2. ročník PP KONFERENCIE

Školský zákon 2024

4. – 5. júna 2024
Vysoké Tatry,  Grand hotel Permon**** 

O 2. ročníku konferencie

Veľká novela školského zákona je v účinnosti už viac ako pol roka. Ako riešiť jej najväčšie aplikačné problémy a aké novinky prinesie šk. rok 2024/2025? Hľadať odpovede vás pozývame do Vysokých Tatier na 2. ročník konferencie Školský zákon. O svoje stanoviská a praktické rady sa s vami podelia pracovníci Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ako aj ďalší renomovaní odborníci. Rozoberať budeme možnosti financovania škôl, kvalifikačné predpoklady pedagógov a ich zaraďovanie do platových tried, systém poradenstva a prevencie, kurikulárnu reformu, šikanu, vzdelávanie žiakov (vrátane detí so ŠVVP) a ďalšie aktuálne témy. Veľkým prínosom pre vás budú najmä panelové diskusie. V rámci nich budeme hľadať riešenia pre školy a vymieňať si skúsenosti, čím sa pokúsime prispieť k zlepšeniu vzdelávacieho systému na Slovensku.

Odborný garant:

Odborný garant

Pre koho je konferencia určená

Pre zriaďovateľov materských, základných a stredných škôl, školské zariadenia, riaditeľov a vedenie škôl, regionálne úrady školskej správy a školské úrady, mestá, obce a ďalšie relevantné inštitúcie.

Viac ako 300 účastníkov

Máme za sebou 1. úspešný ročník s viac ako 300 účastníkmi. Kto prednášal a v akej atmosfére sa PP konferencia niesla?

Zdroj: Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Prednášajúci

Viera Hajdúková

Viera Hajdúková

Hlavná štátna radkyňa a odborníčka na oblasť predprimárneho vzdelávania, sekcia predprimárneho a základného vzdelávania na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Ján Sitarčík

Ján Sitarčík

Riaditeľ odboru pedagogických a odborných zamestnancov na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Jana Sládečková

Jana Sládečková

Generálna riaditeľka Sekcie financovania regionálneho školstva na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Jana Merašická

Jana Merašická

Riaditeľka odboru inkluzívneho vzdelávania na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Lívia Svetlošáková

Lívia Svetlošáková

Riaditeľka odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Anna Jurkovičová

Anna Jurkovičová

Riaditeľka odboru stredných škôl, sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Marián Valent

Marián Valent

Vedúci oddelenia podpory výchovy a vzdelávania v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže na krajskom pracovisku v Banskej Bystrici
Ingrid Kováčová

Ingrid Kováčová

Špecialistka združenia základného školstva v Odborovom zväze pracovníkov školstva na Slovensku
Ján Rusiňák

Ján Rusiňák

Externý odborný zamestnanec odboru inklúzie, poradenstva a prevencie na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, riaditeľ špeciálnej základnej školy
Juliana Perečinská

Juliana Perečinská

Riaditeľka Regionálneho centra podpory učiteľov pre okres Sabinov
Eva Smiková

Eva Smiková

Zástupkyňa na Úseku pre metodickú činnosť a usmerňovanie vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave
Marek Havrila

Marek Havrila

Odborný radca na odbore metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Prešove
Ingrid Konečná Veverková

Ingrid Konečná Veverková

Hlavná kontrolórka mesta Brezno a predsedníčka Asociácie kontrolórov územnej samosprávy
Ivett Pavlis

Ivett Pavlis

Pedagogička, lektorka, právnička a mediátorka, zakladateľka projektu Rodič a Učiteľ ľavou zadnou
Jarmila Belešová

Jarmila Belešová

Renomovaná odborníčka v oblasti personalistiky pre školy
Martin Mikluš

Martin Mikluš

Právny poradca predsedu Odborového zväzu školstva a špecialista pre právne služby

Program

Michaela Pastorková
Moderátorka konferencie
9:00 – 10:00 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

10:00 – 10:10 hod.

Otvorenie konferencie

10:10 – 10:20 hod.

Úvodný príhovor

Pavel Ondek
Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

1. blok:

Výchova a vzdelávanie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

10:20 – 10:40 hod.

Aktuálne otázky predprimárneho vzdelávania

Viera Hajdúková
Hlavná štátna radkyňa a odborníčka na oblasť predprimárneho vzdelávania, sekcia predprimárneho a základného vzdelávania na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
10:40 – 11:00 hod.

Aktuálne otázky vzdelávania na základných školách

Ingrid Kováčová
Špecialistka združenia základného školstva v Odborovom zväze pracovníkov školstva na Slovensku
11:00 – 11:20 hod.

Implementácia kurikulárnej reformy na úrovni základnej školy – skúsenosti a očakávania

Juliana Perečinská
Riaditeľka Regionálneho centra podpory učiteľov pre okres Sabinov
11:20 – 11:40 hod.

Výchova a vzdelávanie v stredných školách

Anna Jurkovičová
Riaditeľka odboru stredných škôl, sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
11:40 – 11:50 hod.

Prínos Katalógu výsledkov experimentálneho overovania a inovácií vo výchove a vzdelávaní pre školy od šk. roka 2024/2025

Lívia Svetlošáková
Riaditeľka odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
11:50 – 13:00 hod.

Obed

13:00 – 14:00 hod.

Panelová diskusia

14:00 – 14:20 hod.

Prestávka s občerstvením

2. blok:

Systém poradenstva a prevencie v kontexte výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

14:20 – 14:40 hod.

Legislatívne možnosti úpravy dochádzky a foriem vzdelávania detí a žiakov so ŠVVP
Zobraziť abstrakt

Marek Havrila
Odborný radca na odbore metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Prešove
14:40 – 15:00 hod.

Možnosti prevencie a riešenia šikanovania, kyberšikanovania a rizikového správania detí a žiakov
Zobraziť abstrakt

Eva Smiková
Zástupkyňa na Úseku pre metodickú činnosť a usmerňovanie vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave
15:00 – 15:20 hod.

Katalóg podporných opatrení v praxi škôl a školských zariadení

Ján Rusiňák
Externý odborný zamestnanec odboru inklúzie, poradenstva a prevencie na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, riaditeľ špeciálnej základnej školy
15:20 – 15:40 hod.

Uplatňovanie novej definície špeciálnej výchovno-vzdelávacej potreby v praxi
Zobraziť abstrakt

Jana Merašická
Riaditeľka odboru inkluzívneho vzdelávania na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
15:40 – 16:00 hod.

Ako zvládnuť konflikt – prevencia a riešenie u detí
Zobraziť abstrakt

Ivett Pavlis
Pedagogička, lektorka, právnička a mediátorka, zakladateľka projektu Rodič a Učiteľ ľavou zadnou
16:00 – 16:15 hod.

Prestávka s občerstvením

16:15 – 17:00 hod.

Panelová diskusia

19:30 hod.

Spoločná večera pre prítomných účastníkov

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Michaela Pastorková
Moderátorka konferencie
9:00 – 9:10 hod.

Otvorenie 2. dňa konferencie

Michaela Pastorková
Moderátorka konferencie

3. blok:

Financovanie regionálneho školstva v roku 2024

9:10 – 9:30 hod.

Financovanie regionálneho školstva zo štátneho rozpočtu
Zobraziť abstrakt

Jana Sládečková
Generálna riaditeľka Sekcie financovania regionálneho školstva na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
9:30 – 9:50 hod.

Financovanie podporných opatrení od 1. 9. 2024
Zobraziť abstrakt

Jana Sládečková
Generálna riaditeľka Sekcie financovania regionálneho školstva na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
9:50 – 10:10 hod.

Pripravované zmeny vo financovaní originálnych kompetencií
Zobraziť abstrakt

Jana Sládečková
Generálna riaditeľka Sekcie financovania regionálneho školstva na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
10:10 – 10:30 hod.

Financovanie originálnych kompetencií z rozpočtu obce/samosprávneho kraja
Zobraziť abstrakt

Ingrid Veverková Konečná
Hlavná kontrolórka mesta Brezno a predsedníčka Asociácie kontrolórov územnej samosprávy
10:30 – 10:50 hod.

Prestávka s občerstvením

4. blok:

Postavenie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

10:50 – 11:10 hod.

Kolektívna zmluva a zamestnanci v školstve

Martin Mikluš
Právny poradca predsedu Odborového zväzu školstva a špecialista pre právne služby
11:10 – 11:30 hod.

Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov vo väzbe na ich individuálne osobitosti
Zobraziť abstrakt

Marián Valent
Vedúci oddelenia podpory výchovy a vzdelávania v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže na krajskom pracovisku v Banskej Bystrici
11:30 – 11:50 hod.

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do kariérových stupňov a platových tried

Jarmila Belešová
Renomovaná odborníčka v oblasti personalistiky pre školy
11:50 – 12:10 hod.

Úspešná športová, trénerská a umelecká činnosť ako dôvod na zaradenie do vyššieho kariérového stupňa
Zobraziť abstrakt

Ján Sitarčík
Riaditeľ odboru pedagogických a odborných zamestnancov na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12:10 – 13:00 hod.

Panelová diskusia

13:00 – 13:10 hod.

Ukončenie konferencie

13:10 hod.

Obed

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Ako sa konferencia páčila zákazníkom

* Referencie sú získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Vstupenky

Pozývame vás zúčastniť sa PP konferencie osobne do Grand hotela Permon**** alebo sledujte jej živý online prenos z miesta, ktoré vám vyhovuje.
PREZENČNE
220 € bez DPH
(264 € s DPH)
Čo zahŕňa vstupenka?
 • 2-dňová prezenčná účasť
 • Videozáznam konferencie na 30 dní
 • Online školiace materiály
 • Obed, večera, občerstvenie a káva počas prestávok
 • Zľava na ubytovanie v Grand hoteli Permon****
ONLINE PRENOS
140 € bez DPH
(168 € s DPH)
Čo zahŕňa vstupenka?
 • 2-dňový online prenos
 • Videozáznam konferencie na 30 dní
 • Online školiace materiály

Ubytovanie

    Ako účastník získavate zľavu na ubytovanie v  Grand hoteli Permon****.
Jednolôžková izba
1 osoba/noc
198 € s DPH
Dvojlôžková izba
2 osoby/noc
276 € s DPH

Ubytovanie zahŕňa:

 • Polpenzia (1x raňajky a 1x večera formou bohatého bufetu)
 • Voľný vstup do wellness centra AQUA & KIDSʻ & SAUNA Paradise (v deň odchodu 1x vstup do 16:00 hod.)
 • Parkovanie na hotelovom parkovisku
 • Wellness šľapky

  Ako rezervovať ubytovanie?

  Ubytovanie v termíne od 4. – 5. 6. 2024 je možné rezervovať vyplnením formulára online na webovej stránke hotela: TU

  Názov konferencie uveďte: Školský zákon 2024

  Čas príchodu a odchodu:

  Čas check-in je od 15:00 hod.

  Čas check-out je do 11:00 hod.

  Chcete byť informovaný o novinkách?

  Nechajte nám svoj e-mail a my vás budeme priebežne informovať o programe a ďalších novinkách.

     Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Organizátor

  sponsors

  Promo partner

  TROCHA INAK
  Wachumba

  Mediálni partneri

  Jánošikov dvor
  sponsors
  sponsors
  Learn and lead
  Asociácia jazykových škôl
  Učiteľ ľavou zadnou
  sponsors
  sponsors

  Digitálny záznam

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r. o., Novotného lávka 5, 110 00 Praha, Česko, IČO: 64944077, Institut certifikace Svazu účetních, a. s., Vinohradská 2022/125, 130 00 Vinohrady, Česko, IČO: 26497671, Poradce Podnikatele, spol. s r. o., Jablonského 639/4, 170 00 Praha, Česko, IČO: 49678876, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

  Kontakt

  INFORMÁCIE A PREDAJ VSTUPENIEK:

  Viera Šinská
  Viera Šinská
  Manažérka služieb zákazníkom
 •   +421 41 70 53 888, +421 41 70 53 414
 •   sinska@pp.sk, sluzby@profivzdelavanie.sk

  MIESTO KONANIA KONFERENCIE:

  Grand hotel Permon****
  Podbanské
  059 85
  Vysoké Tatry
 •    GPS súradnice: 49°08´49.62" N 19°54´33.87" E

    Novinky
    Cenník

  Súhlas s použitím cookies

  Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
  Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.