelu v zákazníckych službách, alebo budovanie zamestnávateľskej značky.

Martin Gymerský

Martin Gymerský

TREXIMA Bratislava, špecialista úseku trhu práce a ľudských zdrojov

Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave, špecialista trhu práce a ľudských zdrojov v spoločnosti TREXIMA Bratislava. V ostatnom období pôsobil vo funkcii tajomníka Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie a Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo v rámci projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce. Venuje sa inováciám a ich vplyvu na rozvoj ľudských zdrojov.

Katarína Matulníková

Katarína Matulníková

Allen & Overy Bratislava, counsel pre pracovné právo

Katarína vedie oddelenie pracovného práva v Allen & Overy Bratislava. Pravidelne radí zamestnávateľom pôsobiacim v rôznych odvetviach ekonomickej činnosti v oblasti pracovného práva, v sporových ako aj nesporných záležitostiach. Má rozsiahle skúsenosti s pracovnoprávnymi reštrukturalizáciami, vysielaním zamestnancov, prevodmi zamestnancov a prepúšťaním (vrátane hromadného prepúšťania). Do portfólia jej skúseností patrí aj navrhovanie/úprava vnútorných predpisov (pracovných poriadkov), pracovných a manažérskych zmlúv (zmlúv o výkone funkcie) a tiež poradenstvo s motivačnými programami a zamestnaneckými benefitmi, riešenie pracovnoprávnych aspektov akvizícií a poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.

Program

Michaela Pastorková,
Moderátorka konferencie
9:00 – 10:00 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

10:00 – 10:15 hod.

Otvorenie konferencie

Michaela Pastorková
moderátorka

Úvodný príhovor

Soňa Filípková
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, generálna tajomníčka služobného úradu

1. blok

Novinky vo svete pracovného práva v roku 2023
Zobraziť abstrakt 1. bloku prednášok

10:15 – 11:10 hod.

Aktuálne informácie z oblasti pracovného práva v roku 2023
Zobraziť abstrakt

Jozef Toman
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, riaditeľ odboru zodpovedný za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov
11:10 – 11:30 hod.

Aplikácia novely Zákonníka práce v praxi
Zobraziť abstrakt

Marcel Dolobáč
Dolobáč Legal s.r.o., partner; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, vedúci Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
11:30 – 11:50 hod.

Kurzarbeit na Slovensku – možnosti ako inštitút vylepšiť
Zobraziť abstrakt

Tomáš Homolya
U. S. Steel Košice, s.r.o.; riaditeľ pre právne služby
11:50 – 12:00 hod.

Veľký komentár Zákonník práce – knižnú novinku predstaví vedúci autorského kolektívu M. Dolobáč a vydavateľstvo Eurokódex

12:00 – 12:10 hod.

Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém –www.epi.sk

Renáta Šrámková
obchodné zastúpenie EPI
12:10 – 13:15 hod.

Obed

2. blok

Práca z domácnosti a jej aktuálne výzvy
Zobraziť abstrakt 2. bloku prednášok

13:15 – 13:45 hod.

Práca z domácnosti - pretrvávajúce a najnovšie výzvy
Zobraziť abstrakt

Jozef Toman
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, riaditeľ odboru zodpovedný za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov
13:45 – 14:05 hod.

Práca z domu: Výzvy a ponaučenia vo výrobnej spoločnosti
Zobraziť abstrakt

Markéta Hritz
Garrett Motion Slovakia, senior personálna manažérka pre výrobu
14:05 – 14:25 hod.

Práca z domácnosti – postrehy advokáta (čo zamestnávateľ má robiť a čo nemá nerobiť)
Zobraziť abstrakt

Katarína Matulníková
Allen & Overy Bratislava, counsel pre pracovné právo
14:25 – 14:40 hod.

Prestávka

3. blok

Nové trendy na pracovnom trhu v roku 2023
Zobraziť abstrakt 3. bloku prednášok

14:40 – 15:00 hod.

Mýty a fakty o technologickom pokroku
Zobraziť abstrakt

Paulína Pokorná
APZD, špecialistka na pracovnoprávne vzťahy
15:00 – 15:20 hod.

Ako digitalizácia a robotizácia ovplyvňuje sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie?
Zobraziť abstrakt

Michal Drobný
OZ KOVO, špecialista – právnik
15:20 – 15:40 hod.

Zmeny na pracovnom trhu z pohľadu kontrolných orgánov
Zobraziť abstrakt

Lucia Sabová Danková
Národný inšpektorát práce, riaditeľka Odboru pracovnoprávnych vzťahov
15:40 – 16:00 hod.

Inovácie a ich vplyv na ľudské zdroje v SR: Očakávané požiadavky na odborné vedomosti a zručnosti zamestnancov
Zobraziť abstrakt

Martin Gymerský
TREXIMA Bratislava, špecialista úseku trhu práce a ľudských zdrojov
16:00 – 16:20 hod.

Prestávka s občerstvením

16:20 – 17:30 hod.

Panelová diskusia 1

19:30 hod.

Spoločná večera pre prítomných účastníkov

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Michaela Pastorková,
Moderátorka konferencie
9:00 – 9:05 hod.

Otvorenie 2. dňa konferencie

Michaela Pastorková
moderátorka

4. blok

Odmeňovanie v pracovnoprávnych vzťahoch
Zobraziť abstrakt 4. bloku prednášok

9:05 – 9:40 hod.

Východiská odmeňovania práce podľa Zákonníka práce a najčastejšie problémy zo sveta odmeňovania
Zobraziť abstrakt

Jozef Toman
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, riaditeľ odboru zodpovedný za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov
9:40 – 10:00 hod.

Odmeňovanie zamestnancov na Slovensku
Zobraziť abstrakt

Ľubomír Kadlečík
TREXIMA Bratislava, manažér úseku štatistík a prognózovania
10:00 – 10:20 hod.

Končí „obdobie sucha“ v odmeňovaní zamestnancov?
Zobraziť abstrakt

Paulína Pokorná
APZD, špecialistka na pracovnoprávne vzťahy
10:20 – 10:40 hod.

Nedostatky zisťované v praxi pri odmeňovaní zamestnancov
Zobraziť abstrakt

Lucia Sabová Danková
Národný inšpektorát práce, riaditeľka Odboru pracovnoprávnych vzťahov
10:40 – 11:00 hod.

Nediskriminačná mzda
Zobraziť abstrakt

Marcel Dolobáč
Dolobáč Legal s.r.o., partner; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, vedúci Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
11:00 – 11:20 hod.

Prestávka s občerstvením

11:20 – 12:30 hod.

Panelová diskusia 2

12:30 hod.

Ukončenie konferencie a obed

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky na uvedenom kontakte alebo zakúpiť priamo v našom e-shope  www.zakon.sk .
 •  +421 41 70 53 414 ,  +421 41 70 53 888     
 •   sinska@pp.sk ,   sluzby@profivzdelavanie.sk 
  290 € bez DPH
  (FYZICKÁ ÚČASŤ)
  (2 dni konferencie)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •   Fyzickú účasť na odbornom programe
 •   Videozáznam z podujatia na 30 dní
 •   Online pracovné materiály na 30 dní
 •   Občerstvenie počas celej konferencie
 •   Spoločnú večeru pre účastníkov
 •  10 % zľavu na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
  190 € bez DPH
  (PRIAMY PRENOS)
  (2 dni konferencie)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •   Online účasť na odbornom programe
 •   Videozáznam z podujatia na 30 dní
 •   Online pracovné materiály na 30 dní
 •  10 % zľavu na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 

  Informácie pre záujemcov o ubytovanie

     Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie.
  Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie so zľavou v Hoteli Grand Jasná**** v Demänovskej Doline.

  Cena ubytovania v hoteli Grand Jasná**** po zľave je nasledovná:

  Izba Štandard
  1 osoba/noc
  110 €
  2 osoby/noc
  120 €
  Izba Deluxe
  1 osoba/noc
  115 €
  2 osoby/noc
  125 €
  Izba Deluxe s balkónom
  1 osoba/noc
  125 €
  2 osoby/noc
  135 €

  Ubytovanie zahŕňa:

 • pobyt vrátane raňajok formou bufetu,
 • Wifi pripojenie,
 • 3-hodinový vstup do wellness a fitness centra,
 • papuče a župan na izbách pre ubytovaných hostí,
 • parkovanie

  Rezervácia ubytovania:

  Rezervácia ubytovania v Hoteli Grand Jasná**** za špeciálnu cenu pre účastníkov konferencie v termíne 23. – 24. 3. 2023 je možná online na web stránke hotela  www.tmrhotels.com .
 • Pre uplatnenie zľavy sa registrujte s názvom promokódu PP23.
 • Promokód PP23 je platný do 9. 3. 2023 do 24:00.
 • Od 10. 3. 2023 bude rezervácia možná iba na základe dostupných kapacít a za pultové ceny.
 • Držitelia gopass karty majú možnosť získania zľavy
  Pri rezervácii ubytovania je potrebné požiadať o fakturáciu na firmu priamo online – zadajte názov / IČO firmy a uhraďte pobyt firemnou kartou, alebo bankovým prevodom. V prípade záujmu o vystavenie zálohovej faktúry je potrebné túto požiadavku uviesť do poznámky.
  V prípade potreby pošlite email na adresu:  promocode@tmr.sk .

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

     Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Organizátor

  sponsors

  Spoluorganizátori

  sponsors
  sponsors

  Hlavný partner

  Hotely TMR

  Partneri

  Trexima
  Odborový zväz KOVO
  Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
  azzz
  ZSPS

  Promo partner

  zzes

  Mediálni partneri

  infoma
  právne noviny
  Únia podnikových právnikov SR | UPP SR
  Pravda
  Amobe
  30hour
  Stavebné noviny

  Reportáž

  z EPI konferencie Pracovné právo konanej dňa 23. – 24. 3. 2023 v Hoteli Grand Jasná****

  Zdroj: Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

  Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na emailovú adresu  sinska@pp.sk . Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti  Podmienky spracovania osobných údajov

  Kontakt

  Informácie o konferencii:

  Lívia Krištofová – event manažér
  Mobil.:  +421 918 450 986 
  Tel.:  +421 41 7053 269 
  Email:  kristofova@pp.sk 

  • • •

  Adresa organizátora:

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

   Miesto konania konferencie:

   Hotel Grand Jasná**** 
   Demänovská Dolina 71, 031 01
   
 •    GPS súradnice: 48.97058 19.58089

    Novinky
    Vstupenka

  Súhlas s použitím cookies

  Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
  Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.